XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ліщук С.А., Черниш Я.В., Британська Н.Н. ФІНАНСОВА НАДІЙНІСТЬ СТРАХОВИКА

ст. Ліщук С. А., Черниш Я. В.

Науковий керівник: Британська Н. Н.

Вінницький торговельно-економічний інститут

ФІНАНСОВА НАДІЙНІСТЬ СТРАХОВИКА

З розвитком страхового ринку посилюється значення визначення ступеня надійності та платоспроможності страхових компаній, оцінки їх фінансового стану та результатів, що надає актуальності розробці методик їх оцінки, базою яких має бути обґрунтоване трактування економічних категорій. Однією з передумов формування в Україні повноцінних ринкових відносин є підвищення ролі страхових компаній як однієї з ключових ланок в системі господарювання. Страхові компанії, мобілізуючи грошові кошти і перетворюючи їх на капітал, здатні не лише забезпечувати захист суспільного виробництва, а й здійснювати необхідні інвестиції в економіку країни.

Страхування за останні роки стало одним з основних елементів функціонування фінансової системи країни. Тому саме від ефективності та надійності роботи учасників страхового ринку значною мірою залежить успіх прийнятих заходів, спрямованих на подолання економічної кризи і завершення проведення ринкових реформ [3].

Вагомий внесок у розробку теоретико-методологічних засад оцінки фінансової надійності страхових компаній здійснили Осадець С.С., Ротова Т.А., Шумелда Я.П., Бігдаш В.Д., Мурашко О.В., Внукова Н.М., Орланюк-Маліцька Л.А., Федорова Т.А., Денисова І.П., Хемптон Д. та ін. Прикладні аспекти аналізу фінансової надійності страхової компанії висвітлені у працях Кожинова В.Я., Ковтуна І.О., Саліна В.П., Лутчин Н.П., Миронюк А.К., Головача А.В. Федорової Т.А., Грищенко Н.Б, Бігдаша В.Д., Базилевича В.Д.

 Фінансова надійність характеризує здатність страховика забезпечувати поверненість коштів страхувальникам, тобто, виконувати прийняті страхові зобов'язання за договорами страхування і перестрахування. Через особливу значущість страхових зобов'язань під фінансовою надійністю страховика розуміють, перш за все, його здатність виконувати саме страхові зобов'язання.

В той же час, безумовно, фінансова надійність у широкому судженні слова характеризує здатність страхової організації виконувати прийняті на себе як страхові, так і інші зобов'язання. Проте тут, йде мова про платоспроможність страховика - здатність страховика виконати свої зобов'язання у складі двох груп: зовнішні - перед страхувальниками, фінансовими установами, перестраховиками, бюджетом, та внутрішні - перед засновниками, представництвами та філіями, співробітниками [7].

Платоспроможність страховика потребує характерологічної оцінки із врахуванням тих обставин, що страхова компанія, задовольняючи загальним вимогам, які висуваються до господарюючих суб'єктів в умовах ринку, характеризується, разом з тим, значною специфікою як зобов'язань, так ресурсів, призначених для покриття цих зобов'язань. Ця специфіка об'єктивно обумовлена, по-перше, самим характером страхових відносин, в основі якого лежить категорія ризику; по-друге - участю страховика у кількох видах діяльності(власне страхової, фінансової, інвестиційної) [3].

Зараз особливо актуальним є питання надійності. Надійність визначають, як здатність до виконання взятих на себе зобов'язань. Крім того в економічній літературі існує спільна думка, що аналітично цей показник визначається у вигляді суми ряду окремих показників, взятих з різними ваговими коефіцієнтами, що представляють ступінь впливу конкретного фактора на кінцевий результат [6].

Фактори, які визначають надійність умовно можна поділити на зовнішні та внутрішні. До зовнішніх належать фактори, обумовлені впливом зовнішнього середовища тобто фактори, що визначають стан фінансового ринку, національної й світової економіки, політичний клімат в країні, а також форс-мажорні обставини. Якщо ж дія зовнішнього середовища відносно стабільна, то остаточне положення підприємства визначається внутрішніми факторами [9].

До внутрішніх належать фактори, обумовлені професійним рівнем персоналу і якістю менеджменту, а також стратегією підприємства, забезпеченістю власним капіталом, внутрішня політика підприємства. Крім того до внутрішніх факторів надійності підприємства відноситься фінансова звітність, її якість, склад акціонерів, розмір та масштаби діяльності консервативність, прозорість і публічна активність.

Існує думка, що надійність підприємства прямим чином залежить від його розміру та масштабів діяльності. Неможна не погодитись, що великі підприємства мають більші можливості щодо якісного обслуговування клієнтів в середині країни і за її межами, зазвичай вони добре капіталізовані і універсальні. Але і їх діяльність супроводжується ризиками, адекватними обсягам і видам операцій. Тому розмір підприємства може свідчити  про його вірогідну надійність [8].

У сучасній економічній літературі існує неточність, розмитість у визначенні терміна «фінансова надійність». По-перше, фінансову стійкість розглядають як стан, по-друге, як адаптацію страхового підприємства до змін середовища. Проте, фінансова стійкість страховика має характеризуватися його здатністю сприятливо реагувати на зміну економічної кон'юнктури. Фінансова стійкість, зазвичай, визначається абсолютними значеннями коефіцієнтів - показників стану підприємства та їхнім порівнянням із загальноприйнятими нормами. Визначені таким чином стани не показують того, що може бути зі страховою компанією, якщо буде змінено значення фактора впливу на фінансовий стан.

Тому,  фінансова надійність страхової компанії - це її здатність покращувати або не погіршувати значення своїх показників діяльності при зміні факторів впливу. Платоспроможність страховика - його здатність розрахуватися за усіма зобов'язаннями (страховими і не страховими) в будь-який момент часу.

Існують такі критерії оцінки фінансової надійності страховика

1. uaA+ins (Найвища надійність). Страхові компанії з рейтингом uaA+ins є найнадійнішими серед страхових компаній, представлених на ринку України. Їхня платоспроможність, репутація й лояльність стосовно клієнтів перебувають на найвищому рівні відносно інших страхових компаній.

2. uaAins (Висока надійність). Надійність страхових компаній з рейтингом uaAins перебуває на високому рівні. Їхня платоспроможність, репутація й лояльність стосовно клієнтів вищі, ніж у страхових компаній України з більш низьким рівнем рейтингу, проте вони більш схильні до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних факторів, ніж страхові компанії з рейтингом uaA+ins.

3.uaB+ins (Надійність вище) Надійність страхових компаній з рейтингом uaBins+ перебуває на рівні вище за середній. Їхня платоспроможність, репутація й лояльність стосовно клієнтів перевищують середній рівень страхових компаній України. Схильність до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних факторів і ймовірність виникнення проблем із своєчасним здійсненням страхових виплат або поверненням накопичених страхових сум перебувають нижче середнього рівня, характерного для страхових компаній України

4.uaBins (Середня надійність) Надійність страхових компаній з рейтингом uaBins перебуває на середньому рівні порівняно з іншими страховими компаніями, представленими на ринку України. Їхня платоспроможність, репутація й лояльність стосовно клієнтів, схильність до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних.

5. uaC+ins (Надійність нижче) Надійність страхових компаній з рейтингом uaC+ins перебуває на рівні нижче за середній. Їхня платоспроможність, репутація й лояльність стосовно клієнтів нижчі, ніж у страхових компаній з рейтингом uaBins і вище. Для них характерна більш висока схильність до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних факторів.

6. uaCins (Низька надійність) Надійність страхових компаній з рейтингом uaCins є низькою. Їхня платоспроможність і репутація значно нижчі, ніж в інших страхових компаній.

7. uaDins (Дефолт)Страхова компанія не в змозі здійснювати страхові виплати або повернення страхових сум [4].

З цих позицій, стійкий фінансовий стан страховика - це інтегрований за показниками діяльності стан його фінансових ресурсів, при якому він здатний реагувати на зміни внутрішніх і зовнішніх факторів впливу так, щоб показники діяльності не погіршувались [2].

В Україні та Європі існують різні рейтингові агентства, які формують рейтинги фінансової надійності страхових компаній. Так, в Україні основним є рейтингове агентство «Експерт-рейтинг». Як показали спостереження РА «Експерт-рейтинг», за 2010 рік в Держфінпослуг намітилася тенденція, коли керівництво регулювальника, яке відповідає за підтримку стабільності на фінансових ринках, вибрало іншу лінію поведінки. Під виглядом «наведення ладу на профільних ринках» вище керівництво Держфінпослуг неодноразово робило публічні заяви, які сприяли виникненню на профільних ринках нестабільної ситуації. Тому, рейтинг страхового сектору України із-за нетипової поведінки Держфінпослуг понижена до uaBins         Наведемо рейтинг фінансової надійності страхових компаній в Україні:1.AXA 

2.УНІКА 

3.ІНГО Україна

 4.Українська страхова група

5. Оранта

6. Дженералі Гарант

7. Альфа Страхування

8. Просто-страхування

9. Провідна

10. Універсальна[5]

Узагальнюючи існуючі в економічній літературі підходи, можемо виділити фактори, що впливають на фінансову стійкість страхової компанії: 1) статутний фонд, його структура і склад; 2) страхові резерви (достатні для майбутніх виплат); 3) система перестрахування; 4) ступінь залучення страхової органі­зації в інвестиційну діяльність; 5) якість страхового портфеля (величина, стійкість і структура); 6) склад і структура тарифної ставки; 7) мобільність (здатність адекватно ре­агувати на зовнішні та внутрішні дестабілізуючі чинники); оптимальна структура страхової організації; 9) склад і структура витрат, стратегія компанії стосовно витрат; 10) інфляція, час, тривалість звітного періоду; 11) стратегія страхової організації що­до обсягу нерозподіленого прибутку[1].

Ринкова трансформація економіки України зумовлює підвищення ролі страхової діяльності, удосконалення методології оцінки результатів економічної діяльності страхових компаній. Прискіплива увага до головних факторів, що забезпечують фінансову надійність страхової компанії, дозволить забезпечити достатню стійкість страховиків до негативних і несподіваних змін зовнішнього і внутрішнього середовища діяльності.

Література:

•1.   http://intkonf.org/gayovik-tv-faktori-finansovoyi-stiykosti-strahovoyikompaniyi/

•2.   Шірінян Л. В. Фінансова надійність і фінансова стійкість страховиків // Актуальні проблеми економіки. - 2007. -№ 9 (75). - С.173 - 178.

•3.   http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon/2009_2/zmist.files/28.pdf

•4.   http://www.credit-rating.ua/ua/about-rating/scale/12449/

•5.   http://forinsurer.com/public/10/11/23/4200

•6.    Горбач Л.М. Страхова справа: Навчальний посібник - 2-ге видання., виправлене. - Київ: Кондор, 2003 р.

•7.    Александрова М.М. Страхування: Навчальний методичний посібник. - Київ: ЦУЛ, 2002 р.

•8.   Науменкова С.В. Інституційний розвиток фінансового сектору України/С.В. Науменкова, С.В. Міщенко//Фінанси України. - 2008. - №7. - С.66

•9.    Пурій Г.М. Інституційне забезпечення розвитку фінансового ринку України // Економіка АПК. - 2010. - №2. - С. 95 - 101

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>