XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Маковійчук І.В. МІСЦЕ ІННОВАЦІЙ В МОЛОЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Маковійчук І.В.

Уманський національний університет садівництва

МІСЦЕ ІННОВАЦІЙ В МОЛОЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Молоко та молочні продукти завдяки високій харчовій і біологічній цінності є важливими складовими забезпечення повноцінного харчування людини. Рівень середнього споживання молочних продуктів служить одним з важливих показників соціального благополуччя населення будь-якої держави.

В теперішній час проблеми виробництва та споживання молока і молочних продуктів у зв'язку з їх важливістю в людському житті не тільки не втрачають свою актуальність, а й набувають все більшої гостроти.

В умовах трансформації економіки України до ринкового типу, в наслідок досить тривалої світової фінансової та економічної кризи більшість вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників стали  неконкурентоспроможними. Аграрний сектор втратив свій виробничий потенціал, знизився рівень рентабельності виробництва та платоспроможності сільськогосподарських підприємств на відтворення матеріально-технічної бази, яка на сьогодні морально застаріла і не відповідає сучасним вимогам. Аналогічні проблеми спостерігаються і в молочній галузі.

В сучасних умовах господарювання важлива  роль у вирішенні таких проблем повинна належати інноваціям.  Адже тільки за допомогою інноваційного підходу можна розірвати коло виробничих,  ресурсних, технологічних обмежень, закласти таку модель аграрної економіки, яка послужить основою для постійного підвищення конкурентоспроможності галузі через ефективне економічне зростання [1].

Проблему розвитку інноваційних процесів на підприємствах присвячено багато наукових праць таких науковців: В.Я. Амбросов, М. М. Гаврилюк, П. Дракер, П. Т. Саблук, Б. Санто, Б. Твісс, В. Трегобчук, Н. Г. Филимонова, В. Г. Чабан та ін.

Реформування національної молочної галузі при переході до ринкових відносин гостро позначилося на обсягах виробництва молоко-продуктового напряму агропромислового виробництва. Втрата державного контролю за цінами та оплатою праці, подорожчання кредитних ресурсів, скорочення державної підтримки, зниження купівельної спроможності населення спричинили спад виробництва. Проблемними питаннями для вітчизняних виробників молока і молочної продукції стали диспаритет цін, відсутність належної матеріальної зацікавленості, а також складнощі реалізації молока та молочної продукції. У багатьох виробничих скотарських господарствах галузь стала нерентабельною.

За останні роки з мапи виробників молока щезла більшість молочнотоварних комплексів, і виробництво молока змістилося до присадибних селянських дворів, які не в змозі виробляти високоякісну продукцію.

  Вступ України до СОТ ставить питання гармонізації  національних стандартів на молочну сировину і продукцію з міжнародними законодавчими вимогами методів оцінки якості молочних продуктів та ідентифікації їх особливостей, а також нові конкурентні вимоги до технології її виробництва.

Єдиний шлях Українського скотарства знайти своє місце у світовому аграрному виробництві - перехід на високопродуктивні інтенсивні технології, Для стабілізації ситуації в скотарстві практичний інтерес представляє рішення проблем, пов'язаних зі створенням великих спеціалізованих підприємств, асоціацій фермерів - виробників молока.

Інновації у молочному скотарстві повинні бути спрямовані перш за все на збільшення продуктивності і  розширення відтворення поголів'я молочної худоби; використання кращих світових і вітчизняних генетичних ресурсів; корінну модернізацію виробництва кормів, технології утримання тварин; технології доїння із залученням провідних технічних розробок; профілактики або впровадження ефективних і відносно недорогих схем лікування  хвороб.

Досвід розвинутих країн світу свідчить, що управління науково-технічним прогресом в АПК повинне мати комплексний характер, здійснюватися за фінансової підтримки держави, насамперед, створення й функціонування механізмів впровадження, пропаганди досягнень науково-технічного прогресу шляхом впровадження інноваційних розробок з моменту виникнення наукових ідей до перетворення їх у інноваційний продукт та передачі користувачам [2].

Подальший розвиток молочного скотарства з метою забезпечення  успішного функціонування і конкурентоспроможності продукції на внутрішньому й зовнішньому ринках варто здійснювати на основі впровадження у виробництво інновацій. Для переходу на інноваційний шлях розвитку молочного господарства необхідно забезпечити комплексність і системність в їх впровадження. Тільки за таких умов можливе надання вітчизняному сільському господарству статусу високоефективної, стабільної і конкурентоздатної галузі.

Література:

•1.     Світлишин І.І. Місце інноваційних процесів на сільськогосподарських підприємствах / І.І. Світлишин //Економіка. Управління. Інновації. - 2010. - № 2 (4)

•2.     Смоляров Ю.Г. Вплив фінансових інвестицій на ефективність інноваційної діяльності сільськогосподарського підприємства / Ю.Г. Смоляров // Вісник СНАУ. Серія: Економіка та менеджмент. - 2010. - Випуск 5 (9)

•3.     Чабан В. Г. Інновації як умова підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору / В. Г. Чабан // Економіка АПК. - 2006. - № 7. - С.68-72.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>