XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Левицька Р.І., к.ф.н. Архелюк В.В. СТРУКТУРНО–СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

Левицька Романа Ігорівна, студентка 5 курсу

Архелюк Валентина Валентинівна, к.ф.н., доцент

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

Розвиток сучасної цивілізації супроводжується появою численних термінів у різних галузях науки і техніки. Оскільки переважну частину лінгвістичного фонду складає фахова лексика, цілком природно, що науковці надають велике значення дослідженню структурно-семантичних особливостей різноманітних термінів.

Метою даної статті є розгляд особливостей юридичних термінів та їх перекладу з англійської мови на українську.

Відомо, що основною ознакою терміна є його кореляція з поняттям відповідної галузі знань. Враховуючи цю властивість, важливо, на наш погляд, простежити семантичні смислові зв'язки терміна із загальновживаним словом.

Однією з найскладніших проблем у лексикографічному описі слова-терміна є розмежування полісемії та омонімії. Як зауважує О.С. Ахманова: «Лексикографу завжди загрожує дві однаково великі небезпеки: штучного об'єднання під одним звуковим комплексом кількох різних слів і не менш штучного розподілу одного слова на омоніми» [2, с. 110]. Якщо два ідентичні звукові комплекси є одним словом, то у відповідності до існуючої лексикографічної традиції їм має відповідати одна словникова стаття, а якщо вони за своєю суттю різні - то дві, три і т.д. Однак у тлумачних словниках опис численних значень одного й того самого знака здійснюється шляхом пояснення одного значення через інше без пояснення зв'язку між ними та без урахування його узагальнюючої природи слова-терміна.

Усі терміни за своєю будовою поділяються на:

1­) прості, що складаються з одного слова: attorney - прокурор;

2) складні, що складаються з двох слів і пишуться разом або через дефіс: jurisprudence - юриспруденція;

3) терміни-словосполучення, що складаються з декількох компонентів: federal court jurisdiction - юрисдикція федерального суду.

До першого типу належать терміни-словосполучення, компонентами яких є самостійні слова, що можуть вживатися окремо і зберігати своє значення: law, faculty.

До другого типу відносяться такі терміни-словосполучення, які мають один із компонентів, а саме: технічний або термін загальновживаної лексики: negligent manslaughter - вбивство через необережність.

До третього типу відносяться терміни-словосполучення, обидва компоненти яких являють собою слова загальновживаної лексики і тільки сполучення цих слів є терміном. Такий спосіб утворення науково-технічних термінів вважається, однак, непродуктивним: adjudicatory jurisdiction - вирішення судових справ.

Переклад термінів вимагає знання тієї галузі, якої він стосується, розуміння їх змісту англійською мовою та знання термінології рідною мовою. При перекладі науково-технічної літератури важливе значення має взаємодія терміну з контекстом, завдяки чому виявляється значення слова. Це здійснюється різними прийомами, а саме за допомогою таких міжмовних трансформацій як лексичні, лексико-семантичні та лексико-граматичні. Задача перекладача полягає у вірному виборі того чи іншого в ході процесу перекладу, щоб найточніше передати значеннятбудь-якоготтерміна.    

Уипроцесіиперекладуитермінуивизначаютьи2иетапи:аз'ясуванняизначенняитермінуиуиконтексті та перекладизначенняирідноюимовою [1].

Головним прийомом перекладу термінів є переклад за допомогою лексичногоиеквіваленту - постійної лексичної відповідності, яка точно співпадає зі значенням слова. Терміни, які мають еквіваленти у рідній мові, відіграють важливу роль при перекладі. Вони слугують опорними пунктами у тексті, від яких залежить розкриття значення інших слів і можливість з'ясувати характер тексту. Отож, важливо знаходити відповідний еквівалент перекладу в ріднійимовіитаирозширюватиизнанняитермінів-еквівалентів.

Оскільки юридичні терміни - це переважно складні терміни або терміни словосполучення, то вони є основною проблемою при перекладі юридичногоитексту.

У лінгвістичних працях підкреслюється, що термін - це лексико-номінативна одиниця мови, яка співвідноситься з поняттям спеціальної професійної сфери. О.С. Герд виділяє три точки зору на цю проблему. По-перше, терміни мають те лексичне значення, яке і означають; по-друге, терміни мають лексичне значення, яке є тим самим поняттям; по-третє, терміни збігаються з поняттям і не мають лексичного значення [3, с. 52]. Зрештою, всі вони мають право на існування, оскільки, говорячи про семантичну структуру слова-терміна, ми виділяємо структуру його (терміна), внутрішню форму.

Отже, термін - це слово або словосполучення, яке служить для вираження поняття або назв предметів, прийняте у відповідній професійній сфері та вживане в особливих умовах. Через дефініцію він розкриває суттєві ознаки і виражає спеціальне поняття у певній сфері, має своє «власне» інваріантне значення та виконує функцію семантичного диференціала у різних терміносистемах. Термін, як і загальновживане слово, володіє потужним структурно-семантичним потенціалом, а його словотвірна парадигма має подальшу перспективу дослідження.

Література:

1. Арнольд И. В.  Лексикология современного английского языка /И.В. Арнольд. - Москва, 1993. - 223 с.

2. Ахманова О. С.  Очерки по общей и русской лексикологии / О.С. Ахманова . - Москва, 1957. - 157 с.

3. Герд А. С. Язык науки и техники как объект лингвистического изучения /А.С. Герд // Филологические науки, 1986. - № 2. - С. 48-56.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>