XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Любченко О.М. РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Любченко Олексій Миколайович

РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

В сучасних умовах регіональними органами суттєва увага приділяється проблемі залучення зовнішніх фінансових ресурсів. Однак, закономірність і логіка ринкового розвитку така, що інвестиції, як правило, спрямовуються у перспективні швидкоокупні проекти, і не залучаються до недіючих або малоактивних територій, які слабо використовують наявний потенціал. Тому завдання регіонів, які прагнуть до саморозвитку, полягає не в дослідженні способів перекачування коштів з державного бюджету і пошуку багатих інвесторів, а в реалізації та розвитку власного економічного потенціалу, зокрема податкового [1, С. 199].

Таким чином, основною ланкою економічного механізму саморозвитку території (регіону, району, міста) повинні стати важелі і стимули, які сприяють зростанню доходів всіх суб'єктів господарської діяльності (підприємств, індивідуальних підприємців, домашніх господарств), забезпечують розширення податкової бази, а також більш ефективну віддачу від експлуатації природних ресурсів, в першу чергу землі [2, С. 17].

У зв'язку з цим ще більшого значення набуває потреба в облікові податкового потенціалу та оцінці економічної самодостатності кожної території. Оцінку податкового потенціалу регіону (міста, району) слід розглядати як один з найважливіших етапів розробки прогнозів соціально-економічного розвитку окремої території.

Слід виділити дві основні цілі розрахунку податкового потенціалу:

- визначення забезпеченості території власними податковими доходами відповідно до законодавчо закріпленої пропорції розподілу податкових надходжень між бюджетами різних рівнів, виходячи з необхідності досягнення регіональними органами управління самофінансування витрат території;

- визначення розміру дотацій і субвенцій територіям, де самофінансування не проводиться тільки унаслідок відсутності достатньої кількості господарюючих суб'єктів, тобто наявні платники податків, за умови своєчасної і повної сплати податкових платежів, не забезпечують необхідної величини податкових доходів для фінансування бюджетних витрат.

Система розрахунку податкового потенціалу повинна забезпечувати, по-перше, об'єктивну оцінку податкової бази для бюджетів всіх рівнів; по-друге, оцінку фінансових ресурсів суб'єктів оподаткування, а також сукупних фінансових ресурсів території з метою визначення їх достатності для виконання податкових зобов'язань і покриття витрат території; по-третє, вирішення завдань оцінювання ефективності побудови і функціонування податково-бюджетної системи.

Результати оцінки фінансово-податкового потенціалу можуть бути використані з метою вирішення завдань стратегічного управління податковим потенціалом; визначення граничних значень потенціалу бюджетних надходжень; ухвалення обґрунтованих рішень в області міжбюджетних відносин; вироблення рекомендацій щодо вдосконалення податкової системи.

Система розрахунку податкового потенціалу включає наступні складові елементи: інформаційну базу; організацію збору та обробки інформації; методичні та інструментальні засоби.

Процес аналізу починається із складання (оновлення) інформаційної бази, яка має суттєве значення з погляду повноти, релевантності і якості формованої бази, оскільки від цього залежить якість і достовірність отримуваних результатів. Прибуткова частина регіональних бюджетів, як правило, формується в основному за рахунок надходжень податкових платежів і зборів від господарюючих суб'єктів (підприємств, підприємців та ін.) та фізичних осіб, що проживають на даній території (плата за землю та ін.).

Тут застосовуються наступні методи оцінки:

••        систематизація і узагальнення вихідної інформації господарюючих суб'єктів-платників податків. Інформаційну базу при цьому можуть складати як фактичні звітні дані (бухгалтерська, податкова, статистична звітність), так і прогнозні дані підприємств на майбутній період;

••        розрахунок податкового потенціалу території на основі даних про надходження податкових доходів та зміну величини недоїмки за обов'язковими платежами. Розрахований на основі цих даних показник збору податків може служити як індикатор стану господарюючих суб'єктів території.

Після розрахунку сум податкових надходжень території (за одним з вищеназваних методів) порівнюються суми надходжень до регіонального бюджету і податкові надходження до державного бюджету, зібрані на даній території.

Виявивши суму витрат, яка не покривається податковими надходженнями, зібраними по даній території, необхідно розробити план заходів щодо збільшення надходження податків до регіонального бюджету.

Одним з основних завдань реформування внутрішньорегіональних міжбюджетних відносин в майбутні роки є скорочення дотацій місцевим бюджетам і забезпечення їх самодостатності. У зв'язку з цим наступним етапом роботи є виявлення тих статей доходів бюджету, за якими можливо (або необхідно) збільшити надходження з метою розширення прибуткової бази території. В даному випадку робота повинна проводитися в двох напрямах: збільшення надходжень доходів за рахунок розширення бази оподаткування - середньо- та довгострокова перспектива; збільшення надходжень до бюджету за рахунок скорочення недоїмок за обов'язковими платежами - короткострокова перспектива [3, С. 74].

Література:

•1.     Сазонець І.Л. Інвестиційні стратегії конкурентоспроможної економіки: Монографія / за ред. І.Л. Сазонця. - Д.: Наука і освіта, 2004. - 416 с.

•2.     Мірзодаєва Т. Організаційно-економічний механізм регулювання регіонального розвитку України / Т. Мірзодаєва // Наука молода. - № 4 - 2005. - С. 15-17.

•3.     Любченко О.М. Удосконалення концепції управління господарськими зв'язками в регіоні при формуванні розвитку єдиного економічного простору / О.М. Любченко // Сборник научных работ Коммунальное хозяйство городов. - К.: Техніка, - 2008. - С. 71-78.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>