XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Лукомський О.М. ЕТИЧНІ АСПЕКТИ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

Лукомський Олексій Михайлович
НДЦ «Черкасагропромпродуктивність», головний фахівець

ЕТИЧНІ АСПЕКТИ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

Невмотивоване збільшення норм виробітку призводить до економічних і політичних колізій. Спроби підвищення продуктивності при необґрунтованих нормах на морально і фізично зношеному обладнанні зумовлюють нехтування правилами техніки безпеки та охорони праці, що в результаті призводить до підвищення аварійності, загибелі людей та матеріальних збитків, що майже щодня відбувається, наприклад, на шахтах Донбасу.
Але крім об’єктивних економічних чинників, пов’язаних із нормуванням і продуктивністю праці, існують ще й морально-етичні аспекти взаємодії цих процесів:
1. Підвищення продуктивності праці і підвищення норм виробітку не завжди пов’язані в етичному плані:
• Якщо зростання продуктивності пов’язано із зменшенням втрат робочого часу як з вини робітника, так і з організаційно-технічних причин, тоді зростання продуктивності і зростання норм виробітку співпадають.
• Якщо не створюють організаційно-технічних умов для зростання продуктивності, а втрати часу відсутні, то і передумови до перегляду норм відсутні.
2. Взаємодія нормувальника і робітника під час проведення спостережень і розрахунків, що передують впровадженню нових норм. Тобто нормувальник повинен оцінити раціональність трудових дій робітника, внести корективи в організацію робочого місця, режиму праці та регламентованих перерв. Особлива увага звертається на правильну оцінку психологічних чинників, що визначають тривалість регламентованих перерв.
Важливим чинником цієї взаємодії є створення умов для скорочення витрат часу на підготовчо-заключні роботи та обслуговування робочого місця.
Визначені режими роботи обладнання необхідно співвідносити з їх технічними характеристиками та застосуванням відповідних пристроїв, а також трудових прийомів, що сприяють підвищенню продуктивності праці.
Наукової обґрунтованості економічних норм неможливо досягти без урахування психологічних і етичних факторів, які виявляються у діалозі між нормувальником і виконавцем норм. Такий діалог сприяє формуванню гнучкої системи зворотних зв’язків між всіма учасниками трудового процесу, а при поєднанні оптимальних організаційно-технічних умов праці з психологічними складовими нормоутворюючих чинників ще й дозволяє уникнути негативного впливу мотиваційних відмінностей між працівниками.
Психологічно-етична складова економічної норми є визначальною для стимулювання виконавця до підвищення продуктивності своєї праці, адже «законсервована» норма не є стимулом до такого підвищення. А норма, що враховує конкретні оптимальні організаційно-технічні умови виконання робіт дає підстави для творчого пошуку у самого виконавця, оскільки він вбачає у цьому стимул для підвищення своєї кваліфікації, а, отже, збільшення винагороди за свою працю.
Література:
1. Вакулін В.О., Лукомський О.М. Застосування системи нормативів при нормуванні ремонтних робіт у цукровій промисловості. – «Економіка АПК», №8, 2007. – с.81-84.
2. Вітвіцький В.В. Основи формування нормативних систем в агропромисловому комплексі України. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 334 с.
3. Дмитриева М.А., Крылов А.А., Нафтельев А.И. Психология труда и инженерная психология. — М.: 1980. — 206 с.
4. Майерс Д. Социальная психология. Пер с англ. СПб.: Питер, 1997.
5. Магун В.С. Потребности и психология социальной деятельности личности. Под ред. В.А. Ядова. Ленинград. «Наука»; Ленинградское отделение. 1983, 176 с.
6. Маслоу А. Мотивация и личность. СПб.: Евразия, 1999.

e-mail: alecluk@ukr.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>