XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Максименко М.О. АКТУАЛЬНІСТЬ МЕТОДІВ КОНЦЕПТУАЛІЗМУ В СУЧАСНОМУ МИСТЕЦТВІ.

Максименко Марія Олександрівна

Аспірантка ОДМА ім. А.В.Нежданової

АКТУАЛЬНІСТЬ МЕТОДІВ КОНЦЕПТУАЛІЗМУ В СУЧАСНОМУ МИСТЕЦТВІ.

Концептуальне мистецтво є предметом дослідження численних наукових робіт. Постійний інтерес до цього явища обумовлюється його неординарністю та сучасністю. Визначна роль у появі концептуалізму належить різним модерністським течіям - конструктивізму, дадаїзму, поп-арту та ін. О. Бобринська вказує, що «концептуальне мистецтво стало, з одного боку, реалізацією ряду тенденцій, розсіяних в різних напрямках на протязі всього ХХ століття, з іншого боку - своєрідним мостом до нової постмодерністської естетики» [1, с.180].

Провідними представниками західного концептуалізму вважаються Р. Беррі, Д. Хюблер, Д. Грехем, Б. Науман та ін. Базис вчення припадає на творчість С. Левитта та Дж. Кошута. Отже, важливішою категорією концептуалізму є «ідея», «поняття», «концепція» (Concept). Головною умовою твору стає фіксація концепції у вигляді письмового тексту. Вибір на користь фіксації тексту пояснюється тим, що в основі кожного предмету лежить смисл, для якого людство не знайшло кращого виразу, ніж слово, письмово зафіксоване [3, с.192-193]. Процес відтворення задуму автора є менш важливим пунктом доктрини концептуалізму - матеріальне втілення ідеї розцінюється як доповнення до концепції.

Сучасний концептуалізм відрізняється значимістю всіх компонентів творчого процесу, починаючи від ідейної основи композиції до її виконавської інтерпретації. Матеріальне відтворення концепції набуває особливого значення. Більш того, від виконавського втілення авторської ідеї, його своєрідності та неординарності, залежить успіх та вдалість твору в цілому. Так, наприклад, в музичному мистецтві концептуалізм має прояв у вигляді розгорнутого «сценарію» в передмові до композиції, авторських коментарях в окремих частинах та ін. Такі прийоми є допоміжними для виконавців, оскільки надають можливість більш конкретного, близького до задуму автору, розуміння твору. Таким чином, застосування подібного підходу є вдалою авторською стратегією, оскільки є корисною у всіх етапах творчого процесу - від написання твору до сприйняття реципієнтом.

Іншою ознакою концептуальних творів є наявність концепт-просторів, у яких стає можливою реалізація вузлових моментів композиції - «суб'єкту сприйняття, слова (словесного тексту), зображення та самого об'єкту» [2]. Питання про умови публічності та організації огляду мистецтва акції становлять один з аспектів дослідження В. Бичкова. Науковець наголошує на тому, що «організовуються спеціальні концептуальні простори, в результаті чого створюється особо візуально та енергетично активне багатомірне просторове середовище, яке цілком поглинає у себе реципієнта, підпорядковує його своїм законам, оволодіває всією його психосоматикою» [2].

Концептуальне мистецтво надає поштовх для розвитку різних видів арт-практик, зокрема в ньому одержують естетичне втілення хепенінги, перформанси та ін. Таким чином, на сучасному етапі стає актуальною ідея дематеріалізації мистецтва, сутність якої полягає в переміщенні уваги «з пластичної форми на сам процес функціонування, на процес виникнення значення у витворі мистецтва і на його зв'язок з контекстом» [4].

Література:

•1.     Бобринская Е. ХХ век и искусство концептуализма // Двадцатый век и пути европейской культуры. Сост. и ответ. редактор И. Светлов. - Москва, 2000. - С. 180-199.

•2.     Бычков В. Естетика // http://lib.aldebaran.ru/author/bychkov_40.html

•3.     Кормич Л.І., Багацький В.В. Культурологія (історія і теорія світової культури ХХ ст.): Навчальний посібник. - Х.: Одісей, 2002. - 304 с.

•4.     Фадеева А. Мир искусства и мир перформанса. Традиции отечественного искусства ХХ века в практике московского перформанса 1970-80-х годов // http://azbuka.gif.ru/critics/fadeevа


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>