XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Максименко О. А. ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИ-ЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Максименко О. А.,

аспірант кафедри управління земельними ресурсами та кадастру

Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва

ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Економіку будь-якої країни важко уявити без сільського господарства. У кожній державі, в будь-якому суспільстві сільське господарство є життєво необхідною галуззю народного господарства, оскільки зачіпає інтереси кожної людини. Нині понад 80 % споживчого кошику громадян формується за рахунок продукції сільського господарства. Тому її виробництво є першочерговою умовою існування людства.  Для України, яка стала на шлях ринкової економіки, сільське господарство має особливо велике значення тому, що воно є однією з найбільших галузей народного господарства.

Сільське господарство як галузь матеріального виробництва має ряд особливостей, що позначаються на його функціонуванні в умовах ринкової економіки. На відміну від промисловості до процесу сільськогосподарського виробництва залучено не три, а чотири ресурси - основні й оборотні фонди, жива праця і земля, причому земля в сільському господарстві є головним засобом виробництва, тоді як в інших галузях вона є лише просторовим базисом. Як основний засіб виробництва земля вимагає свого відтворення на розширеній основі, що породжує ряд специфічних проблем, пов'язаних із збереженням і підвищенням родючості ґрунту [1, С. 6-8]. Земельні ресурси відіграють одну з найважливіших ролей у розвитку сільського господарства та потребують визначення їх об'єктивної оцінки. Правильність прийняття рішень у галузі використання земельних ресурсів залежить від багатьох чинників, та насамперед  від об'єктивної оцінки землі.

В Україні розроблена нормативно-правова база проведення оцінки землі. Зокрема, Земельний кодекс України [2], закон України «Про оцінку земель» [3],  Національний стандарт № 1 «Загальні засади оцінки майна та майнових прав», які визначають правові засади проведення оцінки земель та професійної оціночної діяльності. Також існують спеціально розроблені методики та порядки проведення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, населених пунктів та ін., які регламентують механізми проведення самої оцінки. Отже,нормативно-правова база  проведення оцінки земель існує,але потребує вдосконалення відповідно до змін ринкових умов.

 В земельному законодавстві залежно від мети та методів проведення виділено декілька видів оцінки : бонітування ґрунтів, економічна оцінка землі та грошова оцінка.

Бонітування ґрунтів - це порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх основними природними властивостями, які мають сталий характер та суттєво впливають на врожайність сільськогосподарських культур, вирощуваних у конкретних природно кліматичних умовах [2, с. 152]. Основна мета бонітування ґрунтів полягає у визначенні відносної якості ґрунтів за їх родючістю, тобто встановлення, у скільки разів один ґрунт кращий від іншого за своїми природними та набутими під впливом людини властивостями. Бонітування вивчає ґрунт як природне тіло, не враховуючи економічні умови ведення господарства.

Показником, що відображає економічну ефективність використання землі можна вважати економічну оцінку землі. Економічна оцінка землі - це оцінка землі як природного ресурсу і засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві та як просторового базису в суспільному виробництві за показниками, що характеризують продуктивність земель, ефективність їх використання та дохідність з одиниці площі. Економічна оцінка  повинна з достатньою точністю відобразити відмінність у якості земель з точки зору економічної родючості при досягнутому рівні інтенсивності землеробства. Вона проводиться із урахуванням місцевих природних й економічних умов виробництва, місця розташування ділянок, витрат праці на отримання сільськогосподарської продукції [2,с. 154].

Що ж стосується грошової оцінки землі, то залежно від призначення та порядку проведення вона поділяється на нормативну та експертну. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель тощо, а експертна грошова оцінка визначає ринкову та неринкову вартості земельної власності експертним шляхом відповідно до характеру цивільно-правової угоди.

Грошова оцінка земель виконує основні функції регулювання земельних відносин: визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, визначення розмірів відшкодування втрат і збитків при відводах землі, економічного обґрунтування раціонального і ефективного використання земель, вартості земель при створенні статутних фондів суб'єктів підприємни­цької діяльності тощо. Грошова оцінка земель є також важливим джерелом наповнення бюджетів різних рівнів, консолідації бюджетних коштів для фінансування заходів щодо збереження родючості ґрунтів та охорони земель, виконання робіт по землеустрою і земельному кадастру[5].

В основу визначення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення покладено рентний дохід, який створюється при виробництві зернових культур і визначається за даними економічної оцінки земель. Виникає проблема щодо вихідних розрахунків, адже використовуються результатами бонітування 1963 року та економічної оцінки 1988 року [4, с. 115]. Очевидно, що після стількох років дані для оцінки земель змінились та потребують уточнення. Економічна оцінка земель 1988 р. не може слугувати об'єктивною основою нормативної грошової оцінки. Розвиток прогресу та нових технологій також невпинний: при розрахунку грошової оцінки  не враховуються новітні методи землеробства та земельні поліпшення. Тобто, показники за якими розраховується нормативна грошова оцінка дещо застарілі і не відповідають сучасним умовам господарювання.

Отже, в Україні створена необхідна нормативно-правова та методична база для здійснення оцінки земель .Але, запровадження ринкових відносин докорінно змінює соціально-економічні умови життя, суттєві зміни відбуваються в умовах виробництва, створюються нові і зникають існуючі суб'єкти підприємницької діяльності, набувають більшого поширення купівля, продаж, дарування, обмін, успадкування, оренда землі, формується ринок земельних ділянок. Тому грошова оцінка земель має здійснюватися на новій інформаційній базі, що потребує і відповідних змін та доповнень до діючої нормативно-методичної бази.

Характерною особливістю сучасної методичної бази нормативної грошової оцінки земель є те, що вона побудована не на ринковій інформаційній основі і не враховує кон'юнктуру ринку землі. Зміни, що відбулися у сільськогосподарському виробництві, в фінансових виробничих показниках різних галузей економіки, особливо аграрної, потребують удосконалення методики здійснення грошової оцінки на новій інформаційній базі. Удосконалення методичних підходів до грошової оцінки земель є необхідною умовою захисту законних інтересів держави та інших суб'єктів правовідносин з питань оцінки земель, інформаційного забезпечення оподаткування, ринку та раціонального використання і охорони земель [5,  С. 7-8].

Література:

•1.     Економіка аграрних підприємств: Підручник. - 2-ге вид., доп. і перероблене. / В. Г. Андрійчук. - К.: КНЕУ, 2002. - 624 с.

•2.     Земельний кодекс України. - Х.: ТОВ «Одіссей», 2012.

•3.     Про оцінку земель: Закон України //ВВРУ.-2003.-№1378- ІV.-Ст. 229.+ остання редакції

•4.     Методичні основи грошової оцінки земель в Україні: Наукове видання / Дехтяренко Ю.Ф., Лихогруд М.Г.,Манцевич Ю.М., Палеха Ю.М. - К.: Профі, 2002. - 256 с.

•5.     Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.08.01 / В.М. Кілочко; Держ. п-во "Голов. наук.-дослід. та проект. ін-т землеустрою". - К., 2004. - 20 с.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>