XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Лепинська І. О. СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ БАНКІВСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ.

Лепинська І. О.
аспірант кафедри банківської справи
Київського національного торговельно-економічного університету (м. Київ)
СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ БАНКІВСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ
В умовах жорсткої конкуренції на ринку банківських послуг, все більшої актуальності набуває створення банківських об'єднань, як засіб захисту професійних інтересів, диверсифікації послуг, підвищення ефективності своєї політики та зростання капітальної бази.
Наукові та практичні питання, які пов’язані з дослідженням загальних підходів до сутності та класифікації банківських об'єднань розглянуті: О. А. Кириченком, В. І. Міщенком, П. С. Роузом, Н. П. Цигановою та ін. Проте, потрібно зауважити, що не отримали достатньої розробки питання, які пов’язані з специфікою створення банківських об'єднань саме в Україні.
Однак, дослідження проблеми створення банківських об'єднань на території нашої держави є дуже актуальним, оскільки в умовах активного розвитку банківського сектору виникає необхідність удосконалення нагляду та регулювання діяльності учасників в складі даних об'єднань.
Відповідно до законодавства України, а саме до Закону України „Про банки та банківську діяльність”, банки мають право створювати банківські об’єднання таких типів: банківська корпорація, банківська холдингова група, фінансова холдингова група. Банки можуть бути учасниками промислово-фінансових груп з дотриманням вимог антимонопольного законодавства України. [1]
Якщо розглядати класифікацію банківських об'єднань, потрібно сказати, що, перш за все, розмежування учасників об'єднань потрібно проводити з урахуванням залежності від цілей, термінів даного об’єднання, складу його учасників [4, 21], та загальних засад створення.
За останніми даними офіційно зареєстрованим об’єднанням в Україні є „Банківська холдингова група „ТАС”. Проте, як засвідчує практика, в нашій державі досить багато фінансових холдингів, які не зареєстрували себе як такі. До складу банків входять страхові, консалтингові та інші компанії. Тому, ризики, які притаманні дочірнім установам, можуть мати вплив і на материнську компанію, а саме на банк.
У процесі здійснення нагляду за діяльністю банківських об'єднань потрібно враховувати ряд факторів, які мають вплив на дочірні установи в складі об'єднань. На наш погляд, потрібно визначити заходи, які були б спрямовані на підвищення його ефективності. Це можна досягти шляхом запровадження: нагляду на основі оцінки ризиків, які притаманні установам, що входять до складу об’єднання; запровадження нагляду на консолідованій основі, яке повинно включати аналіз та контроль за ризиками, що виникають в процесі взаємодії учасників групи; підвищення рівня концентрації та якості банківського капіталу; розкриття інформації про реальних власників установ, афілійованих осіб, про процеси управління ризиками всередині об’єднання; впровадження методичного інструментарію Національного банку з питань регулювання діяльності банківських об'єднань тощо.
Отже, можемо зробити висновок, що реалізація вищезазначених заходів сприятиме зміцненню фінансової стабільності установ в складі банківських об'єднань на ринку та підвищення прозорості банківської системи.
Література:
1.     Про банки і банківську діяльність: Закон України №2121-III, 07.12.2000 р. зі змінами // http://www.nau.kiev.ua
2.     Про порядок створення і державної реєстрації банківських об’єднань: Положення НБУ №377 від 31.08.2001 р. // http://uapravo.net
3.     Банківський менеджмент: Підручник / За ред. О. А. Кириченка, В. І. Міщенка. – К.: Знання, 2005. – 831 с.
4.     Циганова Н. В. Банківський менеджмент: Опорний конспект лекцій. – К.: КНТЕУ, 2000. – 100 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>