XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Луциків І.В. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

Луциків Іванна Василівна

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

Як відомо, підприємства сільськогосподарського машинобудування вирішують стратегічні завдання розвитку агропромислового комплексу країни, тому проблема пошуку шляхів підвищення ефективності їх роботи на засадах активізації інноваційної діяльності є одним із пріоритетних напрямків розвитку вітчизняної економіки.

На сьогодні, стан галузі сільськогосподарського машинобудування України експертами оцінюється як украй критичний. Зокрема, протягом останніх років в країні суттєво знизилися обсяги виробництва та реалізації сільгосптехніки, скоротилася кількість підприємств сільгоспмашинобудування та ринків збуту, зменшилася наявність основних видів техніки в сільськогосподарських підприємствах та фермерських господарствах. Разом з тим, актуальними залишаються проблеми відсутності державної підтримки галузі, високий рівень енергоємності виробництва, нерозвиненість інфраструктури внутрішнього ринку та втрата зовнішніх ринків збуту.

Як показує світовий досвід, одним із найважливіших заходів, які здатні реанімувати галузь сільськогосподарського машинобудування є активізація інноваційної діяльності, яка дозволяє підвищити технічний рівень виробництва, суттєво знизити матеріало- та енергомісткість виробничих процесів, збільшити обсяги виробництва сільгосптехніки, оновити асортимент продукції, підвищити її конкурентоспроможність, розширити внутрішні та зовнішні ринки збуту.

 Разом з тим, активізувавши інноваційну діяльність підприємства зможуть вирішити ряд негативних явищ, що існують в галузі та пов'язані із старінням основних виробничих фондів, застарілими технологіями, неефективною структурою та низькою ефективністю.

Таким чином, відповідно до наших міркувань, основними цілями та напрямками інноваційного розвитку галузі сільськогосподарського машинобудування є:

•-  інноваційне спрямування матеріально-технічного і стратегічного розвитку галузі;

•-  підвищення конкурентоспроможності продукції через залучення наукоємних технологій та знань;

•-  спрямованість інвестиційних потоків.

Сьогодні рівень інноваційної активності підприємств сільськогосподарського машинобудування в країні є надзвичайно низький, а здійснювана інноваційна діяльність більшості підприємств протягом останніх декількох років не відповідає вимогам часу. Разом з тим, невисокою є питома вага інноваційно-активних підприємств досліджуваної галузі. Так, починаючи з 2007 року кількість інноваційно-активних підприємств поступово знижувалась і у 2009 році становила 7,4 % у загальній кількості підприємств [1].

Систематизація результатів опитування підприємств галузі та аналіз наукової літератури дозволив нам запропонувати наступну агрегацію проблем розвитку та активізації інноваційної діяльності підприємств сільськогосподарського машинобудування:

•  фінансові проблеми: нестача власних обігових коштів для реалізації інноваційних проектів, недостатність фінансування із зовнішніх джерел (держави, інвесторів), високі процентні ставки за користування кредитами;

•  внутрішньовиробничі: низький інноваційний потенціал підприємства, відсутність інноваційної політики та інноваційної стратегії на підприємстві, низький рівень інноваційного менеджменту, нестача кваліфікованого, інноваційно-активного персоналу, недостатній рівень розвитку інформаційно-комунікаційних мереж, слабкий рівень науково-технічного співробітництва;

•   ринкові проблеми: нерозвиненість інноваційної інфраструктури, низький платоспроможний попит на нову вітчизняну сільськогосподарську техніку, недостатній рівень внутрішнього конкурентного середовища, високий економічний ризик інноваційної діяльності.

Для того, щоб вирішити згадані проблеми необхідно спочатку, на наш погляд, виявити та проаналізувати фактори (бар'єри), що створюють дані проблеми й перешкоджають активізувати інноваційну діяльність підприємств.

Отож, основними бар'єрами активізації інноваційної діяльності підприємств сільськогосподарського машинобудування, на нашу думку, є:

•-       техніко-економічні бар'єри (застарілість матеріально-технічної бази, високий економічний ризик, низький попит на інноваційну продукцію, значні витрати на нововведення та значний термін окупності, відсутність державної підтримки, високі кредитні ставки тощо);

•-       організаційно-управлінські бар'єри (низький рівень маркетингового забезпечення, нестача кваліфікованого, інноваційно-активного персоналу, складність узгодження інтересів учасників інноваційних процесів тощо);

•-       соціально-психологічні та культурні бар'єри (неготовність до нововведень, відсутність необхідних умов для участі в творчій, науковій діяльності, низький рівень інноваційної культури керівників та працівників, відсутність дієвої системи стимулювання інноваційної активності);

•-       політико-правові бар'єри (недосконалість законодавства та нормативно-технічної бази, що регулює діяльність галузі, закриття великої кількості науково-дослідних інститутів та дослідно-конструкторських бюро, існування обмежень з боку податкового, патентно-ліцензійного, амортизаційного та антимонопольного законодавства тощо);

•-       інформаційно-комунікаційні бар'єри (брак інформації про нові технології, що мають потенціал комерціалізації, нерозвиненість інноваційної інфраструктури, відсутність можливостей кооперації з іншими сільгоспмашинобудівними підприємствами).

  За результатами дослідження інноваційної активності підприємств, а також на основі вивчення статистичної інформації про стан інноваційної діяльності в галузі встановлено, що найбільш питому вагу в групі чинників (бар'єрів), що стримують інноваційну діяльність мають: техніко-економічні - 40%, організаційно-управлінські - 30%, політико-правові - 20%, соціально-психологічні та культурні - 10% у загальній кількості досліджуваних факторів.

Отож, як показує світовий досвід, лише при наявності трьох складових, а саме:  сучасної матеріально-технічної бази, висококваліфікованих, інноваційно-активних працівників; достатнього рівня державного фінансування та підтримки, в тому числі досконалої законодавчої та нормативно-технічної бази можна активізувати інноваційну діяльність підприємств сільськогосподарського машинобудування. Наразі, як на підприємствах так і в країні в цілому, склалася критична ситуація з наявністю кожної із вищезазначених складових, що у свою чергу породжує небезпеку заблокування розвитку галузі сільськогосподарського машинобудування.

Резюмуючи все вищевикладене, слід зазначити, що на сьогодні проблема пошуку шляхів активізації та стратегічного розвитку підприємств сільськогосподарського машинобудування є надзвичайно актуальною, а тому потребує першочергового вирішення та постійної уваги з боку керівництва держави та відповідних міністерств.

З огляду на те, що самостійно активізувати інноваційну діяльність підприємств сільськогосподарського машинобудування неможливо без належної державної фінансової підтримки, першочерговим кроком в даному напрямі повинно стати суворе дотримання усіма урядовими структурами та безумовне виконання всіх положень, задекларованих у відповідних законах та державних програмах розвитку галузі машинобудування для АПК як у правових питаннях, так і щодо виділення та використання коштів із державного бюджету України вчасно і у повному обсязі.

Література:

•1.   Статистичний щорічник України за 2009 р. - К.: Державний комітет статистики України, 2010. - 566 с.

e-mail: ivanna0287@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>