XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Левицька В.А. ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ У ПОЗАШКІЛЬНИХ ХУДОЖНІХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Левицька В. А.

аспірантка Львівської національної  академії мистецтв

ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ У ПОЗАШКІЛЬНИХ ХУДОЖНІХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Одним із основних завдань сучасної позашкільної освіти є виховання у учнів національної гідності та усвідомлення необхідності відродження національної художньої культури, сприяння всебічному розвитку особистості, допомога у  розкритті  свої   здібностей,   талантів у дітей. У діяльність позашкільних установ закладено основу формування художньої культури дітей.

У "Положенні про позашкільний навчальний заклад" зазначено, що сучасний позашкільний заклад - це багатопрофільний "широкодоступний заклад освіти, який надає додаткову освіту, спрямовану на здобуття знань, умінь і навичок за інтересами, а також забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та організації змістовного дозвілля" [7, 4].

Сьогодні користуються авторитетом позашкільні художні заклади освіти, які створюються з урахуванням регіональних особливостей районів та міст. Позашкільні заклади визначено спрямувуються на розвиток творчих здібностей, талантів дітей, учнівської та студентської молоді, задоволення їхніх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному самовизначенні.

Народне декоративно-прикладне мистецтво є основою змісту освітньо-виховного процесу у позашкільних закладах художньо-естетичного спрямування. Відродження народного мистецтва у змісті та організації діяльності цих закладів потребує серйозної уваги педагогів до створення відносно цілісної системи художнього виховання школярів. Позашкільні заклади є осередками художньої культури учнівської молоді на місцевому рівні і вимагають розробки системи широких зв'язків із різноманітними закладами загальної та позашкільної освіти. Не кожна людина, яка має певні  природні здібності і нахили, обов'язково повинна присвятити життя мистецтву. Навряд чи людина, позбавлена задатків до художньої творчості, може піднятися до рівня талановитого, професійного митця. [6, 120].

Глибоке і всебічне пізнання законів творчості слід починати з вивчення розумового розвитку, причин і можливостей становлення художніх здібностей дитини. Історія світового мистецтва знає чимало прикладів, коли задатки до художньої діяльності виявлявся у дітей в перші роки життя.

Більшість науковців наголошують на виховному значення уяви і фантазії для розвитку художніх здібностей дитини. Програму з виховання художніх здібностей дитини запропонувала Міжнародна комісія з питань освіти, яка у 1971-1972 pp. вивчала стан освіти в масштабах усієї земної кулі. У доповіді комісії, зазначалося, що «освіта здатна розвивати чи гальмувати творчість». Комісія наводить приклад позитивного досвіду роботи іспанського художника Рамона Санчо Міньяно, викладача малювання у художній школі. Він повністю відмовився від копіювання натури, не навчає дітей основам живопису, а рекомендує своїм учням малювати, звертаючись до своєї уяви. Учні Міньяно слухають музику, а потім намагаються «перекласти» музичні образи на мову фарб. Проте не слід забувати, що відмова від натури, від основ професійної майстерності ніколи не приведе дітей до опанування реалістичної методології. На жаль, метод іспанського вчителя знаходить чимало прихильників саме серед тих теоретиків, хто відстоює формалістичні принципи у мистецтві і стверджує, що наслідування реальної дійсності може загальмувати творчі задатки дитини. [9].

Сучасні вітчизняні позашкільні художні заклади мають певні переваги у навчанні і вихованні школярів у порівнянні із зарубіжними, що позначається у характері інтересу до їх діяльності з боку школярів. Особливості діяльності позашкільних закладів, що приваблюють школярів, визначені у принципах: добровільності; широкодоступності; культуровідповідності; національної спрямованості освіти; пріоритету виховного впливу; індивідуалізації. [7, 4].

Умови формування художнього розвитку учнів у позашкільних закладах передбачають: оновлення змісту художньо-творчої діяльності вихованців у гуртках декоративної творчості на матеріалі народного мистецтва; реалізація особистісно орієнтованого підходу до вихованців у процесі спілкування з ними; використання у гуртковій роботі педагогом різноманітних видів діяльності: практичної (художньо-творча), суспільно-корисної, дослідницько-пошукової, пізнавальної; комплексне використання мистецтв у освітньо-виховному процесі; приклад творчої особистості в найближчому оточенні; посилення уваги до діяльності учнів в оточуючій дійсності; використання спеціально розроблених багаторівневих програм, посібників, наочності; різноманітних методів; врахування вікових особливостей дітей; забезпечення у художньо-творчій діяльності усіх етапів художнього процесу (спостереження дійсності, формування авторського задуму, постійна увага педагогів до виявлення і визнання талантів і обдарувань вихованців та ін.[8]

Отже, заняття в позашкільних художніх школах прищеплюють любов до рідного краю, його народу і народного мистецтва, знайомлять дітей з мистецтвом графіки, живопису та культури, поглиблюють та розширюють загальний культурний рівень дітей.

Література:

•1. Ананьев Б.Г. Задачи психологии искусства //Художественное творчество: сборник науч. трудов. - Л.: Наука.- 1982. - С234-245.

•2. Бердяев М.А. Философия творчества, культуры и искусства: В 2 Т. - М.: Искусство, 1994. - Т. 1. - 542 с.

•3.  Берека В.Є. Соціально-педагогічні основи розвитку позашкільної освіти в Україні (1957-2000): Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Ін-т проблем виховання АПН України. - К., 2001. - 228 с.

•4. Кучер С. Л. Формування художньої культури підлітків у центрах дитячої творчості: дис... канд. мистецтвознавства: 13.00.07/ КДПУ. - Кривий Ріг - 2005. -215арк.

•5. Осипчук Н. Школа і позашкільний заклад - не конкуренти //Освіта України. - 1998. - № 27. - С. 2.

•6. Платонов К. Проблемы способностей. М., 1972. С. 128.

•7. Положення про позашкільний навчально-виховний заклад //Освіта, - 1994. - № 51. - С. 4-5.

•8. Сапак Н. В. Художнє життя Півдня України кінця XIX - першої третини XX століття : дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. - К., 2006. - 239арк.

•9. Талановита особистість, сім'я, школа, держава // Тези міжнар. наук.-практ. конф. - К., 1994.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>