XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Лентяєва Г. М. МЕТОДИЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Лентяєва Галина Миколаївна

Запорізька гімназія № 47

МЕТОДИЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Процес інформатизації освіти, підтримуючи інтеграційні тенденції пізнання закономірностей розвитку предметних царин, актуалізує розробку підходів до використання потенціалу комп‘ютерно орієнтованих методів (КОМ) навчання для розвитку особистості учня, формування вмінь розробляти стратегію пошуку рішення як навчальних, так і практичних завдань. Особливої актуальності це питання набуває для вчителів початкових класів. Початкова школа є чи не найважливішим етапом в оволодінні дитиною частиною суспільного досвіду. Цей період визначається як унікальний у становленні учня, оскільки саме тоді закладаються фундаментальні основи розвитку, пробуджуються і змінюються передумови та механізми оволодіння різноманітними видами людської діяльності. Нові вимоги суспільства до початкової школи, відображені в Державному стандарті початкової загальної освіти, припускають зміну як змістовної, так і процесуальної сторони навчання, що потребує розгляду комплексу питань, пов'язаних із використанням сучасних КОМ у навчальному процесі.

Теоретичні питання використання інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) і КОМ навчання на різних рівнях освіти висвітлено в працях І. Булах, А. Гуржія, М. Жалдака, Ю. Жука, О. Ляшенка, Ю. Машбиця, Н. Морзе, І. Роберта, С. Сисоєвої та ін.

Результати дослідження учених свідчать про те, що впровадження ІКТ і КОМ навчання створює передумови поглиблення змісту освіти, розвиває особистість, стимулюючи пізнавальну активність школяра, сприяє інтенсифікації процесу навчання. Проте залишаються недостатньо вивченими і потребують подальшого вирішення питання, пов'язані із розробкою науково обґрунтованої комп'ютерно-орієнтованої методичної системи навчання молодших школярів.

Усунення протиріччя між педагогічним потенціалом використання засобів КОМ для розвитку учнів у процесі навчання й реальною педагогічною практикою початкової школи є соціально значущою проблемою, що і зумовило вибір теми нашого дослідження.

Завдання дослідження полягає в обґрунтуванні методичних умов застосування КОМ навчання на уроках в початковій школі.

КОМ визначають як способи взаємозв‘язку діяльності суб‘єктів навчання в інформаційно-комп‘ютерному середовищі [2, с. 26]. Відзначають такі переваги застосування КОМ навчання [5]: одержання додаткових дидактичних можливостей для розкриття, розвитку і реалізації інтелектуального потенціалу індивіда; реалізація широкого спектру різноманітних видів навчальної діяльності; створення варіативних методик, що реалізують психолого-педагогічну дію лонгуючого характеру і зорієнтовані на розвиток мислення, прояв творчої ініціативи у процесі прийняття рішень в непередбаченій ситуації, компенсаторну дію по відношенню до психологічного бар'єру перед використанням ІКТ; формування вмінь самостійного здобування знань та ін.

При конструюванні уроку з використанням КОМ навчання необхідно ураховувати загальні принципи проектування уроку, вимоги до сучасного уроку в початковій школі, психологічні особливості початкового етапу навчання.

М. Поташник визначає такі методичні вимоги до сучасного уроку [4, с. 172-196]: змістовність наповнення; варіативність структури; композиційна побудова; технологічна реалізація; аналіз програмних засобів; прив'язка до апаратних засобів ІКТ; специфіка предметної галузі; майстерність педагога.

Проектування навчання з використанням КОМ ґрунтується на принципах системності (макро- і мікроаналіз), розвитку, інформативності, генералізації інформації, індивідуалізації (гіпертекст), самоврядування.

Як основну особливість етапу навчання молодших школярів Р. Нємов виділяє початок перебудови всіх пізнавальних процесів дитини, придбання нею якостей, властивих дорослим людям. Це пов‘язано з тим, що діти включаються в нові для них види навчальної діяльності і системи міжособистісних відносин, які вимагають від них наявності нових психологічних якостей. Пізнавальні процеси перетворюються із безпосередніх в опосередковані, із мимовільних в довільно регульовані [3, с. 105-109]. Необхідність комплексного формування всіх видів інтелектуальної діяльності припускає збагачення змістовно-процесуальної або внутрішньої сторони навчально-виховного процесу (способів роботи вчителі в організації навчальної роботи учнів), тобто методів навчання

Спираючись на вищевикладене і критерії оптимального вибору методів навчання, розроблені Ю. Бабанським (відповідності особливостям змісту навчання й основним цілям навчання на певному етапі; урахування можливостей учнів; урахування викладачем власних можливостей по використанню різних методів навчання; наявності часу на застосування методу) [1, с. 297]), ми виокремлюємо КОМ, які, на нашу думку, найбільш ефективні при навчанні учнів початкової школи: 1) наочні  КОМ - базуються на використанні мультимедіа -технологій як інструментальної основи під час проведення занять (електронні уроки, електронні групові ігри, презентації проектів учнів) і вирішують проблеми візуалізації нової інформації та підвищення активності школярів; 2) КОМ навчального контролю і самоконтролю (автоматизованого навчального контролю та «електронного портфеля учня») - базуються на комплексі автоматизованих тестових завдань, або на створенні учнем переліку самостійно виконаних завдань; автоматизують перевірку отриманих знань, і сприяють формуванню вмінь самоконтролю, самокорекції молодшого школяра; 3) проблемно-дослідницькі КОМ (проектів, телекомунікаційних проектів тощо) - ґрунтуються на комплексному використанні паперових та електронних носіїв інформації, системних програмних засобів та інформаційних систем; припускають розвиток у школяра пізнавальної самостійності, вміння прогнозувати результати і можливі наслідки своєї діяльності; забезпечують навчально-пізнавальну діяльність учня; 4) комп'ютерно-імітаційні методи навчання (дидактичні ігри) - базуються на реальній навчальній ситуації або процесі, які імітуються на комп'ютері; припускають навчання школярів тим чи іншим прийомам навчальної діяльності і оптимальним варіантам дій у різних умовах. [2, с. 54-68].

У якості основних принципів ефективного вибору й використання КОМ в навчальному процесі в початковій школі ми виділяємо такі положення: 1) навчальному процесі важливим є не КОМ, а те, наскільки його використання сприяє досягненню власне освітніх цілей; 2) КОМ не обов'язково забезпечує найкращий освітній результат; найбільш ефективною є гнучка модель навчання, яка поєднує традиційні і інноваційні методи навчання; 3) результат навчання суттєво залежить не від типу КОМ, а від якості розробки й викладання курсів молодшої школи; 4) при виборі КОМ необхідно враховувати відповідність методів особистісним якостям учнів, специфічним особливостям конкретних дисциплін, типам навчальних завдань і вправ. що переважають; 5) найбільш ефективним при виборі КОМ є мультимедійний підхід, при якому необхідно прагнути до взаємодоповнення різних методів, синергетичному ефекту їх взаємодії.

Процес конструювання уроку з використанням КОМ навчання ми поділяємо на декілька етапів.

На концептуальному етапі визначається дидактична мета з орієнтацією на досягнення певних результатів (формування, закріплення, узагальнення й удосконалювання знань; формування вмінь; контроль засвоєння та ін.), відбувається аргументація застосування ІКТ, підбір КОМ і освітніх електронних ресурсів (ОЕР).

Використання ОЕР зумовлено дефіцитом джерел навчального матеріалу і дає можливість представляти в мультимедійній формі інформаційні матеріали, наочно візуалізувати досліджувані явища, працювати з моделями досліджуваних об'єктів, формувати вміння у школярів інформаційно-пошукової діяльності.

На технологічному етапі вибираються форми уроку (урок-презентація, віртуальна екскурсія, лабораторний практикум тощо), КОМ навчання й детально аналізуються ОЕР, прогнозується ефективність використання даного ресурсу, проектуються основні види діяльності з ОЕР, визначається методика проведення заняття і визначається необхідне апаратне і програмне забезпечення.

На операційному етапі проводиться мікроаналіз і виділяються основні структурні елементи уроку, здійснюється поетапне планування уроку. При плануванні застосування КОМ на уроці необхідно ураховувати такі чинники: 1) методичну ціль уроку (індивідуалізація й диференціація процесу навчання; контроль знань учнів; самоконтроль із наступною корекцією своїх знань та ін.); 2) чисельність класу; 3) рівень підготовки учнів; 4) готовність дітей до нового виду навчальної діяльності; 5) гігієнічні вимоги до праці учнів за комп‘ютером. На цьому етапі відбувається вибір методів, засобів і прийомів навчання, що забезпечують: 1) прийняття поставлених цілей учнями на кожному етапі уроку при зміні навчальної діяльності; 2) подання навчального матеріалу і організацію навчально-пізнавальної діяльності залежно від самого змісту, пізнавальних можливостей учнів і професійного потенціалу педагога. Припускається як групова робота на уроці, так і організація індивідуальної праці учнів за комп‘ютером, зокрема: позмінна робота 2-3 груп учнів, парна робота з частковим розділенням завдань в парі, кожний учень за окремим комп‘ютером тощо.

На етапі педагогічної реалізації відбувається переклад педагогічних принципів у навчальні впливи. Учитель визначає психологічний стан учнів, способи керування пізнавальною діяльністю, оцінює поточні результати навчання і розробляє схему організації уроку (бесіда, проміжний контроль, індивідуальні завдання й план-графік; синхронна робота з ОЕР (може бути система вправ), робота з дидактичним матеріалом (без комп'ютера).

Попередній виклад і аналіз наукових джерел дозволяє вважати, що методика застосування КОМ у навчально-виховному процесі початкової школи буде ефективною, якщо: цілі навчання та зміст дисципліни відповідають можливостям певного КОМ; КОМ є доступним як для учнів, так і для вчителя (психологічні особливості, інформаційна культура та ін.); існує інформаційна інфраструктура.

Аналіз досвіду застосування КОМ, а також результати експериментального навчання в початковій школі дозволили сформулювати методичні умови ефективного застосування даних методів: 1) своєчасна діагностика та контроль навчальної діяльності школярів, дидактична єдність мети і завдань контролю за навчальною діяльністю; 2) комплексне застосування комп'ютерних засобів при оптимальному сполученні традиційних методів та КОМ у відповідності до визначених цілей і завдань навчання; 3) організація опосередкованого управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів; 4) створення навчально-методичної й матеріальної бази інформатизації навчання в початковій школі; 6) формування у школярів позитивної мотивації; 7) забезпечення диференціації, індивідуалізації та автономної роботи школярів в інформаційно-навчальному середовищі.

Означена сукупність методичних умов організації навчальної діяльності із застосуванням КОМ сприяє підвищенню мотивації до навчання, ефективності освітнього процесу за рахунок високого ступеня наочності, активізації пізнавальної діяльності, розвитку наочно-образного, інформаційного мислення, навичок самоосвіти й самоконтролю, підвищенню активності й ініціативності молодших школярів на уроці.

Перспектива подальших досліджень полягає у створенні інформаційно-методичного забезпечення уроків в початковій школі із застосуванням КОМ навчання.

Література:

•1.       Бабанский Ю.К. Избранные педагогические труды / Сост. М.Ю. Бабанский. - М.: Педагогика, 1989. - 560 с. - (Труды д. чл. и чл.-кор. АПН СССР).

•2.       Коваль Т.І. Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній діяльності: [навч. - метод. посібник] / Т.І. Коваль, С.О. Сисоєва, Л.П. Сущенко. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2009. - 380 с.

•3.       Немов Р.С. Психология: [учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений. В 2 кн.]. Кн. 2. Психология образования / Р.С. Немов. - М.: Просвещение: Владос, 1994. - 496 с.

•4.       Поташник М.М. Требования к современному уроку: [методическое пособие] / М.М. Поташник. - М.: Центр педагогического образования, 2007. - 272 с.

•5.       Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы, перспективы использования / И.В. Роберт. - М.: «Школа-Пресс», 1994. - 260 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>