XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Луговий Б.В. МАЙНОВЕ РОЗШАРУВАННЯ У ВІЙСЬКОВИХ ПОСЕЛЕННЯХ КИЇВСЬКОЇ ТА ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЙ (1836–1857 РР.)

Луговий Богдан Васильович
Асистент кафедри Гуманітарних дисциплін Відокремленого структурного підрозділу
Національного аграрного університету “Бережанський агротехнічний інститут”

МАЙНОВЕ РОЗШАРУВАННЯ У ВІЙСЬКОВИХ ПОСЕЛЕННЯХ КИЇВСЬКОЇ ТА ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЙ (1836–1857 РР.)

В процесі створення військово-поселенської системи Російської імперії сформувалася майнова нерівність серед поселян. Це явище було також характерне для Київо-Подільського поселення. Окремі відомості з досліджуваної проблеми містяться у працях Липовської Т.Д. [3], Ячменіхіна К.М. [5], Кандаурової Т.М. [2] та ін. Однак на даний час не має фундаментального дослідження цього питання в окресленому регіоні. Ці тези ґрунтуються на архівних матеріалах та законодавчих актах цього періоду.
Соціальна структура населення військових поселень Київської та Подільської губерній не відрізнялася від інших. Вона відображала майнове розшарування даного формування. Населення поселень поділялося на декілька категорій: господарів 1-го і 2-го розряду та негосподарів (солдатів-постояльців, інвалідів, кантоністів). До першого розряду відносилися господарі, які володіли 2 парами волів або 4 кіньми, 15 десятинами ріллі і 5 десятинами сінокосу; до другого розряду – одною парою волів або 2 кіньми. В розряд “негосподарів” зачисляли сім’ї, у яких не було достатньої кількості худоби [3 с. 21]. Загальна кількість на 1840 рік господарів 1-го і 2 го розрядів Києво-Подільського військового поселення становила 8112 чоловік [1 с. 122]. Загалом на одне господарство поселянина всередньому припадало від 10,7 до 15,7 десятин орної землі [5 с. 211].
Вважаємо за потрібне показати майнове розшарування поселян на прикладі 3-го та 5-го округів військових поселень Київської та Подільської губерній. Так у 3-му окрузі нараховувалось 936 господарів 1-го розряду і стільки ж 2-го розряду. Негосподарів налічувалося 3257 чоловік [4 с. 119]. Найзаможніші в 3-му окрузі господарі 1-го розряду мали по 20 волів, 6 коней, господарі 2-го розряду – по 8 волів та 8 коней, негосподарі – по 2 воли і 1 коневі. Загалом у господарів 1-го розряду нараховувалося 1398 коней, 3452 воли, 3034 корови та 10794 вівці. У господарів 2-го розряду було 934 коні, 1903 воли, 2009 корів і 6939 овець. У негосподарів було 292 коні, 454 воли, 591 корова та інша худоба і 1144 вівці. Інваліди, що не служили, володіли 40 кіньми, 28 волами, 116 коровами та 296 вівцями [4 с. 113-115].
Серед військових поселян 5-го округу було 926 господарів 1-го розряду, 1176 – 2-го розряду, 3229 негосподарів [4 с. 90]. Найзаможніші в цьому окрузі господарі 1-го розряду володіли від 10 до 12 пар волів, до 8 коней. Господарі 2-го розряду мали від 4 до 6 пар волів і до 4 коней. Інші господарі цього ж округу 1-го розряду мали по 2 пари, а 2 го розряду – по 1 парі волів і таке ж число коней. Загалом 926 господарі 1-го розряду у своїх господарствах мали 530 коней, 4030 волів, корів – 5799, овець – 8920 одиниць. У 1176 господарів 2-го розряду нараховувалось 251 кінь, 2115 волів, 1877 корів, 2993 вівці. У 3229 негосподарів було 104 коні, 135 волів, 1530 корів і 2481 вівці [4 с. 80-84].
Вище наведені факти показують, що прошарок господарів 1-го і 2-го розряду був незначним у порівнянні із загальною кількістю усіх жителів. Всередині прошарків майнової рівності теж не було. Найбагатших господарів обох розрядів були одиниці, які у своїх господарствах зосереджували значну кількість худоби у порівнянні з іншими. В середньому на одне господарство господаря 1-го розряду припадало: волів – 4, коней – 1, корів – 4, овець – 10 голів. Ці ж показники були значно нижчі в господарів 2-го розряду. Основну масу населення складали негосподарі, більшість з яких не мали навіть жодної корови. Рівень наявності волів та коней у цих господарствах був ще нижчим. Приблизно кожен дев’ятий-одинадцятий володів конем і п’ятий-шостий – волом. Така майнова нерівність закріплювалася самою системою. Тогочасна влада робила заходи для збільшення поголів’я худоби в поселеннях. Якщо порівняти дані за 1840 та 1856 рр., то на кінець існування даної системи кількість голів значно зросла. Однак це докорінно ситуації не змінило. Рівня достатнього забезпечення худобою так і не було досягнуто. При даному становищі господарство військових поселень не могло бути високоефективним. Оскільки основна маса населення не була матеріально забезпечена в умовах важкої праці. Такі важкі умови ведення господарства та його низькі результати стали однією з причин ліквідації військових поселень після двадцятилітнього існування (з 1836 по 1857 рр.).
Література:
1. Высочайше утвержденное предположение об устройстве округов военного поселения Киевской и Подольской губерний. – № 13244 // Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. – СПб., 1841. – Т. ХV. – Отделеніе первое. – 1840.– С. 119-129.
2. Кандаурова Т.Н. Экономическая организация военных поселений кавалерии (1830-е – 1850-е гг.). Опыт количественного анализа статистических атласов // Круг идей: модели и технологии исторической информатики. Труды ІІІ конференции ассоциации «История и компьютер». – М., 1996. – С. 157-170.
3. Липовская Т.Д. Социально-экономическое положение военных поселян на Украине: Учебное пособие. – Днепропетровск: ДГУ, 1982. – 84 с.
4. Центральний державний історичний архів України у м. Києві. Ф. 445. Управление Киево-Подольскими военными поселениями. – Оп. 1. – Спр. 208. Дело об отчислении от должности начальника 5-ти округов генерал-майора Траскина, с зачислением по армейской кавалерии и о вступлении полковника Демянинкова в командование этими округами. 21 января 1857 – 16 января 1859 гг. – 311 арк.
5. Ячменихин К.М. Армия и реформы: военные поселения в политике российского самодержавия. – Чернигов: Сіверянська думка, 2006. – 444 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>