XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Логачова С.С. ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Логачова С.С.

Каф. менеджменту СНУ ім. В.Даля м. Луганськ

ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

У світовій практиці до особливостей, притаманних малому підприємництву, відносять такі: створення цим сектором економіки атмосфери конкуренції; швидку реакцію на зміни ринкової кон'юнктури; протидію потенційному й реальному росту безробіття; інноваційні процеси. Слід особливо зазначити, що найважливішою особливістю, на фоні якої відбувається процес розвитку сектора малого підприємництва у світовій практиці, є його значна підтримка.

Необхідно виділити наступні види підтримки діяльності малих підприємств: державна та недержавна.

Під державною підтримкою розуміють комплекс пріоритетних рішень, які обумовлюють основні напрямки й форми правового, економічного й організаційного сприяння розвиткові малого підприємництва з взаємним урахуванням інтересів держави й суб'єктів малого підприємництва та фінансування їхньої реалізації [1, с. 40]. Державна підтримка малих підприємств припускає свідоме формування державними структурами правових, економічних й організаційних умов становлення й розвитку малого підприємництва та створення стимулів, використання матеріальних і фінансових ресурсів, які залучаються у сферу малого підприємництва на пільгових умовах або безоплатно. Складність системи підтримки малих підприємств в Україні полягає в тому, що вона є багаторівневою. У ній розрізняються й взаємодіють три рівні: державний, регіональний і місцевий. Державна підтримка малого підприємництва здійснюється за такими напрямами: формування інфраструктури підтримки й розвитку малого підприємництва, організація державної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для суб'єктів малого підприємництва шляхом створення та забезпечення діяльності мережі бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів тощо; встановлення системи пільг для суб'єктів малого підприємництва та запровадження спрощеної системи оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності, яка передбачає: заміну сплати встановлених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) сплатою єдиного податку; застосування спрощеної форми бухгалтерського обліку та звітності; фінансово-кредитна підтримка малого підприємництва; залучення суб'єктів малого підприємництва до виконання науково-технічних і соціально-економічних програм, здійснення поставки продукції (робіт, послуг) для державних та регіональних потреб.

Іншим підходом до сприяння діяльності малих підприємств стала недержавна підтримка. Недержавна підтримка - це виявлення громадської думки через заснування некомерційних недержавних організацій, метою яких є створення сприятливих умов для діяльності малих підприємств та відстоювання їх прав. Дієвим інструментом недержавної підтримки малих підприємств є інфраструктура його підтримки - своєрідна опорно-рухова система, завдяки якій формується конкретне організаційно-економічне середовище для сприяння підприємницькій діяльності. Недержавна інфраструктура розвитку малих підприємств, представлена розділяється на комерційну й некомерційну і має такі форми: організаційно-технічна, інформаційно-аналітична, фінансово-кредитна.

Треба виділити два види недержавної підтримки малих підприємств: самоорганізовану та спеціалізовану професійну. Самоорганізація - це об'єднання підприємців у спілки та асоціації, як реальна можливість взаємовигідної корпоративної співпраці однодумців і колег на суто прагматичних засадах. Крім того, це шлях до спільного розв'язання тих проблем, перед якими підприємець опиняється сам-на-сам, та унікальна можливість власноруч формувати сприятливі умови для підприємницької діяльності [2, c.9].

Законодавство України визначає такі форми самоорганізації: бізнес-асоціації без статусу юридичної особи: громадські організації, легалізовані шляхом повідомлення; представництва легалізованих іноземних бізнес-асоціацій; бізнес-асоціації зі статусом юридичної особи: громадські організації, легалізовані шляхом реєстрації; спілки громадських організацій; благодійні організації; об'єднання підприємств; організації роботодавців; бізнес-асоціації, які реально працюють, намагаються сприяти розвитку тільки окремих підприємств їх членів, і це є головним недоліком такого роду об'єднань. Також треба відмітити, що діяльність бізнес-асоціації поки що не набула в Україні належного розвитку через низку причин: недовіра та традиційно негативне ставлення самих підприємців до таких об'єднань; протистояння окремих місцевих органів влади; недостатність коштів на утримання таких структур; брак досвіду роботи, пов'язаної з захистом своїх інтересів.

Розглянуті причини нерозвиненості самоорганізації малого підприємництва ліквідуються спеціалізованою професійною підтримкою. Цей вид підтримки припускає роботу некомерційних недержавних організацій, спрямовану на сприяння діяльності малих підприємств. До такого роду організацій належать ресурсні центри місцевого та регіонального розвитку, агентства розвитку малого підприємництва, Фонди підтримки підприємництва. Дієвим інструментом недержавної підтримки малих підприємств є інфраструктура його підтримки - своєрідна опорно-рухова система, завдяки якій формується конкретне організаційно-економічне середовище для сприяння підприємницькій діяльності. Найголовніша функція такої інфраструктури - створення умов для ефективного здійснення підприємницької діяльності суб'єктів господарювання, подолання труднощів і вирішення проблем, пов'язаних з відсутністю знань, досвіду з питань ведення бізнесу, доступу до кредитів та необхідної інформації.

Література:

•1. Малый бизнес: устойчивость и компенсаторне возможности. Монография. / [Козаченко А.В., Воронкова А.Э., Медяник В.Ю., Назаров В.В.]. - Київ: Лібра, 2003. - 328 с.

•2. Ляпін Д.В. Бізнес-асоціації в Україні: оцінка спроможності і перспективи розвитку -- К.: Інститут конкурентного суспільства, 2005. -- 48 с.

 

E-mail: gold-lana@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>