XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Лобанова О.В., Кучеренко І.В. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НАЦІОНАЛЬНО-СПЕЦИФІЧНИХ РЕАЛІЙ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

студентка V курсу, Лобанова О.В.

старший викладач Кучеренко І.В.

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

м. Кременчук

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НАЦІОНАЛЬНО-СПЕЦИФІЧНИХ РЕАЛІЙ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

     Як лінгвістичне явище реалії відносяться до категорії безеквівалентної лексики. Вони є частиною фонових знань і представляють собою значний інтерес при дослідженні взаємодії мови і культури.

     Найбільш повним визначенням реалії вважають визначення болгарських учених С.Влахова та С.Флоріна: «реалії - це слова (і словосполучення), що називають об'єкти, характерні для життя (побуту, культури, соціального та

історичного розвитку) одного народу та чужі іншому, будучи носіями національного і історичного колориту, вони, як правило, не мають точних відповідників (еквівалентів) в інших мовах, а отже, не піддаються перекладу на загальній основі, вимагаючи особливого підходу».

     Основних труднощів при передачі національно-специфічних реалій дві: відсутність в мові перекладу відповідників (еквівалентів, аналогів) через відсутність у носіїв цієї мови позначеного реалією об'єкта (референта) та необхідність, наряду з предметним значенням (семантикою) реалії, передати і колорит (конотацію) - ії національне та історичне забарвлення.

     Існують наступні способи перекладу реалій:

     Терміном транскрипція позначають знаходження найточнішого віповідника через запис звучання слів мови-джерела графемами мови-перекладу. Можливий і примат графіки - транслітераційна передача. Транскрипція і транслітерація - найлаконічніші способи. Завдяки ним створюється певний експресивний потенціал: у контексті слів рідної мови транскрибоване слово виділяється як чуже, надає предмету, який воно позначає, конотацій небуденності, оригінальності. Наприклад:

     Der Einsazstab - айнзацштаб;

     Die Wehrmacht - вермахт [3, c.161].

     І якщо контекст не розкриває значення реалії, в якості додаткового засобу  перекладу слід використовувати пояснення.

     Наприклад: Ländler - лендлер (німецький народний танок), Grünes Gewölbe - Грюнес Гевьольбе (дослівно - Зелене Склепіння - музей в Дрездені).

     Калькування -  запозичення шляхом буквального перекладу - дозволяє перенести в мову перекладу реалію при максимально повному збереженні семантики. Однак збереження семантики не означає збереження колориту, оскільки частини слова чи вираження передаються засобами мови перекладу. Наприклад:

      Der Bundesspresident - федеральний президент;

     Der Jugendsenator - сенатор у справах молоді;

     Staatsrat - Державна Рада, Museeninsel (музей в Берліні) - Острів Музеїв.

     а) Напівкалькування являє собою часткове запозичення слів та виразів, які складаються частково з елементів мови джерела, частково з елементів мови перекладу. Так, напівкалькуванням в українській мові є реалія "третій рейх", яка являє собою аналог виразу "Das Dritte Reih"

     б ) Створення неологізму. Останнім в групі вище згаданих прикладів є створення перекладачем семантичного неологізму, тобто слова чи виразу, який дозволяє зрозуміти сенс змісту реалії. Наприклад:

     In pechdunkler Nacht - глибокої ночі;

     Handwerkbursch - ремісничий челядник.

     Спосіб уподібнюючого перекладу вживається досить часто. Наприклад, дуже поширений підбір функціонального еквіваленту, який у читача мови джерела викликає такі ж асоціації, як і у читача мови перекладу:

     Ich habe eine Konfirmation gemacht. - Я вперше причастився [2, c.174].

     Прийом контекстуального перекладу за своїм принципом схожий на уподібнюючий переклад та протиставляється словниковому, оскільки слово, яке перекладається при використанні цього прийому, може мати відповідники, які відрізняються від наведених в словнику. В даному випадку головною орієнтацією для перекладача слугує контекст, тому сам спосіб полягає в заміні словникового відповідника в перекладі контекстуальним, логічно пов'язаним з ним. Ілюстрацією такого прикладу може слугувати переклад фрази:     Entschuldigung, wir haben keinen Speisen im Menu! - Вибачте, але ми не зможемо вам подати фаршмак та вагінгамзе. У нас немає німецької кухні [3, c.211].     Гіпонімічний переклад являє собою заміну видового поняття на родове, тобто передача реалії деякою мовною одиницею, яка має більш широке значення, ніж та, яку перекладають. За своїм значенням, це прийом генералізації, який дуже часто використовується. Він дозволяє відмовитись від транскрипції та провести заміну понять, різниця між якими в умовах даного контексту незначна. Наприклад:

     Der Gastarbeiter - іноземний робітник, робітник емігрант;

     Der Blaubrief - синій конверт з повідомленням про звільнення [3, c.214].

     Правильний описовий переклад можливий лише в тому випадку, якщо перекладач володіє необхідною країнознавчою інформацією і має яскраве уявлення про предмети і явища, які означають слова-реалії. Наприклад, в західно-європейських містах  розповсюджені будинки з загостреними фронтонами та вузькими фасадами. На німецькій мові вони називаються Giebelhaus. В Україні така архітектура не прийнята, отже, відсутній не лише словниковий відповідник, але і уявлення читача про предмет; тому транскрипція чи транслітерація не мають сенсу. В таких випадках необхідно давати опис: Giebelhaus - дім з гостроверхим дахом. Ще складніше передати реалію, якщо від іменника утворено прикметник. Наприклад:

     Er hatte kein beschränkter Kopf. Er hatte ein Stück von Welt gesehen... und hielt, ein aufgeklärter Mann, bei Gott nicht alles für verurteilensw ürdig, was ausserhalb der Tore seiner giebeligen Stadt lag (Th. Mann) - Визнаючи себе людиною освіченою, він аж ніяк не був схильний засуджувати все, що знаходилося за воротами його рідного готичного містечка.

     Durch die drei hohen und schmalen Fenster blickte Mann über feuchte Dächer, graue Höfe und Giebel (Th.Mann) - З троьх високих і вузьких вікон виднілись червоні, мокрі від дощу, гостроверхі дахи і сірі будинки [1, c.132].

     В першому прикладі переклад здійснено з використанням родового поняття - готичне містечко, тобто в стилі архітектури якого переважали Giebelhäuser; у другому прикладі використано вже сталий в українській мові відповідник - гостроверхі дахи.   

     Окремо виділяють дослівний переклад, але до нього слід ставитися дуже обережно. Так, шкала оцінок в німецьких та українських школах діаметрально протилежна: найгірша оцінка в українській школі - одиниця - є найкращою в німецькій. Саме тому фразу: Er bekam eine Fünf - слід перекладати : "Він отримав одиницю (кіл)". - а Er hatte lauter Einsen. - "У нього одні п'ятірки".

     Отже, особливістю реалій є те, що у носіїв певної культури і певної мови з ними пов‘язані такі фонові знання та асоціації, які на певному етапі міжнаціональних та міжмовних контактів можуть бути відсутніми у носіїв інших культур і мов. При перекладі реалій виникає, з одного боку, необхідність підкреслити їх особливий колорит, іноді унікальність, а з іншого боку - певним чином передати їх значення і типові для носіїв мови джерела асоціації, уникаючи, настільки це можливо, багатослів‘я.

Література:

1.     Бархударов Л.С. Язык и перевод / Бархударов Л.С. - М. : Международные отношения, 1975. - 240 с. (Вопросы общей и частной теории перевода).

2. Гильченок Н.Л. Практикум по переводу с немецкого на русский / Гильченок Н.Л. - СПб : КАРО, 2005. - 368 с.

3. Роганова З.Е. Пособие по переводу с немецкого на русский язык / Роганова З.Е. - Москва, 1961. - 303 с.

4. Федоров А.В. Основы  общей  теории   перевода / Федоров А.В. - М. : Высшая школа, 1983. - 303 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>