XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Лісовська О.О. ФУНКЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Лісовська О.О.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ФУНКЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Відповідно до статті 5 Конституції України носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

В Основному Законі України встановлено, що місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України (частина перша статті 140).

Згідно частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи  місцевого самоврядування,  їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Такі ж положення закріплені у статті 4 Європейської хартії місцевого самоврядування, яка встановлює, що головні повноваження і функції органів місцевого самоврядування визначаються конституцією або законом; органи місцевого самоврядування в межах закону мають повне право вільно вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене із сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу; повноваження, якими наділяються органи місцевого самоврядування, як правило, мають бути повними і виключними.

Місцеве самоврядування означає право і спроможність органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання і управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.

Враховуючи те, що органи місцевого самоврядування є однією з важливих підвалин будь-якого демократичного режиму, випливає необхідність існування органів місцевого самоврядування, які мають створені на демократичній основі директивні органи і широку автономію щодо своїх функцій, шляхи і засоби здійснення цих функцій, а також ресурси, необхідні для їх виконання.

Відповідно до Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

В органах місцевого самоврядування за організацію правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків відповідальна юридична служба.

У своїй діяльності юридична служба керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, та іншими нормативними актами.

Юридична служба органів місцевого самоврядування відповідно до покладених на неї завдань:

•ü   організовує та бере участь у забезпеченні правильного застосування законодавства в органів місцевого самоврядування;

•ü   розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, положень та інших актів), з питань, що належать до компетенції органів місцевого самоврядування; перевіряє відповідність їх законодавству і міжнародним договорам України;

•ü   проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами органів місцевого самоврядування;

•ü  переглядає разом із структурними підрозділами органів місцевого самоврядування нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до їх компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

•ü   вносить керівникові органу виконавчої влади пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом;

•ü   разом із заінтересованими структурними підрозділами органів місцевого самоврядування узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд керівника органу виконавчої влади для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;

•ü   організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів органів місцевого самоврядування, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

•ü   організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

•ü   проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності органів місцевого самоврядування, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості;

•ü   аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності органів місцевого самоврядування, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;

•ü   подає пропозиції керівникові органів місцевого самоврядування про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу);

•ü   сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає керівникові органів місцевого самоврядування письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

•ü   здійснює методичне керівництво правовою роботою в органів місцевого самоврядування, на підприємствах,які засновані на власності територіальної громади та відносяться до сфери управління органів місцевого самоврядування, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд керівника органів місцевого самоврядування щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності органу, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичної служби;

•ü   проводить інформування органів місцевого самоврядування про зміни у чинному законодавстві з питань, що регулюють діяльність органів місцевого самоврядування, здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників органів місцевого самоврядування;

•ü   збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;

•ü   визначає разом із заінтересованими структурними підрозділами потребу в юридичних кадрах органів місцевого самоврядування, організовує стажування кандидатів на заміщення вакантних місць в юридичній службі та в органах місцевого самоврядування;

•ü   організовує і проводить роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації працівників юридичної служби органів місцевого самоврядування та підприємства, що належить до сфери їх управління, роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції органів місцевого самоврядування, а також за дорученням керівництва розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України;

•ü  забезпечує правильне застосування законодавства в органах місцевого самоврядування, інформує керівництво про необхідність вжиття заходів до скасування рішень, розпоряджень, прийнятих з порушенням законодавства;

•ü  вносить керівництву органів місцевого самоврядування пропозиції щодо подання нормативного акта для державної реєстрації, якщо цей акт стосується прав, свобод і законних інтересів громадян або має міжвідомчий характер;

•ü  проводить разом з іншими структурними підрозділами роботу для перегляду рішень, розпоряджень з метою приведення їх у відповідність із законодавством, готує пропозиції щодо внесення до них змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність;

•ü  аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати претензійної і позовної роботи, дані статистичної звітності, що характеризують стан законності в діяльності органів місцевого самоврядування; розробляє пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні;

•ü  бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених правопорушень;

•ü  представляє в установленому законодавством порядку органи місцевого самоврядування в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів;

•ü  бере участь в організації і проведенні семінарів, інших занять з правових питань з працівниками органів місцевого самоврядування, у підвищенні правових знань керівників і спеціалістів служби.

Враховуючи вимоги Основного Закону України, яким гарантовано дію принципу верховенства права та законності,  за допомогою яких  забезпечується  загальнообов'язковість юридичних норм у суспільстві і державі, діяльність органів місцевого самоврядування покликана на вирішення питань місцевого значення може здійснюватись лише у межах чинного законодавства та обов'язково з дотриманням прав, інтересів громадян. Таким чином, діяльність юридичної служби органів місцевого самоврядування є одним з важливих та вагомих важелів дотримання законності та забезпечення принципу верховенства права у здійсненні органами місцевого самоврядування своїх повноважень направлених на вирішення питань територіальної громади.

Література:

1.Конституція України N 254к/96-ВР від 28.06.1996р.

2.Європейська хартія місцевого самоврядування від 15.10.1985р. ратифікована Законом України «Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування» N452/97-ВР від 15.07.1997р.

3.Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» N 280/97-ВР від 21.05.1997р.

4.Положення про юридичне управління, затвердженою рішенням ради №1040 від 26.11.2006р.

5. Будзан Б. Менеджмент в Україні: Сучасність і перспективи. - К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. - 349 с.

6. Коростельов В.А. Роль консалтингу в управлінні бізнесом. Навч. Посіб. МАУП, Київ. - 2004. - 252с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>