XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Макар О.В. ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЙ МАРКЕТИНГУ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ.

Рубрика: Економіка

Макар Олена Василівна

Інститут економіки і підприємництва (м. Тернопіль)

ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЙ МАРКЕТИНГУ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Перехід до ринкових відносин змінює задачі і характер управлінської діяльності підприємств. В Україні теорія і практика стратегічного управління ще не зайняли належного рівня. Проблема полягає, в тому, що вітчизняним і підприємствам важко застосовувати стратегічне управління через складні умови господарювання, брак коштів для впровадження інноваційних процесів, не цивілізовані форми боротьби. Таким чином, система стратегічного управління в Україні з погляду практики не завершена до кінця, оскільки опановано окремі елементи.

Стратегічне управління ринковою діяльністю можна розглядати як стратегічний маркетинг. Провідні сучасні фірми використовують систему стратегічного управління, яка лежить в основі концепції маркетингу.

Теоретичні основи щодо управління діяльності підприємства на основі концепцій маркетингу досить широко висвітлено у працях відомих зарубіжних авторів та вітчизняних науковців: Г. Армстронга, Ф. Котлера, Дж.. Блайта, Е.П. Голубкова, С.С.Гаркавенко, А.Н. Романова, Ю.Ю. Корлючова, С.А. Красильникова, А.О. Старостіної, О.В. Зозульова, П.Ю. Буряка, Б.А. Карпінського, Я.Ю. Карпова, С.В. Скибінського та інших.

На думку авторів Ю.Ю. Корлючова, С.А. Красильнікова, А.Н Романова, маркетингова діяльність підприємства з метою досягнення бажаного рівня збуту на різних ринках повинна досягатися в межах вибраної однієї концепції. Така концепція будується на визначенні потреб, реальних оцінок покупців асортименту і якості товарів, а також визнання необхідності пристосування виробництва і збуту до цих потреб і оцінок, при чому ефективніше ніж конкуренти.

Аналіз літератури дозволив виділити п'ять концепцій, за допомогою яких здійснюється управління підприємством. Зміна концепцій зумовлена змінами у співвідношенні попиту і пропозиції на ринку [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Доцільно розглянути їх.

1. Концепція вдосконалення виробництва ґрунтується на тому, що споживач буде надалі задоволений товаром, який вже є у продажі і ціна якого влаштовує. Управління спрямоване на вдосконалення виробництва, покращення форм і методів збуту. Актуальна дана концепція, коли попит на товар перевищує пропозицію тоді збільшують обсяг виробництва або коли собівартість товару надто висока, тоді для зниження підвищують продуктивність.

2. Концепція вдосконалення товару полягає в тому, що споживач віддасть перевагу товару, який має найвищу якість, найкращі експлуатаційні якості і характеристики. Підприємства повинні спрямовувати свої зусилля на постійне вдосконалення своєї продукції.

3. Концепція інтенсифікації комерційних зусиль ґрунтується на тому, що споживачі рідко купують достатньо багато товарів, щоб покрити пропозицію і тому їх потрібно переконувати купляти більше.

4. Концепція маркетингу передбачає, що досягнення підприємством своїх цілей залежить від визначення потреб та запитів цільових ринків, а також забезпечення задоволення цих потреб більш ефективними методами ніж у конкурентів. Дана концепція орієнтується на потреби споживача.

5. Концепція соціально - етичного маркетингу, полягає в тому, що підприємства визначають потреби, вимоги та інтереси цільових ринків і забезпечують клієнтам найвищу споживчу цінність шляхами, які підтримують добробут клієнта та суспільства.

В даних концепціях спостерігається тенденція розвитку маркетингу, тобто основним об'єктом уваги є перехід з виробництва товару на потреби споживача, досягнення мети здійснюється завдяки зусиллям маркетингу і одержання прибутку за рахунок задоволення потреб споживачів. Отже, увага  зосереджена на споживачу, оскільки підприємства можуть досягти своїх цілей тільки задовольняючи потреби споживачів. Тому, задача полягає не тільки збільшувати попит, але і намагатися діяти на нього так, щоб він відповідав пропозиції.

Таким чином, автор вважає, що концепції маркетингу, які є основою управління діяльності підприємства, потребують стратегій. Такі стратегії повинні будуватися на розумінні потреб споживачів і намагатися задовольнити їх більш ніж вони очікують.

Література:

•1.     Голубков Е.П. Маркетинг: Стратегии, планы, структуры. - М.: Дело, 1995. - 192с.

•2.     Гаркавенко С.С. Маркетинг, - К.: Лібра, 1996. - 384 с.

•3.     Маркетинг: учебник/ А.Н Романов, Ю.Ю. Корлючов, С.А. Красильников и др..; Под ред.А.Н. Романова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. - 560с.

•4.     Армстронг, Гарі, Котлер, Филип. Маркетинг. Загальний курс, 5 - те видання.: Пер. З Англ. м.: Уч. Пос. - М.:Видавничий дім «Вільямс», 2001. - 608с.

•5.     Блайт Дж. Основы маркетинга: Пер. со 2 - го англ. изд. - К.: знання - Прес, 2003. - 493с.

•6.     Старостіна А.О., Зозульов О.В. Маркетинг: Навч. посіб. - 2 - ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання - Прес, 2003. - 326 с.

•7.     Буряк П.Ю. Карпінський Б.А., Карпова Я.Ю., Маркетинг: Навчальний посібник. - К.: ВД «Профісіонал», 2005. - 320с.

•8.     Скибінський С.В. Маркетинг. Ч.1: Підручник. - Львів, 2000. - 640с.

Е-mаіl: urchack @ rambler.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>