XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Лукомський О.М. ЕТИЧНІ АСПЕКТИ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

Лукомський Олексій Михайлович
НДЦ «Черкасагропромпродуктивність», головний фахівець

ЕТИЧНІ АСПЕКТИ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

Невмотивоване збільшення норм виробітку призводить до економічних і політичних колізій. Спроби підвищення продуктивності при необґрунтованих нормах на морально і фізично зношеному обладнанні зумовлюють нехтування правилами техніки безпеки та охорони праці, що в результаті призводить до підвищення аварійності, загибелі людей та матеріальних збитків, що майже щодня відбувається, наприклад, на шахтах Донбасу.
Але крім об’єктивних економічних чинників, пов’язаних із нормуванням і продуктивністю праці, існують ще й морально-етичні аспекти взаємодії цих процесів:
1. Підвищення продуктивності праці і підвищення норм виробітку не завжди пов’язані в етичному плані:
• Якщо зростання продуктивності пов’язано із зменшенням втрат робочого часу як з вини робітника, так і з організаційно-технічних причин, тоді зростання продуктивності і зростання норм виробітку співпадають.
• Якщо не створюють організаційно-технічних умов для зростання продуктивності, а втрати часу відсутні, то і передумови до перегляду норм відсутні.
2. Взаємодія нормувальника і робітника під час проведення спостережень і розрахунків, що передують впровадженню нових норм. Тобто нормувальник повинен оцінити раціональність трудових дій робітника, внести корективи в організацію робочого місця, режиму праці та регламентованих перерв. Особлива увага звертається на правильну оцінку психологічних чинників, що визначають тривалість регламентованих перерв.
Важливим чинником цієї взаємодії є створення умов для скорочення витрат часу на підготовчо-заключні роботи та обслуговування робочого місця.
Визначені режими роботи обладнання необхідно співвідносити з їх технічними характеристиками та застосуванням відповідних пристроїв, а також трудових прийомів, що сприяють підвищенню продуктивності праці.
Наукової обґрунтованості економічних норм неможливо досягти без урахування психологічних і етичних факторів, які виявляються у діалозі між нормувальником і виконавцем норм. Такий діалог сприяє формуванню гнучкої системи зворотних зв’язків між всіма учасниками трудового процесу, а при поєднанні оптимальних організаційно-технічних умов праці з психологічними складовими нормоутворюючих чинників ще й дозволяє уникнути негативного впливу мотиваційних відмінностей між працівниками.
Психологічно-етична складова економічної норми є визначальною для стимулювання виконавця до підвищення продуктивності своєї праці, адже «законсервована» норма не є стимулом до такого підвищення. А норма, що враховує конкретні оптимальні організаційно-технічні умови виконання робіт дає підстави для творчого пошуку у самого виконавця, оскільки він вбачає у цьому стимул для підвищення своєї кваліфікації, а, отже, збільшення винагороди за свою працю.
Література:
1. Вакулін В.О., Лукомський О.М. Застосування системи нормативів при нормуванні ремонтних робіт у цукровій промисловості. – «Економіка АПК», №8, 2007. – с.81-84.
2. Вітвіцький В.В. Основи формування нормативних систем в агропромисловому комплексі України. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 334 с.
3. Дмитриева М.А., Крылов А.А., Нафтельев А.И. Психология труда и инженерная психология. — М.: 1980. — 206 с.
4. Майерс Д. Социальная психология. Пер с англ. СПб.: Питер, 1997.
5. Магун В.С. Потребности и психология социальной деятельности личности. Под ред. В.А. Ядова. Ленинград. «Наука»; Ленинградское отделение. 1983, 176 с.
6. Маслоу А. Мотивация и личность. СПб.: Евразия, 1999.

e-mail: alecluk@ukr.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>