XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Логвінова О.П. РОЛЬ ЛОГІСТИЧНОГО АУТСОРСИНГУ У ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Логвінова О.П.

Інститут хімічних технологій (м.Рубіжне) Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля

РОЛЬ ЛОГІСТИЧНОГО АУТСОРСИНГУ У ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: логістика, логістичне управління, конкурентоспроможність підприємства, логістичний аутсорсинг,

логістичні функції

За умов посилення конкуренції на вітчизняному ринку з боку вітчизняних та закордонних виробників все більшої актуальності набуває потреба у пошуку та застосуванні нових засобів підвищення конкурентоспроможності підприємств. На жаль, не завжди керівництво підприємств спроможне належним чином організувати реалізацію заходів щодо підвищення конкурентоспроможності, що зумовлює їх неефективність.

Сучасна теорія й практика господарювання доводять, що значну роль у підвищенні конкурентоспроможності та ефективності підприємства відіграє застосування логістичної концепції, яка охоплює цілісний комплекс заходів щодо управління матеріальними та супутніми їм потоками, що надходять на підприємство, всередині підприємства, та такими, що виходять за межі підприємства і рухаються до безпосередніх споживачів його продукції, робіт, послуг. Водночас, усвідомлюючи потребу у логістичному управлінні, керівництво багатьох вітчизняних підприємств не досить активно впроваджує його у свою діяльність. Основними причинами недостатньо активного застосування логістичного управління у практиці господарювання є недостатня обізнаність керівництва підприємств з питань логістики, нестача досвідчених фахівців у галузі логістики, значні витрати на виконання логістичних функцій. Отже, нездатність до практичного застосування логістичного управління значно стримує можливості підприємства щодо підвищення конкурентоспроможності.

З метою подолання цієї проблеми можливе застосування логістичного аутсорсингу, який представляє собою використання зовнішніх джерел реалізації логістичних функцій.

Логістичний аутсорсинг дозволяє вирішувати наступні завдання:

•-  зниження та контролювання операційних витрат;

•-  зосередження зусиль на базовій діяльності підприємства;

•-  отримання доступу до логістичних послуг найвищої якості;

•-  вивільнення власних коштів для інших цілей;

•-  опанування невластивої функції;

•-  розподіл ризику;

•-  підвищення ефективності бізнес-процесів підприємства;

•-  покращення фінансового стану [3].

Зниження витрат внаслідок використання логістичного аутсорсигу відбувається через скорочення чисельності адміністративного, технічного та обслуговуючого персоналу; за рахунок економії, зумовленої ефектом масштабу й централізацією; за рахунок залучення досвічених фахівців, які виконують необхідні логістичні функції найефективнішим способом.

Використовуючи аутсорсинг, підприємство отримує можливість зосередження ресурсів і зусиль на основній діяльності, що дозволяє більш повно задовольняти потреби споживачів. Крім того, з'являються можливості доступу до технологій і рішень більш високого рівня, використання спеціалізованих функцій, для виконання яких підприємство не має фахівців або ресурсів, підвищення якості та надійності обслуговування.

У логістичний аутсорсинг можуть передаватися будь-які логістичні функції, але найчастіше аутсорсинговим фірмам замовляють транспортні та складські послуги, послуги збуту продукції, контролю запасів, планування товароруху та ін. [1, 3]. Закордонні компанії виокремлюють зі своєї структури логістичні підрозділи як самостійні служби, що здійснюють комплекс послуг у сфері логістики. Це є більш ефективним, ніж виконання відповідних функцій власними силами [1].

Отже, всі зазначені аспекти використання логістичного аутсорсингу характеризують його спрямованість на підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Водночас застосування логістичного аутсорсингу може спричиняти деякі несприятливі моменти, зокрема, можливе зростання витрат у випадку передачі аутсорсинговим фірмам занадто великої кількості логістичних функцій; необхідні додаткові витрати на підтримання взаємодії з постачальниками аутсорсингових послуг; можливе банкрутство аутсорсингової фірми; недостатня обізнаність фахівців аутсорсингової фірми зі специфікою діяльності підприємства; несформована законодавча база й відсутність важелів державного регулювання аутсорсингу в Україні. Тому, перш, ніж прийняти рішення про передачу певних логістичних функцій аутсорсинговій фірмі, слід оцінити її доцільність.

Таким чином, незважаючи на деякі недоліки, логістичний аутсорсинг дозволяє вирішувати низку завдань, які у загальному підсумку сприяють підвищенню конкурентоспроможності підприємства.

Література:

1. Кальченко А.Г., Кривещенко В.В, Логістика: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2008. - 472 с.

2. Неруш Ю.М. Логистика: Учеб. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. - 520 с.

3. Плахута Г.А. Логістичний аутсорсинг: переваги та недоліки застосування. Вісник СНУ ім. В. Даля. № 11 (153). Ч.2. 2010. - С. 129-132

4. Пономарьова Ю.В. Логістика: Навч. посіб. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 328 с.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>