XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Лисак О.Б. ВИКОРИСТАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ ДЛЯ НАВЧАННЯ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Лисак Ольга Борисівна

викладач англійської мови

Київський національний торговельно-економічний університет

ВИКОРИСТАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ ДЛЯ НАВЧАННЯ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Останніми роками навчання іноземній мові спеціального вжитку зазнало позитивних змін. Зрушення в соціальній, політичній та економічних сферах життя сучасної України зумовило необхідність модернізації вищої освіти з метою інтеграції до Європейського освітянського співтовариства.

Навчання іноземної мови у ВНЗ немовного спрямування має бути спрямовано на подолання розриву між цільовим станом справ на ринку праці та існуючим рівнем володіння мовою фахівцями. Конкурентоздатність дипломованих українських фахівців різних галузей науки і техніки в межах Євро простору передбачає не тільки високий ступінь фахової підготовки, але і володіння іноземними мовами на рівні, мінімально достатньому для ефективного спілкування у відповідності до їх професійних та комунікативних потреб.

За останні роки у підходах до викладання предмету відбулися значні зміни. У першу чергу це стосується методології викладання, застосування інноваційного навчання, яке дехто з учених вважає навчанням, «спрямованим на розвиток здібностей студентів до спільної діяльності». Частково можна погодитися з тим, що інновації є альтернативою традиційному навчанню. Скоріше це новий ступінь у процесі навчання, новий погляд на навчальний процес, коли переосмислюються стосунки викладача і студентів, коли основною метою навчання стає особистісно-діяльнісний підхід кожного студента до процесу навчання.

Ці зміни, що стосуються методів, форм і прийомів навчання, були  започатковані змістом сучасного навчально-виховного процесу. Інноваційне навчання, на відміну від традиційного, що застосування звичайних методів навчання не завжди призводить до позитивних наслідків. Так, якщо вважати, що репродуктивне викладання - це все, що вимагається від студента, то наш начальний процес повинен відповідати цим вимогам на 100%. Але сила стереотипів ще дуже відчутна (незнання нового також призводить до цього), і викладачі застосовують переважно ті методи, що вимагають від студента тільки відтворення, тобто акцент робиться тільки на розвиток пам'яті і деяких інтелектуальних вмінь.

Змінюються цілі та завдання, що постали перед сучасною освітою в інформаційному суспільстві, поступово на зміну традиційній системі навчання приходить особистісно-орієнтована, традиційні методи замінюються інноваційними, що передбачають зміщення акцентів у навчальній діяльності, її спрямування на інтелектуальний розвиток студентів за рахунок зменшення долі репродуктивної діяльності.

Впровадження мультимедійних засобів навчання значно підвищує якість презентації учбового матеріалу та ефективність його засвоєння студентами, збагачує зміст освітнього процесу, підвищує мотивацію до вивчення англійської мови, створює умови для більш тісної співпраці між викладачами і студентами.

         Вони повинні відповідати цілям і завданням курсу навчання і органічно вписуватися в учбовий процес. Вони мають безперечні переваги над іншими навчальними технологіями:

•  поєднання логічного та образного способів освоєння інформації;

•  наочність аудіовізуальної інформації та зручність сприйняття;

•  зручна інтерактивна форма представлення;

• мобільність і компактність;

• можливість оперативного внесення змін.

Презентація - слово, яке в українській мові має два значення:

•  дія, акція (загальновживане значення): показ нового товару, пред'явлення широкому загалу нової інформації (представлення нової книжки, колекції  мод, кінофільму) як рекламна, популяризуюча акція;

•  документ, створений за допомогою комп'ютерної програми PowerPoint. Синонімами терміну «презентація» в цьому розумінні є поняття «комп'ютерна презентація» та «мультимедійна презентація».

Презентація, як комп'ютерний  документ, являє собою послідовність слайдів,що змінюються, - тобто електронних сторінок.

Демонстрація такого документу може відбуватися на екрані монітору комп'ютера чи на великому екрані за допомогою спеціальних пристроїв - мультимедійного проектора, плазменого екрана, мультимедійного плато, телевізора, тощо. Глядачі бачать чергування зображень, на кожному з яких можуть бути текст, фотографії, малюнки, діаграми, графіки, відео-фрагменти, і все це може супроводжуватися звуковим оформленням - музикою чи голосовим коментарем диктора. Частіше демонстрація презентації супроводжує доповідь окремої людини. Особливу роль у навчальному процесі, відводиться навчальним презентаціям.

Використання мультимедійних технологій дозволяє заощадити час, забезпечує дієвість навчальних матеріалів. Мультимедійна інформація відрізняється чіткістю, лаконічністю, доступністю. У процесі роботи з нею студенти вчаться аналізувати, висловлювати власну думку, вдосконалюють уміння працювати на комп'ютері. Якщо застосування мультимедійних технологій добре продумане, заняття буде образним, наочним, цікавим, життєвим, дозволить розвивати уміння студентів працювати в парах і групах. Впровадження організаційно-методичної моделі підготовки майбутніх аграріїв із застосуванням мультимедійних засобів навчання сприяє значному поліпшенню засвоєння студентами навчального матеріалу з обраних тем, а також підвищенню рівня готовності студентів до застосування мультимедійних засобів навчання у професійній діяльності.

Література:

•1.     Five minute activities for business English. Cambridge University Press, 2005.

•2.     How to Teach English: An Introduction to the Practice of English Language Teaching (1st Edition). Pearson Longman, 2007

 

   E-mail: lolga@voliacable.com


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>