XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Л.В. Голишевська УМОВИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ НАУКОВОГО ВИРОБНИЦТВА.

Л.В. Голишевська, аспірант

ННЦ Інститут аграрної економіки УААН

УМОВИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ НАУКОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Всебічний розвиток суспільства залежить від рівня розвитку науки. Через розвиток науки, а саме: здійснення наукових відкриттів, впровадження у виробництво наукових розробок суспільство прагне якнайширше та якнайглибше задовольнити свої інтереси. Якщо брати до уваги розвиток виробництва в усіх галузях народного господарства, то цьому в значній мірі сприяють наукові відкриття.

На сучасному етапі розвитку наука є продуктивною силою суспільства, що проявляється в глибоких змінах у взаємозв'язках науки і виробництва. Слід відмітити, що нові види виробництва і технологічні процеси спочатку зароджуються в надрах науки, науково-дослідних інститутах [3].

На сьогоднішній день ситуація, що спостерігається з процесом формування та діяльністю наукових установ та підприємств в Україні задовільна. Відповідно до зростаючих потреб суспільства, використовуючи результати наукових досліджень, товаровиробники створюють на ринку конкурентноспроможну продукцію. На даний момент агропромисловий комплекс країни працює не досить стабільно, що призводить до занепаду багатьох сільськогосподарських підприємств. Основною причиною цього є погана підтримка з боку держави у фінансовому плані.

Щоб розв'язати цю проблему, необхідно внести радикальні зміни в економічні відносини, прискорити науково-технічний прогрес і соціальну перебудову села. Розвиток науково-дослідних підприємств сприяє забезпеченню наукової і науково-технічної діяльності. До їх складу входять науково-дослідні господарства сільськогосподарського призначення. Дані дослідні господарства створені з метою організаційно-господарського забезпечення науково-дослідним установам умов для проведення наукових досліджень, апробації результатів наукових досліджень, проведення виробничої перевірки та впровадження наукових розробок у виробництво та іншої господарської діяльності.

Забезпечення розвитку дослідних господарств сприяє якості підготовки фахівців з вищою освітою на основі досягнень науково-технічного прогресу, організації наукової та науково-виробничої роботи у взаємозв'язку з навчальним процесом у межах діяльності наукових установ; забезпеченню проведення досліджень науково-педагогічних працівників, спрямованих на створення і впровадження нових конкурентноздатних технологій; сприянню участі в науковій і науково-технічній діяльності студентів, з метою поглибленого вивчення і засвоєння ними навчальних програм, виявленню серед них здібних до наукової діяльності та формування ефективного резерву педагогічних і науково-педагогічних працівників навчальних установ. Науково-дослідна діяльність дослідних підприємств в аграрній сфері виступає специфічним видом виробництва та має свої особливості. Українські науковці Джога Р.Т., Свірко С.В., Сінельник Л.М.  виділяють певні відмінності наукового  виробництва.  Загальні ж відмінності такі: невизначеність, імовірнісний характер майбутнього резуль­тату; непередбачуваність досягнень, що пояснюється творчим харак­тером наукової праці; нематеріальний характер наукової продукції, що розкривається в головній властивості результату - інформаційності; неповторність наукової продукції, пов'язана із самими характеристиками наукової праці; циклічність процесу наукового дослідження, яка пов'язана з етапами наукових досліджень; продуктивність та високий рівень інтелектуальності продук­ції; специфічність предмета праці, яким у цьому разі виступає сума нагромаджених знань у відповідній галузі [2].

Очевидно, що виробництво сільськогосподарської продукції є одним із видів виробничої діяльності. До підрозділів, що займаються виробництвом сільськогосподарської продукції належать підсобні підприємства, дослідні господарства, навчально-дослідні господарства, дослідні ділянки.  

Обсяг фінансування наукових та науково-технічних робіт у Вінницькій області за рахунок державного бюджету за останні роки помітно зріс, що свідчить про належну підтримку з боку держави, а бюджетні асигнування, натомість, стають стабільним джерелом розвитку науки. Порівняно з попередніми роками обсяг наукових досліджень у Вінницькій області, що проводяться власними силами підприємств  дещо скоротився. Проте, значно збільшився обсяг фундаментальних та прикладних досліджень, що свідчить про невпинний розвиток науки та приділення її розвитку з боку держави значної уваги.

Агропромислове  виробництво відіграє значну роль в економіці Подільського соціально-економічного району, зокрема Вінницької області. Важливою галуззю господарського комплексу виступає сільське господарство. Його виробничою спеціалізацією є вирощування цукрового буряка, що в 2006 році становило 2487,7 тис. тон.    Цукрові буряки - одна з основних технічних культур, а виробництво цукру займає важливе місце в економіці Вінниччини та всієї України. Першорядне значення у вирішенні цих питань має бути відведено науці та науковим знанням про новітні технології в галузі сільськогосподарського виробництва. Неабиякого значення має набувати попит на сільськогосподарську продукцію. Знану роль у збільшенні обсягів виробництва сільськогосподарської продукції має відігравати рівень знань та вмінь спеціалістів сільського господарства їх підготовка та забезпечення підвищення наукового рівня господарювання.

Література:

1. Аркадій Варгатюк Бюджетне фінансування науки та інновацій в Україні: міфи законодавства та неприкрашена реальність. Інтелектуальний капітал. - №1 2005 С.30-40.

2.  Джога Р.Т., Свірко С.В., Сідельник Л.М. Бухгалтерський облік в бюджетних установах: Підручник/За заг. Ред..проф. Р.Т. Джоги. - К.: КНЕУ,2004. - 483с.

3. Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових досліджень: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2006. - 206 с.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>