XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Литвинюк О.В. ЗАХИСТ ВІД ПРОЯВІВ НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Литвинюк О. В.

Буковинська державна фінансова академія

ЗАХИСТ ВІД ПРОЯВІВ НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Конкуренція - органічний елемент функціонування ринку. Поза ринком практично неможлива здорова економічна конкуренція, а без використання й розвитку механізму конкуренції неможливі ринкова рівновага і повноцінний ринок. Однак змагальність у середовищі суб'єктів господарювання за споживчий попит на ринку може здійснюватися як добросовісно, так і такими методами суперництва, що завдають шкоди споживачам, конкурентам і суспільству загалом. У цьому разі йдеться про недобросовісну конкуренцію - явище вкрай небажане для української держави в період побудови ринкових відносин, що відповідають світовим стандартам.

Актуальним питанням щодо існування на ринках недобросовісної конкуренції за засобів протидії присвятили свої праці О. Безух, О. Бакалінська, З. Борисенко, О. Городов, О. Мельниченко, Ю. Слободчиков, В. Тікін та інші.

Метою даної статті є дослідження захисту інтересів споживачів як важливого наслідку протидії недобросовісній конкуренції на внутрішньому ринку.

Сучасна ринкова економіка являє собою складний механізм, який складається з великої кількості різноманітних виробничих, комерційних, фінансових та інформаційних структур, які взаємодіють на фоні розгалуженої системи правових норм бізнесу та об'єднаних єдиним поняттям - ринок. Конкуренція є ключовим поняттям, що виражає сутність ринкових відносин. Вона є центром всієї системи ринкового господарства.

Етимологічно термін «конкуренція» походить від латинського слова conkurerere - зіштовхуюсь [5]. Конкуренція являє собою боротьбу різних суб'єктів господарювання задля досягнення цілей. Такий вид економічних відносин, як конкуренція, існує тоді, коли виробники товарів виступають як самостійні, незалежні суб'єкти. Їхня залежність пов'язана тільки з кон'юнктурою ринку, бажанням виграти у конкурентів позиції у виробництві та реалізації своєї продукції.

 Конкуренція - це адекватна ринку форма економічного суперництва. Таким чином, як економічна категорія, конкуренція виявляється, перш за все, як суперництво між учасниками ринкового господарства за кращі умови виробництва, купівлі і продажу товарів.

Конкуренція сприяє формуванню певного складу мислення підприємців. Відсутність «добросовісної», «здорової» конкуренції призводить до монополії виробництва і, як наслідок, зростання тіньової економіки, яка нічого не має спільного із законним веденням бізнесу. Однак наші реалії говорять про те, що далеко не завжди ми стикаємося із цивілізованим ринком.

Але існує недобросовісна конкуренція. Уперше термін «недобросовісна конкуренція» був ужитий у Франції на початку ХІХ століття, хоча саме це явище виникло набагато раніше - з моменту формування ринкових відносин. [7]. Уперше тлумачення недобросовісної конкуренції було подано у статті 10bis Паризької конвенції щодо охорони промислової власності від 1883 року, в якій було вказано, що актом недобросовісної конкуренції є будь-який акт конкуренції, який суперечить чесним звичаєм у промисловій та торговій діяльності. Таким чином, законодавці та практики під недобросовісною конкуренцією розуміють конкуренцію, що суперечить чесним звичаям в областях промисловості та торгівлі. Деякі автори кваліфікують як недобросовісну конкуренцію будь - які дії, що складаються у використанні обманних засобів в економічному суперництві [6].

Стержнем мотивації підприємства протягом тривалого часу було виключно прагнення до максимізації прибутку. Проте вже в ХІХ ст. стає зрозумілою методологічна збитковість підходу, що трактує наживу як єдиний та абсолютний мотив підприємства. На сьогодні змінюється розуміння того, що підприємці керуються не тільки суто меркантильними мотиваціями, але й прагненням до самоствердження та самореалізації. Таким чином, конкуренція стала запорукою появи стимулів у підприємців до отримання інших цінностей [6].

  Конкуренція як змагання між суб'єктами господарювання за здобуття переваг на іншими суб'єктами господарювання створює умови для вибору споживачами найкращого виробника найякіснішого товару, сприяє витісненню з виробництва неефективних підприємств, стимулює технічний прогрес, раціональне використання ресурсів.

Однак, як виявляється, посилення суперництва між суб'єктами господарювання призводить до вживання учасниками ринку у власній поведінці неконкурентних дій. На високо конкурентних ринках зростає непередбачуваність поведінки суб'єктів господарювання, що, в свою чергу, спричиняє порушення рівноваги окремих виробничих процесів, факторів виробництва, цін [4].

Прагнення підприємців досягти певних переваг у підприємницькій діяльності зі значно меншими витратами, ніж за умов добросовісної конкуренції, стає причиною появи так званої недобросовісної конкуренції.

В Україні недобросовісна конкуренція є особливим видом порушення конкурентного законодавства. До неї відповідно до Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» відносять будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності.

Недобросовісна конкуренція завдає шкоди як споживачам, так і ринку. На конкурентному ринку споживачі мають змогу ознайомитися з перевагами та недоліками товарів, що пропонуються, і вибрати ті, що можуть повністю задовольнити їхні потреби. Ідеальне становище на ринку - це наявність реклами та можливість для споживача об'єктивно оцінити продукцію та прийняти усвідомлене рішення стосовно купівлі.

Споживачі мають право на належну якість товарів, торговельного обслуговування, безпеку товарів та на необхідну, доступну та достовірну інформацію про кількість, якість і асортимент товарів. Така конкуренція норми ст. З Закону України «Про захист прав споживачів». Захист прав споживачів та недобросовісна конкуренція являються тісно пов'язаними концепціями.

Відповідно до ст. 42 Конституції України «держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція» [1].

Система захисту від недобросовісної конкуренції на сьогодні є достатньо розвинутою, включає в себе відповідну нормативно - правову базу - конкурентне законодавство, контрольну діяльність у цій сфері державного органу із спеціальним статусом Антимонопольного комітету України, а також діяльність державних органів, суб'єктів господарювання, їх об'єднань, споживачів та громадськості, що регулюється конкуренційним законодавством. Тому одним із головних наслідків боротьби з недобросовісною конкуренцією є захист інтересів споживачів [6].

Поведінка суб'єктів господарювання щодо введення в оману насамперед розрахована на споживача, тому що у цьому випадку можливе прийняття споживачами таких рішень (стосовно придбання товарів та послуг), що завдають шкоди їх власним інтересам. Споживач має право вимагати від продавця (виробника, виконавця), щоб якість придбаного ним товару (виконаної роботи, наданої послуги) відповідала вимогам нормативних документів, умовам договору, а також інформації про товари (роботи, послуги), яку надає продавець (виробник, виконавець). Придбаний товар (робота, послуга) має бути якісним і безпечним для життя і здоров'я кожної людини.

Тому для вдосконалення системи захисту інтересів суб'єктів господарювання від недобросовісної конкуренції в Україні необхідно:

•1.                  Вдосконалити роботу системи органів захисту інтересів суб'єктів господарювання, а саме: покращення матеріально-технічного та кадрового забезпечення, викорінення корупційних проявів, вдосконалення координації діяльності між даними органами в процесі боротьби з недобросовісною конкуренцією.

•2.                  Систематизувати норми законодавства зі створенням єдиного Конкурентного Кодексу.

•3.                  Модифікувати норми вітчизняного законодавства в напрямку наближення до норм Європейського Співтовариства та ратифікувати міжнародні угоди, які досі не були ратифіковані.

•4.                  Провести інформаційно - роз'яснювальну роботу, направлену на висвітлення переваг добросовісної конкуренції як для підприємців, так і для споживачів, порядку захисту їх від недобросовісної конкуренції.

В цілому, для ефективного захисту інтересів суб'єктів господарювання від недобросовісної конкуренції необхідно не просто боротись з нею нормативними та адміністративними методами, а створити такі умови, за яких було б невигідно порушувати правила чесної конкуренції.

Література:

•1.     Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р., зі змінами внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року №2222-IV, станом на 1 січня 2006 року. - К., 2006.,  - 122с.

•2.     Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» вiд 07.06.1996  № 236/96-ВР

•3.     Закон України «Про захист прав споживачів» вiд 12.05.1991  № 1023-XII І

•4.     Бакалінська О. О. конкурентне право: навч. посіб. - К.: Київ. нац. торг - екон. ун-т, 2010. - 588 с.

•5.     Борисенко З. М. Основи конкурентної політики: Підручник. - К.: Таксон, 2004. - 704 с.

•6.       Руденко Т. В. Захист інтересів споживачів від проявів недобросовісної конкуренції [Текст] / Т. В. Руденко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - №2. - С. 62-67.

•7.     Слободчикова, Ю. В.   Форми недобросовісної конкуренції і методи її регулювання [Текст] / Ю. В. Слободчикова // Економіка та держава. - 2010. - №2. - С. 92-94.

e-mail: olya-litvinyuk@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>