XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Лутанюк Ю.І. ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ

Лутанюк Ю.І.

Буковинська Державна Фінансова Академія

м. Чернівці

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ

В національній економіці є дуже велика кількість чинників, які погано впливають на роботу держави та підприємства. Глобальної еко­номічної кризи зараз є основним фактором небезпеки для економічних суб'єктів. Але є інші не менш важливі фактори, які слід враховувати розробляючи критерії фінансової безпеки підприємства. Серед них можна зазначити: неста­більність податкового і регуляторного законодавства, інфляція, проблеми пов'язані з нестачею кредитних ресурсів, посилення конкуренції, зниження інвестиційної актив­ності, уповільнення платіжного обороту, зростання чис­ла збиткових підприємств. Дія вказаних вище факторів призводить до погіршення обігових процесів, як у сфері обігу фінансових ресурсів, так і у сфері обігу товарів, послуг, матеріалів. На даний час основним напрямком управління на підприємствах стає розробка антикризових та стабілізаційних програм фінансової безпеки [3, с. 268].

Є багато досліджень щодо економічної безпеки підприємства, держави та її складових. Вагомий вклад зробили вітчизняні та зарубіжні вчені й практики: М.М. Єрмошенко [2, с. 72], О.І. Барановський [1, с. 109], О.І. Захаров [3, с. 213], О.А. Кириченко [4, с. 46]. В зв'язку з світовою фінансовою кризою з'явилось багато нових і залишається багато невирішених проблем управління фінансовою безпекою, яка є основною складовою захисту від загроз [5, c. 23].

Незважаючи на те що для всіх підприємств причини виникнення фінансової кризи індивідуальні, можна виділити кілька універсальних, найбільш поширених та перевірених часом інструментів керування  виходу з фінансової кризи підприємства:

         - зниження витрат. Процес антикризового управління рекомендується починати зі зниження існуючих витрат. В умовах кризи скорочення витрат - один з найбільш діючих інструментів, яким підприємство може скористатися для стабілізації фінансового становища. У несприятливих фінансових умовах основним інструментом є нормування всіх статей витрат і твердий контроль виконання встановлених нормативів. Такий підхід не можна назвати революційним, але він приносить відчутні результати й дозволяє утримати витрати компанії на заданому рівні. Для цього необхідно на початку й наприкінці  звітного періоду проводити інвентаризацію [3, c. 178].

         - впровадження первинного бюджетування. На шляху зниження витрат необхідно впровадити первинне бюджетування. Після того як бюджет був сформований, скликати бюджетний комітет, на якому провести захист запланованих витрат. Можливо, удасться виявити завищення по статтях витрат [3, с. 179].

         - оптимізація грошових потоків. Необхідно відпрацювати список найбільш пріоритетних платежів, у який у порядку зменшення значимості включити такі статті, як електроенергія, заробітна плата, виплати в бюджетні й небюджетні фонди, МШП, матеріали, інші витрати [3, c. 179].

         - робота з дебіторами й реформування політики комерційного кредитування,  реструктуризація кредиторської заборгованості. Необхідно відмовитися від частини колишніх постачальників сировини й матеріалів, які поставляли сировину й матеріали за завищеними цінами [3, c. 181].

         - стимулювання продаж. Одна із широко розповсюджених помилок полягає в тім, що в умовах кризи багато компаній намагаються збільшити приплив надходження коштів, піднімаючи ціну на продукцію без попереднього дослідження ринку. Активізація продажів у ситуації кризи повинна виражатися в розвитку відносин з існуючими клієнтами й залученні нових, пропозиції ринку нової продукції, а також у перегляді існуючої системи знижок і пільг для покупців. Проведення обмеженого маркетингового дослідження дозволить відмовитися від незатребуваних характеристик, а отже, скоротити витрати. Виділення групи товарів, що приносять компанії найбільший прибуток. Перегляд асортиментної й ціновий політик компанії [3, c. 182].

         - розв'язання стратегічних завдань форсованого розширення експортної діяльності. Враховуючи складний і довгостроковий процес проникнення на ринки західних держав та відверту загрозу національній безпеці від продовження кризи, основним напрямом діяльності цієї системи безумовно має бути повернення на ринки Східної Європи і країн СНД. Це передбачає максимальне використання існуючого "правового простору" цієї діяльності,  розробку перспективного плану діяльності підприємства, його стратегічний розвиток [3, c. 182].

Отже, на даний час українські підприємства піддаються негативному впливу кризових явищ, тому першочерговим завданням нашої держави являється розробка інструментів активізації ефективного управління потенціалом  українських підприємств. Серед таких інструментів можна виділити наступні:

1. Оптимізація витрат:  докладна ревізія витрат;  скорочення невиробничих витрат (у першу чергу адміністративних);  скорочення додаткових витрат на оплату праці;  впровадження політики енергозбереження.

2. Мобілізація внутрішніх ресурсів: зменшення дебіторської заборгованості;  оптимізація величини виробничих запасів;  стимулювання збуту.

3. Підтримка елементів потенціалу відтворення:  виділення пріоритетних для підприємства продуктів та напрямків діяльності, за якими підприємство має найбільш стійкі ринкові позиції;   проведення лояльної політики по відношенню до ключових працівників з метою збереження кадрового потенціалу;  доведення до логічного завершення проектів, що безпосередньо впливають на життєдіяльність підприємства.

 

Література: 

1. Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення). - К.: Національний торговельно-економічний університет, 2004. - 759 с.

2. Єрмошенко М.М.Фінансова безпека держави: Нац. інтереси, реал, загрози, стратегія забезпечення. Київ, нац.- К.: торг.-екон. ун-т. - К., 2007. - 307с.

3. Захаров О.І., Пригунов П.Я. Організація та управ­ління економічною безпекою суб'єктів господарської діяльності. - К., 2008. - 257 с.

4. Кириченко O.A., Кім Ю.Г. Методологічні основи економічної безпеки суб'єктів господарювання в транс­формаційній економіці // Актуальні проблеми еконо­міки. - №12. - 2008. - С. 43-57.

5. Кириченко О.А., Кудря І.В. Вдосконалення управління фінансовою безпекою підприємства в умовах фінансової кризи // Інвестиції: практика і досвід - №10. - 2009. - С. 22-27.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>