XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Литовка В.Я. СИСТЕМА РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ В ОЛЕКСАНДРІЙСЬКІЙ ГІМНАЗІЇ-ІНТЕРНАТІ

Литовка В.Я.

Олександрійська гімназія-інтернат

СИСТЕМА РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ В ОЛЕКСАНДРІЙСЬКІЙ ГІМНАЗІЇ-ІНТЕРНАТІ

  Відмова від суб'єктно орієнтованої педагогічної парадигми в Україні, гуманізація освіти та орієнтація педагогічної спільноти на розвиток творчих здібностей школярів обумовили підвищений інтерес до різних аспектів розвитку особистості як психологів, так і педагогів. Для сучасної стратегії розвитку національної школи характерним є зростання уваги до особистості школяра, максимального розкриття його обдарування, інтелектуального розвитку, що забезпечує пріоритетність розвитку творчих рис.

Питання творчості, творчих здібностей, їх ознак та умов розвитку стало предметом широкої наукової дискусії. Аналіз науково-педагогічних публікацій свідчить, що особливу увагу науковці приділяють вивченню можливості розвитку творчих здібностей засобами різних навчальних предметів[6]. Творчість визначається як продуктивна людська діяльність, здатна породжувати якісно нові матеріальні і духовні цінності суспільного значення; діяльність, результатом якої є створення нових матеріальних і духовних цінностей, що припускає наявність у суб'єкта здібностей, мотивів, знань і умінь, завдяки яким створюється продукт, що відрізняється новизною, оригінальністю, унікальністю[7]. Як філософська категорія, творчість - це вища і специфічна форма розвитку. У свою чергу, розвиток - це рух, діяльність, у процесі якої відбувається становлення особистості, яка є центром, суттю всього буття. Американський психолог Еріх Фромм творчими здібностями називав здатність дивуватися і пізнавати, вміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях, спрямованість на відкриття нового і здатність глибокого усвідомлення свого досвіду. Головним показником творчої особистості, її найголовнішою ознакою вважають наявність творчих здібностей, які розглядаються як індивідуальні психологічні здібності людини, що відповідають вимогам творчої діяльності і є умовою успішного компонування.

В науково-педагогічній літературі об'єктом особливої уваги стали: створення ситуації успіху як умови розвитку творчих здібностей [6], виявлення та розвиток творчих здібностей на уроках української мови та літератури[3]; виявлення психологічної готовності особистості до творчості [4]. В  праці С. Банькової [1] основним методологічним підходом до навчання та виховання творчої соціально активної особистості визначено діяльнісний підхід. Однак аналіз науково-методичної літератури вказує, що подальшого дослідження потребує розвиток творчих здібностей як цілеспрямована система заходів навчального закладу.

Мета статті - проаналізувати особливості побудови системи розвитку творчих здібностей учнів у Олександрійській гімназії-інтернаті, місце творчих робіт учнів в цій системі та їх вплив на подальший вибір профілю навчання.

Найбільш ефективним з точки зору розвитку індивідуальності учня, створення умов для його самовизначення є особистісно орієнтоване розвиваюче навчання. Організація такого навчання передбачає цілий ряд змін в організації навчально-виховного процесу в навчальному закладі. Насамперед ці зміни стосуються створення організаційно-педагогічних умов для розвитку самостійних форм пізнавальної активності учнів, створення таких завдань, які спонукають учня до самостійного дослідження, формування нового досвіду. Такі умови забезпечує розроблена в Олександрійській гімназії-інтернаті система розвитку творчих здібностей гімназистів. Вона має на меті виявлення та розвиток творчих здібностей кожного вихованця; створення умов, які допоможуть дитині пізнати себе, свій внутрішній світ та навколишнє життя, використання таких засобів, які спрямують учня  на конструктивне розв'язання проблем самовизначення. Система розвитку творчих здібностей є складовою частиною як пропедевтичної підготовки, спрямованої на виявлення та розвиток індивідуальних здібностей  та інтересів учнів  5-7 класів, так і допрофільної підготовки учнів 8-9 класів (формування стійкого інтересу до вивчення окремих предметів) та профільного навчання в 10-11 класах, яке передбачає поглиблене вивчення  предметів, зорієнтованих на майбутню професійну діяльність. Система складається з п'яти етапів. На першому через конкурсний іспит (тестування) відбувається первинне визначення нахилів, спрямованості, обдарованості учнів. Другий етап - планування  та реалізація індивідуального творчого розвитку дитини - включає участь гімназистів у конкурсах, змаганнях, у роботі гуртків, секцій, клубів, об'єднань, проектній діяльності; консультування однокласників (помічник вчителя), виконання творчих робіт з предметів; дистанційне навчання. На  третьому етапі в ході виконання контрольних робіт, участі у предметних олімпіадах, захисті творчих робіт здійснюється поточна діагностика та корекція. Результати діагностики підсумовуються на засіданні педагогічної ради, отримують рекомендаційний характер для наступного етапу - визначення профілю навчання. Останній, п'ятий етап, зорієнтований на вибір професії, ВНЗ для подальшого навчання.

Унікальні можливості для реалізації індивідуальних творчих запитів , розвитку творчої ініціативи, систематизації здобутих знань, закріплення навичок самостійного дослідження дає виконання річної творчої  роботи з певного предмету навчального плану за вибором учня. В закладі розроблене відповідне положення, яким встановлюються вимоги до виконання, оформлення та захисту творчих робіт, терміни виконання, обсяг та критерії оцінювання робіт. Алгоритм виконання річної творчої роботи передбачає самостійний вибір предмету, теми, форми узагальнення та керівника творчої роботи. Він ґрунтується на принципах варіативності, синтезу інтелекту, афекту, дії; пріоритетного старту, які наведені у праці Сластьоніна  В.А. [4]. Принцип варіативності реалізується у можливості обирати предмет для річної творчої роботи,  тему та спосіб її висвітлення в залежності від індивідуальних особливостей, творчих запитів, уподобань учня, а також сформованих раніше знань, умінь та навичок. Синтез інтелекту, афекту і дії створюється шляхом вибору технологій навчання, які залучають дитину до процесу пізнання, спільної діяльності з учителем та емоційного сприйняття предмету вивчення. Принцип пріоритетного старту передбачає залучення учнів до таких видів діяльності, які їм ближчі, цікавіші.

Більш як десятирічний досвід виконання учнями гімназії-інтернату річних творчих робіт засвідчив позитивний вплив такого виду діяльності не лише на набуття навичок самостійної науково-пошукової роботи, а й на вибір профілю навчання та професійне самовизначення гімназистів. Як свідчать отримані нами результати, протягом періоду навчання (5-11 класи) 40% учнів обирають для виконання річної творчої роботи  теми з різних предметів, що є свідченням пошуку більш цікавого напрямку діяльності. 60% виконують  щороку  творчі роботи з предметів одного напрямку, але з різних тем. І, що особливо цікаво, 15 % учнів працюють над однією темою 2-3 роки, поступово розширюючи та поглиблюючи висвітлення теми. В подальшому це полегшує вибір профілю навчання, сприяє свідомому професійному самовизначенню випускника.

Порівняння обраного учнем профілю навчання та рекомендацій педагогічної ради підтверджує високу ефективність розробленої системи розвитку творчих здібностей. В 92% проаналізованих випадків  (величина вибірки 200 осіб) вибір учня та рекомендації педагогів співпали. Отримані результати є статистично достовірними.

В результаті проведеного аналізу науково-методичної літератури нами виявлено основні принципи особистісно орієнтованого розвиваючого навчання, та встановлено, що вони враховані при розробці  системи розвитку творчих здібностей учнів Олександрійської гімназії-інтернату, програм та тематичних планів з різних навчальних предметів, тематики річних творчих робіт. Ефективність розробленої системи підтверджується результатами порівняльного аналізу  рекомендацій педагогічної ради та особистого вибору учнів профілю навчання у старшій школі.Література:

 1.    Банькова С. проблеми навчання і виховання творчої соціально активної особистості: Діяльнісний підхід до творчих здібностей дитини/ С.Банькова //Завуч.-2009. - №.23-24. - С. 41

2.  Мартинюк Т.О. Виявлення і розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови і літератури як складова сучасної методики викладання/ Т.О.Мартинюк //Обдарована дитина. - 2010. - №2. - С.26-27.

3.  Міщиха Л.П. Психологічна готовність особистості до творчості/ Л.П.Міщиха //Обдарована дитина. -2010. - №2. - С.2-9.

4.  Сластенин В.А. и др. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов: Под ред. В.А. Сластенина. - М.: Издательский центр "Академия", 2002. - 576 с.

5.  Ситуація успіху: як її досягнути //Завуч. -2009. -№2. - С.22-23.

6.  Філософський  словник/ За ред.В.І.Шинкарука - К.: Голов. ред. УРЕ, 1986. - С.684.

7.  Шапер В.Б. Сучасний тлумачний психологічний словник. -Х.: Прапор. -2007. - С.520-521.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>