XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Лукацький О.О. ПРОФІЛАКТИКА ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ КОНФЛІКТІВ.

Рубрика: Економіка

Лукацький Олександр Олександрович

Вінницький торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету

ПРОФІЛАКТИКА ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ КОНФЛІКТІВ

Кожному з нас доводилося стикатися з конфліктними ситуаціями. Як образно зазначив американський психолог Б. Вуп, «життя - процес вирішення нескінченної кількості конфліктів. Людина не може уникнути їх. Вона може вирішити брати участь у розробці рішень або залишити це іншим». Тому керівнику, та і кожній вихованій людині необхідно мати хоч би елементарні уявлення про конфлікти, способах поведінки при їх виникненні, на жаль, для більшості людей характерне невміння знаходити гідний вихід з них. Крім того, як тільки виникає конфлікт, а він завжди пов'язаний з емоціями, ми починаємо відчувати дискомфорт, напругу, які можуть призвести навіть до стресових ситуацій, завдаючи тим самим шкоду здоров'ю учасників конфлікту.

 Конфлікт (від лат. сonflictus - зіткнення) - це суперечність протилежно направлених тенденцій в психіці окремої людини; у взаєминах людей, колективів в процесі їх спільної трудової діяльності через нерозуміння або протилежності інтересів, відсутність згоди між двома або більш сторонами. [1]

У конфлікт можуть бути залучені як всі члени колективу, так і окремі виробничі підрозділи, виробничий підрозділ і хто-небудь з членів колективу, окремі члени колективу. Найчастіше зустрічаються конфлікти між окремими членами колективу, тобто міжособистісні конфлікти - активне зіткнення різних думок, оцінок, позицій, що супроводжується активним збудженням людей, спотворенням уявлень один про одного, розвитком відносин неприязні, ворожнечі.

Наведений нижче перелік можна представити як загальний звід правил керівника, який має протидіяти виникненню сер­йозних конфліктів у колективі:

••   визнання один одним рівноправними, компетентними пар­тнерами, колегами, шанобливе ставлення до них, зміцнен­ня позитивних відносин між партнерами;

••   правильний підбір та розміщення кадрів;

••   постійне вдосконалення оплати праці відповідно до ситуа­ції, що змінюється;

••  ритмічність роботи, увага до умов роботи та життя праців­ників;

••  удосконалення методів управління організацією з ураху­ванням зміни ситуації;

••  своєчасне забезпечення ресурсами, раціональний та спра­ведливий їхній розподіл;

••  відповідність прав і обов'язків співробітників, особливо ке­рівників, суворий контроль за дотриманням прав та вико­нанням обов'язків, підтримка високої трудової дисципліни;

••  чіткий розподіл виробничих завдань, повноважень та відпо­відальності;

••   створення формального та неформального авторитету керів­ника;

••   формування сприятливих міжособистісних відносин;

••   зміцнення колективних норм саморегуляції поведінки пра­цівників, згуртовування колективу; приділення уваги фак­ту виникнення чуток, пліток, дрібних сварок, які, зазвичай, є передвісниками майбутнього конфлікту між працівниками та створюють сприятливе підґрунтя для конфліктів;

• забезпечення рівномірності завантаження всіх співробіт­ників.[2]

         Виконуючи ці правила та рекомендації, керівник та апарат управління зможе уникати та попереджувати більшість конфліктів, які можуть виникати на підприємстві. 

 

Список використаної літератури

1. Мескон М. Алберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.: Справа, 1997.

2. Скотт Дж. Конфликты. Пути их преодоления. - К.: Внешторгиздат, 1991.

e-mail: aallm2007@hotmail.com


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>