XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Лимар О.Ф., Рудницька М.С. ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОБУРЯКОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

Науковий керівник: Лимар Олена Федорівна

Рудницька Марина Сергіївна

Вінницький торговельно-економічний інститут

Київського торговельно-економічного університету

ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОБУРЯКОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

     Актуальність теми. Подальший розвиток ринкових відносин в Україні потребує стабільного й ефективного функціонування підприємств усіх галузей економіки. Досить гострою ця проблема є для агропромислового комплексу країни і цукробурякового підкомплексу, зокрема, його занепад під час економічної кризи 90-х років 20 століття призвів до значного скорочення посівних площ цукрових буряків та істотного зменшення обсягів виробництва.[3].

     За сучасних умов ситуація розвитку бурякоцукрового виробництва залишається складною. Збитковість більшості сільськогосподарських підприємств є наслідком низької ефективності їх діяльності. Підприємства галузі мають велику заборгованість перед постачальниками, бюджетом, з оплати праці. У них недостатньо фінансових ресурсів для забезпечення необхідного рівня інтенсифікації виробництва, оновлення матеріально-технічної бази.

     Визначальним фактором економічного і соціального розвитку суспільства є підвищення ефективності функціонування підприємств агропромислового виробництва. Поняття економічної ефективності підприємств як універсальної для всіх видів економічної діяльності категорії характеризує успішність підприємства як суб'єкта бізнесу, джерела доходів для його власників. Так, В.І. Мацибора вказує, що економічна ефективність його сільськогосподарської складової означає одержання максимальної кількості продукції з одного гектара земельної площі при найменших затратах праці і коштів на виробництво одиниці продукції[2].

     Розвиток цукробурякової промисловості у Вінницькій області, має велике значення. Можна визначити місце цукробурякового виробництва в економіці АПК Вінницької області у порівнянні з Україною та здійснити економічну оцінку рівня ефективності галузі, територіального його розміщення.

     У досліджуваній Вінницькій області виробництво цукрових буряків здійснюють 340 сільськогосподарських підприємств у 27 районах. Цукробурякове виробництво посідає провідне місце в структурі аграрно-промислового комплексу області. Його частка відповідно становить за вартістю валової продукції 12-14%, виробничими витратами - 11-13 і затратами живої праці - 15 % [1].

     За обсягами виробництва цукру Вінниччина посідає перше місце серед бурякосійних областей, де на одну особу виробляється цього продукту втричі більше ніж у цілому по Україні. На душу населення споживається 40 кг цукру, або більше на 4% порівняно із середнім рівнем по країні.

     При сприятливих природно-економічних умовах для виробництва цукрових буряків фінансовий стан більшості бурякосійних господарств є незадовільним, а наявні матеріально-технічні ресурси не спроможні забезпечити впровадження новітніх технологій та на оптимальному рівні задовольнити потреби технологічного процесу виробництва. Тому перехід на інтенсивну технологію виробництва за рахунок власних можливостей виробників матиме затяжний характер.

     Дослідженнями встановлено, що ефективність виробництва цукрових буряків визначається системою факторів, що сприяють підвищенню рівня їх урожайності

     Визначення динаміки структури собівартості виробництва цукрових буряків свідчить про зниження частки оплати праці в собівартості продукції та підвищення вартості матеріально-технічних витрат, що знижує матеріальний інтерес до розвитку галузі та рівень її ефективності.

     Встановлено, що рівень економічних показників функціонування цукрових заводів у регіоні є нестабільним і залежить від забезпеченості сировиною виробничих потужностей, раціонального розміщення бурякосіяння.

     З метою стабілізації цукробурякового виробництва пропонується сформувати раціональну організаційно-економічну структуру цукробурякового підкомплексу Вінницької області шляхом створення аграрно-промислової асоціації, акціонерних товариств у складі бурякосійних господарств, цукрового заводу, та інших обслуговуючих підприємств і організацій

     Удосконалена система економічних зв'язків і відносин між учасниками інтегрованого формування має забезпечити обопільну вигоду, взаємну зацікавленість сторін у джерелах поповнення ресурсів, яких не вистачає, а об'єднуючою метою - збільшення кінцевого продукту і підвищення доходності та прибутковості інтегрованої системи. Джерелами поповнення ресурсів, засобів і можливостей в першу чергу можуть бути:

•-         вкладення великих фінансових структур, що зацікавлені у розвитку цукробурякового виробництва;

•-         участь переробних підприємств у фінансуванні розвитку буряківництва, що дозволить збільшити поставки цукрових буряків на цукрові заводи, підвищити вміст цукру, повніше використовувати виробничі потужності й отримувати більше кінцевого продукту.

     Ефективне управління цукробуряковим інтегрованим виробництвом сприятиме дотриманню виконання якісно і вчасно всіх операцій технологічного процесу, зменшенню втрат продукції в процесі її збирання й транспортування, підвищенню ефективності використання виробничих ресурсів, захисту від загроз зовнішнього середовища, визначить умови для гнучких взаємовигідних стратегічних альянсів і договірних відносин різного ступеня взаємозближення та взаємопроникнення.

     Вирішення задачі на основі спеціально розробленої моделі з використанням методів наукового передбачення при визначенні перспективної урожайності та матеріально-грошових витрат свідчить про можливість збільшити обсяги виробництва цукрових буряків до 2,8 млн. т та підвищити рівень рентабельності до 31,5%

     Проблема підвищення ефективності цукробурякового виробництва багато в чому вирішується політикою держави, заходами регулювання розвитку цукробурякового виробництва продукції, усуненням існуючого диспаритету цін, спрямуванням інвестицій в стратегічну галузь, якою є цукробурякове виробництво та забезпечення соціальних гарантій її працівникам [1].

Висновки.

     Таким чином, оцінка ефективності розвитку підприємств цукробурякового виробництва сприяє знаходженню резервів підвищення їх ефективності та виживанню у конкурентній боротьбі, зміцненню ринкових позицій тощо.

     Для оцінювання економічної ефективності цукробурякового виробництва використовується система показників, яка зумовлена його специфічністю, багатогранністю і залежністю від ряду різноманітних природних, виробничотехнологічних та економічних груп факторів.

     Державне регулювання Вінницької та всіх інших областей має сприяти раціональному розміщенню підприємств, їх концентрації у сприятливих для виробництва цукрових буряків грунтово-кліматичних зонах, розвитку інноваційних процесів у галузі, відновленню й зміцненню економічних відносин цукробурякового виробництва з іншими галузями національної економіки [4].

Література:

•1.     Мироненко М.Ю. Економічна ефективність розміщення цукробурякового виробництва // Збірник наукових праць ВДАУ. - 2009. - Вип. 32. - С. 121 - 127.

•2.     Мацибора В. І. Економіка сільського господарства. Підручник / В. І. Мацибора - К. : Вища шк.,1994. - 415 с.

•3.     http://uabs.edu.ua/images/stories/docs/SVR/Honcharova_ML.pdf

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekhp/2011_2/st4.pdf


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>