XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Леськів П.Л. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Леськів П.Л.

Буковинська Державна Фінансова Академія

м. Чернівці

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Кожний виріб є носієм різних конкретних чинників, що відображають його корисність і відповідають певним потребам людини. Корисність будь-яких речей відбиває їх споживчу вартість. Споживча вартість того або іншого товару мусить бути оцінена, тобто визначена його якість. Отже, споживча вартість і якість виробів безпосередньо пов'язані між собою. Проте, це не тотожні поняття, оскільки одна і та ж споживча вартість може бути корисною не в однаковій мірі.

Якість як економічна категорія відбиває сукупність властивостей продукції, та зумовлює ступінь її придатності задовольняти потреби людини відповідно до свого призначення.

Питання якості  в умовах розвитку ринкових відносин привертають до себе увагу відомих вчених таких, як В. В. Герасименко [5], В. Л. Корінєв [6], М. Х. Корецький [6], О. І. Дацій [6], С. Білобловський [4] та ін.

Проблема якості залишається актуальною вже не одне десятиліття. Вона є стратегічною, оскільки питання забезпечення якості в умовах ринкової економіки є запорукою того, що підприємство не припинить своє існування. Проте процес поліпшення якості необхідний не тільки для отримання прибутку окремими суб'єктами господарювання, але і суспільству в цілому. Це обумовлено тим, що якість є найважливішим чинником підвищення рівня життя населення, економічної, соціальної і екологічної безпеки держави [4].

Якість товару, його експлуатаційна безпека і надійність, дизайн, рівень післяпродажного обслуговування є для сучасного покупця основними критеріями при здійсненні покупки, і отже, визначають успіх або поразку підприємства-виробника та діяльність на ринку. Якість є найбільш ефективним засобом задоволення потреб споживачів та одночасно з цим засобом зниження виробничих видатків. Тому сучасна ринкова економіка ставить принципово нові вимоги до якості продукції, що виробляється. Це пов'язано з тим, що зараз процвітання будь-якої фірми, її стійке положення на ринку товарів і послуг визначаються рівнем конкурентоспроможності

Якість - комплексне поняття, що характеризує ефективність всіх сторін діяльності господарюючого суб'єкта. Сучасне уявлення про якість виробів засноване на принципі якнайповнішого виконання вимог і побажань споживача, і цей принцип повинен бути закладений в основу проекту будь-якого виробу. Сьогодні саме ступінь задоволеності споживача, розрахований як співвідношення вартості і цінності (споживної вартості) виробу є мірою якості виробів. При цьому необхідно враховувати, що для виробника продукція, що не містить дефектів, які перешкоджали б її продажу, має цінність. Для споживача ж цінність мають тільки ті властивості продукції, які відповідають його очікуванням. В зв'язку з цим в більшості промислово розвинених країн, Європейському співтоваристві, США, Канаді та ін.,  підприємство - постачальник продукції повинно докласти зусилля по створенню відносин довіри між ним та споживачем. Завдання по створенню відношень довіри розглядається підприємством - постачальником як засіб по підвищенню якості і визнанню своїх продуктів. Зокрема, саме цей підхід був покладений в основу прийнятого Європейським співтовариством документа - Глобальної концепції законодавчого забезпечення якості товарів та послуг на європейському ринку [3].

Системний підхід в управлінні якістю продукції на підприємствах - є результат еволюції форм та методів робіт за якістю. Велике значення в створенні комплексної системи та розвитку системного підходу в управлінні якістю продукції належить організаційному проектуванню. Розробка проектів системи при дотриманні всіх правил проектування дає можливість здійснювати дійсно комплексне управління якістю і пов'язувати всі сторони діяльності підприємства з менеджментом якості, підвищуючи тим самим конкурентоспроможність продукту на ринку. Досвід показав, що саме комплексні системи управління якістю є тим інструментом, за допомогою якого можна створити ефективний механізм управління не тільки якістю, але і конкурентоспроможністю продукції. Крім того, необхідне постійне вдосконалення системи менеджменту якості на підприємстві.

Поліпшення якості продукту є одним з найважливіших чинників зростання ефективності виробництва. Підвищення якості розцінюється як вирішальна умова конкурентоспроможності продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках. Конкурентоспроможність же продукції багато в чому визначає престиж країни та є вирішальним чинником збільшення її національного багатства [5].

Системи забезпечення якості продукції в наш час сприймаються підприємствами, що конкурують, як активна складова їхнього виробничого потенціалу. Дійсно, якщо ці системи функціонують ефективно, то вони забезпечують скорочення виробничих витрат за рахунок їх зниження за такими позиціями, як відходи виробництва, усунення браку, гарантійний ремонт виробів, доробка технічної документації, створення страхових запасів, відмови клієнту.

Тобто, виробництво високоякісної продукції дає потрійний зиск: зниження виробничих витрат, підвищення чистого доходу, розширення вітчизняних ринків збуту та вихід на міжнародний ринок [3, 6].

Впевненості споживачів у якості продукції дуже сприяє сертифікація, тобто офіційне підтвердження того, що продукція (послуга) відповідає встановленим стандартам або технічним умовам. Підтвердженням відповідності продукції встановленим вимогам є спеціальний документ (сертифікат відповідності) або спеціальна оригінальна символіка, що охороняється законом (знак відповідності). Загальне керівництво системою, організацією та координацією робіт із сертифікації продукції в Україні здійснює національний орган із сертифікації - Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України).

Отже,якість продукції дає можливість споживачу зробити для себе вирішальний вибір при купівлі товару. При високій якості продукції товар матиме високі конкурентні переваги у порівнянні з іншою аналогічною продукцією.

Література :

•1.     Васильєв В. О. Управління якістю та сертифікація. Інтермет Інженірінг. /  Васильєв В. О., Новіков В. О. - К., 2002.

•2.     Пономарьов С. В. Управління якістю продукції. Інструменти й методи менеджмента якості.  / С. В. Пономарьов- К.: Стандарти та якість, 2005.

•3.     Балабанова Л. В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації.  / Балабанова Л. В., Сардак О. В. - Донецьк: ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського, 2003.

•4.     Білобловський С. Ціноутворення як складовий елемент системи управління підприємством  / С.Білобловський // Економіка, фінанси, право. - 2006.

•5.     Герасименко В. В. Ценообразование.   / В. В. Герасименко- М.: ИННФРА - М, 2005.

•6.     Корінєв В. Л. Маркетингова цінова політика: Навч. Посібник  / Корінєв В. Л., Корецький М. Х., Дацій О. І. - К,: Центр навчальної літератури, 2007.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>