XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Левченко М.О., к.е.н. Саврасова А.К. ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

Левченко Марія Олександрівна

Науковий керівник - к.е.н., доцент Саврасова А.К.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

   Будь-яке підприємство незалежно від форми створення й виду діяльності повинне постійно розглядати рух своїх основних виробничих фондів, їх склад та стан, ефективність використання. Дана інформація дозволяє підприємству знайти шляхи та резерви підвищення ефективності використання основних виробничих фондів, а крім того вчасно виявити та скоригувати негативні відхилення, які в подальшому можуть спричинити серйозні наслідки для успішної діяльності підприємства[2].

Для того, щоб об'єктивно оцінювати вартісну характеристику основних фондів , необхідно враховувати зовнішні чинники. Одним із специфічних механізмів, що доз­воляють врахувати інфляційні процеси з метою оподаткування, є індексація балан­сової вартості основних фондів і нематері­альних активів, які належать підприємству, на річний індекс інфляції[6].

Законом про прибуток передбачено механізм збільшення балансової вартості груп основних фондів  і нематеріальних активів, не пов'язаний з їх придбанням, ремонтом, реконструкцією, модернізацією, технічним перетворенням або іншим поліп­шенням. Так пп. 8.3.3 Закону про прибуток[1]дозволяє платникам податків усіх форм власності щороку індексувати балансову вартість груп ОФ і НА на коефіцієнт індексації. Така індексація проводиться лише у тому разі, якщо коефіцієнт індексації більший за одиницю, та лише для тих ОФ і НА, вартість яких підлягає амортизації у податковому обліку.

Варто зазначити, що: 1. Не підлягають індексації невиробничі ОФ , а також ОФ, отримані безоплатно.2. Індексація має бути відображена у декларації про прибуток за І квартал поточного року;3. Проіндексувати непроіндексовані раніше ОФ і НА можна лише за останні три роки.

Переоцінка основних фондів є необхідною для приведення балансової вартості об'єктів основних фондів у відповідність з їх справедливою вартістю. Так як пооб'єктно оцінювати основні фонди  є досить довгий та трудомісткий процес, тому варто застосувати коефіцієнт індексації, що дозволить відобразити приріст балансової вартості загалом по підприємству.

Для розрахунку коефіцієнта індексації застосовується індекс інфляції року, за результатами якого проводиться індексація. Коефіцієнт індексації визначається за формулою[3].

Кі = [І(а-1)-10] : 100,                                               (1)

 де І(а - 1) - індекс інфляції року, за результатами якого проводиться індексація.

Якщо значення Кі не перевищує одиниці, індексація не проводиться.

Розрахунок коефіцієнта індексації за ці пері­оди покажемо у таблиці 1.

Таблиця1

Обчислення коефіцієнта індексації за 2008-2010 рр.

Рік Індекс інфляції, %   Розрахунок коефіцієнта індексації   Коефіцієнт індексації, %
2008 122,3 (122,3-10)/100 1,123
2009 112,3 (112,3-10)/100 1,023
2010 109,1 (109,1-10)/100 0,991

Якщо підприємство, що не проводило індек­сацію своїх ОФ і НА, вирішить це зробити, то таке донарахування слід провести у податковому обліку як самостійно знайдену помилку одним із двох дозволених законодавством способів: або відобразивши такі виправлення у поточній де­кларації, або подавши уточнюючі розрахунки. Тепер дещо про сам механізм індексації. Рішення підприємства проіндексувати балан­сову вартість ОФ і НА має бути оформлено наказом по підприємству, в якому слід зазна­чити, за який період, на який коефіцієнт і які групи (або окремі об'єкти) ОФ і НА підлягають індексації. Далі бухгалтерія на підставі наказу індексує балансову вартість ОФ і НА на кое­фіцієнт індексації. Це оформляється у формі відомості нарахування індексації, де у графах будуть зазначені всі групи ОФ і НА.

Крім цього варто врахувати, що дооцінка балансової вартості основних фондів дає змогу більш точно оцінити їх показники стану та ефективності використання ТОВ «Вінницький агрегатний завод».

Таблиця 2

Індексація балансової вартості основних фондів ТОВ «Вінницький агрегатний завод»

Рік Баланс. вартість, тис. грн. Дооцін. в-ть без індексу поточ.року,тис.грн. Коеф. індексації, %

 

Дооцін. вар-ть з індексом поточ.року тис.грн. Абсолютне відхилення, тис. грн.(5-2) Відносне відхил.,%

(6/2)

1 2 3 4 5 6 7
2008 16738 16738 1,123 18796,77 2058,77 12,30
2009 17841 20035,443 1,023 20496,258 2655,258 14,88
2010 19613 22552,662 0,991(<1) 22552,662  2939,662 14,99

Дооцінка проводиться за період 2008-2010 рр., так як згідно пп.15.1.1 Закону №2181 проіндексувати непроіндексовані в минулому основні фонди підприємство може лише за останні три роки. При аналізі вищенаведених даних спостерігається збільшення дооціненої балансової вартості основних фондів у 2008 р. порівняно з попередньою на 16738 тис. грн., тобто на 12,3%. У 2009 р. згідно приміток до річної звітності  вартість засобів праці складає 17841, а враховуючи коефіцієнт індексації  за попередній рік 1,123 становить 20035,443 тис. грн., та включаючи поточний індекс  2009 р. - 1,023 складає 20496,258 тис. грн.,що на 14,88% більша за балансову. У 2010р. також балансову вартість у розмірі 19613 тис.грн. помножили спершу на 1,123, а потім 1,023, і отримали дооцінену вартість без індексу поточного року у розмірі 22552,662 тис.грн. Враховуючи те, що індексація основних фондів проводиться лише , якщо коефіцієнт індексації більше 1, саме тому у 2010 р. дооцінка балансової у поточному році  не проводиться. Тому відхилення у вартості основних фондів буде дорівнювати 2339,662 тис. грн.

Переваги проведення індексації: 1.Унаслідок індексації збільшується балансова вартість груп ОФ, що тягне за собою збільшення амортизаційних відраху­вань, а тому зменшується і оподатковуваний прибуток підприємства. 2.Індексація основних фондів відображається лише в податковому обліку, в бухгалтерському обліку все залишається без змін. 3.При продажу ОФ зменшується податковий прибуток. 4.Суми індексації не включаються до валових доходів. 5.Можна проводити індексацію земельної ділянки і враховувати суму такої індексації при її продажу. 6.Проіндексована балансова вартість груп ОФ буде врахована для розрахунку величини 10% «ліміту» ремонтних витрат[5].

Отже, можна стверджувати, що дооцінка балансової вартості основних фондів просто необхідна для відображення якісного функціонування матеально-технічної бази будь-якого підприємства, а саме показників аналізу його стану. Необхідно зазначити і те, що в податковому обліку відображається збільшена амортизація, тобто зменшується оподаткований прибуток. В той час як в бухгалтерському обліку такі зміни не зазначаються.

Але варто зважати на те, що потрібно не лише оцінювати склад та структуру основних фондів, а й не допускати моральне старіння устаткування. Адже при оптимальному наборі предметів праці можна: по-перше, підвищити ефективність використання основних фондів загалом по підприємству, по-друге, випускати високоякісну удосконалену продукцію, по-третє, найголовніше - це підвищити вартість підприємства вцілому[3]. Проте головним аспектом функціонування підприємства на ринку є його конкурентоспроможність.

Розглянемо дане твердження на прикладі ТОВ «Вінницький агрегатний завод», яке займається випуском ТОВ «Вінницький агрегатний завод» спеціалізується на виробництві шестеренних насосів (НШ) і рукавів високого тиску для сільськогосподарської техніки, як-от: комбайни, трактори тощо. Головним конкурентом даного підприємства є ВАТ «Гідросила» м. Кіровоград. Насамперед, це пов'язано з тим, що дане підприємство має основну конкурентну перевагу у виготовленні «круглих» насосів, в той час як ТОВ «Вінницький агрегатний завод» випускає лише «плоскі» по давно застарілій технології на фізично- та морально-зношеному обладнанні. Однією з найбільш привабливих для покупців характеристик нових «круглих» насосів є в 2 рази довший строк гарантійного обслуговування, тобто 24 місяця. Це свідчить про те. що ВАТ «Гідросила» використовує новітні технології та багаторічний досвід.

Саме тому, ми пропонуємо закупити необхідне устаткування для випуску рентабельної та конкурентоспроможної продукції, що дозволить підняти престиж такому підприємству як ТОВ «Вінницький агрегатний завод».

Отже, враховуючи вищевикладену інформацію ми провели дослідження та виявили, що ТОВ «Вінницький агрегатний завод» має закупити 1 фрезерних обробляючих центра Akira Seiki SR, кожен які коштують 99600  дол.    (796000 грн). Основною перевагою даного обладнання є те, що воно повністю автоматизовано. Головне задати програму, вказати на електронному покажчику необхідну дані для процесу виробництва, а саме: кількість деталей, діаметр та встановити час. Переваги є очевидними: вправно користуватись машиною може 1 інженер і для цього процесу обробки деталей не потрібно долучати додаткову кількість найманих працівників; точність у пропорціях виробу є абсолютною, тобто похибка в обробці зводиться до мінімуму[4].

Враховуючи, те що дооцінена балансова вартість у 2010 р. збільшилась з 19613 тис. грн. до 22552,662 тис.грн.., то і ліміт у вигляді 10% від цієї вартості також на проведення ремонтних робіт, модернізацію та покращення стану основних також збільшився. Тому ми пропонуємо, щоб керівництво ТОВ «Вінницький агрегатний заводу» в разі збільшення даного ліміту  придбало нове технологічно-оснащене  обладнання.

Тобто на придбання даного обладнання необхідно 796000 грн., а ліміт на ремонтні роботи на рік з врахуванням дооцінки балансової вартості становить 2255266,2 грн. Різниця, що залишається на обслуговування засобів праці в розпорядженні ТОВ «Вінницький агрегатний завод» складає 1 459 266,2 грн..  Тому кошти, що виділяються на рік необхідно розподілити таким чином, щоб в першу чергу були придбані необхідні обробляючі центри Akira Seiki SR. При їх впровадженні в процес виробництва не тільки модернізується підприємство й усунеться моральний знос вцілому, але й ТОВ «Вінницький агрегатний завод» зможе випускати нову рентабельну конкурентоспроможну продукцію, використовуючи при цьому новітні технології.

Отже, ми навели в статті такий інструмент управління основними фондами, як індексація , що дає збільшення балансової вартості та зростання в свою чергу і амортизаційних нарахувань, які дадуть змогу зменшити оподатковуваний прибуток для податкового обліку. Та, з іншого боку, дооцінка дасть змогу в подальшому більш об'єктивно відобразити показники стану основних фондів та ефективності використання. Також збільшиться ліміт на ремонтні роботи, що дозволить ТОВ «Вінницькому агрегатному заводу» закупити нове якісне устаткування для випуску продукції, яка ще раніше ніколи не випускалась на даному підприємстві. Це дасть змогу не тільки здобути нових покупців на ринку,збільшити споживчу нішу та товарооборот, а й значно збільшити конкурентоспроможність ТОВ «Вінницький агрегатний завод».

Література:

•1.  Закон про прибуток

•2.  Ігнашкіна, Т. Б.   Методичні підходи до оцінки ефективності відтворення основних фондів // Економіка & держава. - 2011. - №1. - С.61-63.

•3.  Карпов А. Стратегия: от разработки до реализации//Управление компанией. -  2006.- №3. - С. 28-30.

•4.  Павлюк К.В. Конкурентоспроможність : шляхи та методи підвищення// Вісник України.-2007.-№8.-С. 25-32.

•5.  Правинчук Д.Н. Як діяти в умовах ринку, щоб досягти максимального прибутку// Економіка і держава.- 2009. - № 7. - С. 16-24.

•6.  http://www.visnuk.com.ua

chudo19@inbox.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>