XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Логачова В.В. Право брати участь в управлінні державними справами в контексті політичних прав громадян України

Логачова Вікторія Вікторівна студентка Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого

5 курсу, 2 групи, 10 факультету

Право брати участь в управлінні державними справами в контексті полі­тичних прав громадян України

Одним з важливіших принципів вільної демократичної держави і основою на­родовладдя є верховенство права і Закону та їх неухильне дотримання. В нашій країні Основним Законом держави була та залишається Конституція, як джере­ло втілення істотних прав людини і громадянина на справедливість, свободу та добробут. Саме Конституція України в другому розділі закріплює права, свобо­ди та обов'язки людини і громадянина в Україні.

У юридично-навчальній літературі, існує декілька класифікацій конституцій­них прав і свобод на групи за сферами суспільного життя, але суттєво вони не відрізняються. Серед таких груп вирізняють, так званні, політичні права, що передбачені для забезпечення можливості участі в здійсненні народовладдя, участі в управлінні державними суспільними справами.

До політичних прав і свобод громадян України, що закріплені на консти­туційному рівні, відносяться: право об'єднання в політичні партії, громадські організації та профспілки (ст. 36); свобода слова (ст. 34); свобода друку (розпо­всюдження інформації) (ст. 34); свобода мітингів, зборів, походів і демонстра­цій (ст. 39); обговорювати та приймати закони та рішення загальнодержавного та місцевого значення (ст. 38); вносити до державних та громадських організа­цій пропозиції та запити (ст. 40); право обирати та бути обраним (ст. 38); право брати участь в управлінні державою та громадськими справами (ст. 38) та інше.

Саме право брати участь в управлінні державними справами, всеукраїн­ському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраним є, на мій по­гляд, найбільш дискусійним та актуальним.

Це право означає гарантовану громадянам України можливість як безпо­середньо, так і через своїх представників здійснювати всю повноту влади. Дане

-- page break --право розвиває закріплене у ст. 5 Конституції України положення про народо­владдя, яке має узагальнений, декларативний характер. А конкретно встанов­люється право громадян на участь у проведенні референдумів і вільних виборів та бути обраними в органи державної влади, органи місцевого самоврядування, право доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування.

Закріплене у ст. 38 Конституції України право громадян повністю відпо­відає міжнародним нормам, зокрема, передбаченому у п. "а" ст. 25 "Міжнарод­ного пакту про громадянські і політичні права" 1966 року положенню про пра­во кожного громадянина без будь-якої дискримінації та без обґрунтованих об­межень брати участь у веденні державних справ як безпосередньо, так і за по­середництвом вільно обраних представників.

Всеукраїнський й місцеві референдуми є конкретними інститутами пря­мого та безпосереднього народовладдя, принципи яких закріплені в норматив­но-правових актах країни, існування яких дозволяє громадянам реалізувати своє непорушне та невідчужуване конституційне право на участь в управлінні державними справами. Бо саме конституційні права виражають насамперед і безпосередньо відносини та зв'язки громадянина й держави, згідно з принципом "Дозволяється все, що не забороняється Законом". Ці права виникають та діють не на основі загальних правовідносин, а безпосередньо з Основного Закону України. При цьому саме Конституція визначає їх зміст так обсяг.

Право громадян обирати й бути обраним стоїть у центрі всіх процесів фо­рмування органів держави, тобто має владоутворюючий характер. Загальні ви­бори органів державної влади та органів місцевого самоврядування надають народові унікальну можливість контролю за діяльністю цих органів, включаю­чи повну зміну влади. Вибори є вільним волевиявленням волі громадян і здійс­нюються на основі загального, рівного й прямого виборчого права шляхом тає­много голосування. Право обирати владних посадових осіб мають громадяни України, які на день проведення виборів досягли 18-ти років, за вийнятком осіб, яких визнано судом недієздатними. Право бути обраними мають особи залежно

-- page break --від виду виборів, зокрема, народним депутатом може бути обраний лише гро­мадянин України, який на день виборів досяг 21-го року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років. Депутатом місцевої ради може бути обраний громадянин, який має право голосу і на день виборів досяг 18-ти років.

Таким чином, політичні права і свободи людини й громадянина, закріп­лені в Конституції України, їх чисельність, широта, реальність, гарантованість виражають не тільки фактичний та юридичний статус особи у суспільстві, а й суть діючої в країні демократії, соціальні можливості та гарантії, закладені в самому суспільному ладі. Вони - показники зрілості суспільства, його досяг­нень, своєрідна "візитна картка". Увесь арсенал політичних прав і свобод, має служити подальшому розвитку демократії й соціальному розвитку України, бо незважаючи на велики труднощі та перешкоди, Україна рухається шляхом де­мократичних змін, будівництва соціальної держави, тобто до справжнього на­родовладдя.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>