XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ліпська Л.А. РОЗРАХУНКОВІ АЛГОРИТМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ

Ліпська Людмила Анатоліївна

Вінницький фінансово-економічний університет

РОЗРАХУНКОВІ  АЛГОРИТМИ  ФОРМУВАННЯ  ТА  ВИКОРИСТАННЯ  КАПІТАЛУ

            Використання  показників  фінансової  стійкості  надає  можливість аудитору  оцінити  правильність формування  й використання  власного  капіталу

           Вступ. Аудит є одним з невід'ємних видів незалежного фінансового контролю, що забезпечує завчасне виявлення відхилень у системі ведення бухгалтерського обліку й складання звітності та їх усунення підприємствами. Це призводить до суттєвого збільшення попиту на аудиторські послуги, і висуває на перший план необхідність розробки методики аудиторської перевірки різних ділянок обліку, зокрема, обліку формування та руху власного капіталу підприємства.  Від правильності ведення обліку власного капіталу залежить достовірність і правильність формування й використання власності підприємства.

Основна  частина. Метою аудиту операцій з власним капіталом є встановлення достовірності первинних даних відносно формування та використання власного капіталу, повноти й своєчасності відображення інформації у зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку власного капіталу у відповідності до установчих документів та облікової політики, достовірності відображення стану власного капіталу у звітності підприємства [2.с.322].

  Основними завданнями аудиту операцій з власним капіталом є:

1.перевірка достовірності відображення показників щодо власного капіталу в обліку та звітності, встановлення законності й правильності їх формування та цілеспрямованого використання;

2.встановлення обгрунтованості операцій з формування прибутків, їх розподілу і використання, одержання збитків та їх покриття;

3.встановлення повноти формування статутного капіталу, відповідності фактичних внесків учасників умовам установчих документів, дотримання строків внесення часток до статутного капіталу;

4.перевірка стабільності величини статутного капіталу, його відповідності розміру, визначеному установчими документами.[3.с.94]

Джерелами інформації для аудиту операцій з власним капіталом є:

1. Наказ про облікову політику підприємства.

2. Документи, що підтверджують право власності на майно, яке вноситься в якості внеску до статутного капіталу: свідоцтво про право власності на нерухомість, земельні ділянки, транспортні засоби, інтелектуальну власність тощо.

3. Організаційні документи: свідоцтво про державну реєстрацію, накази та розпорядження, протоколи про результати закритого перепису, про підсумки торгів, зборів засновників, акціонерів, довідки про прийняття на облік в податковому органі, про реєстрацію в органах статистики та відповідних відділеннях позабюджетних фондів, ліцензії на види діяльності, що підлягають ліцензуванню згідно з законодавством.

4. Первинні документи з обліку власного капіталу.

5. Облікові регістри, що використовуються для відображення операцій з обліку власного капіталу.

6. Акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю.

7. Звітність.[4.с.60]

Аудитору  необхідно  надати  оцінку  організації  обліку  власного  капіталу.  Основною  метою організації  обліку  власного  капіталу  є  підтримка  системи  фінансового  менеджменту  в  рішеннях  щодо  його  збереження  та  забезпечення  ефективного  контролю  за  формуванням  джерел коштів. Серед економічних важелів при різних формах власності, які допомагають при управлінні джерелами формування капіталу підприємства, важливе місце посідає економічний аналіз.

Слід також розглянути питання оперативності інформації як найважливішої її властивості. Треба підкреслити, що тільки завдяки комп'ютеризації власного  капіталу забезпечується дійсна оперативність і доступність інформації. Комп'ютерні технології вносять також суттєві зміни у зміст та методику вирішення аналітичних завдань на підприємстві. Висока швидкість виконання  розрахункових та логічних операцій дає змогу обробляти великі обсяги аналітичної інформації та дуже плідно й своєчасно використовувати її  в управлінні джерелами формування капіталу підприємства.

Під  час  проведення  аудиту  власного капіталу необхідно:  виявити основні джерела формування власного капіталу і визначити наслідки їх зміни для фінансової стійкості підприємства; визначити правові, договірні і фінансові обмеження в розпорядженні поточним і нерозподіленим прибутком; оцінити пріоритетність прав отримання дивідендів; виявити пріоритетність прав власників при ліквідації підприємства [1.с.119]. 

          Досліджуючи  операції  з власним капіталом аудитору слід зробити розрахунок найважливіших показників формування та використання капіталу. До основних розрахункових  алгоритмів можна віднести: 

1) вартість капіталу - ціна, яку підприємство платить за залучення капіталу з різних джерел;  

2)вартість власного капіталу, що залучається за рахунок внутрішніх джерел, визначається нормою прибутку, яку бажають отримати власники підприємства (розраховується як відношення прибутку, що направляється власниками підприємства, на вкладений ними капітал у формі дивідендів, відсотків тощо до суми власного капіталу); 

3) коефіцієнт автономії показує, в якій мірі обсяг активів, що використовуються підприємством, сформовано за рахунок власного капіталу та настільки підприємство незалежне від зовнішніх джерел фінансування (розраховується як відношення власного капіталу підприємства на певну дату до загальної суми усіх активів підприємства на певну дату);

4)коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яку частку займає власний капітал, що інвестується в оборотні активи, в загальній сумі власного капіталу (характеризує ступінь мобільності, гнучкості використання власних коштів підприємства і розраховується як відношення робочого капіталу (чистих оборотних активів) до загальної суми власного капіталу підприємства);

5)кількість оборотів власного капіталу за період (розраховується як відношення виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  підприємства за період до середньої суми власного капіталу в періоді);

6)тривалість обороту власного капіталу (розраховується як відношення  кількості днів періоду до кількості оборотів власного капіталу за період);

7) коефіцієнт рентабельності власного капіталу характеризує рівень прибутковості власного капіталу, вкладеного в підприємство (розраховується як відношення суми чистого прибутку підприємства до середньої суми власного капіталу підприємства в періоді).[1.с.452]

Висновки. Для  оцінки  формування  та  раціонального використання  власного  капіталу,   при  проведенні  аудиту  власних  джерел, необхідно  використовувати  систему  показників  фінансової  стійкості.  Оброблення  облікової  інформації  прискориться,  а отже  і  оперативність  отримання 

Література:

1.Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред.. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 672 с.

2.Організація бухгалтерського обліку: Учбовий посібник / Бутинець Ф.Ф., Олійник О.В., Шигун С.М., Шулепова С.М. - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 576с.

3.Пилипенко  А.А., Отенко  В.І., Організація  обліку  і  контролю: Підручник. -Х.:ВД «ІНЖЕК», 2005. - 424 с.

4.Пилипенко О.І. Економічна сутність капіталу підприємства // Матеріали  Міжнародної  науково-практичної  конференції  "Україна наукова,  2003". Том  21. Економіка.  - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. - С. 60-62.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>