XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Макух А., Руснак Л. ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В СИСТЕМІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Макух Анна, Руснак Лариса

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

м.Чернівці

ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В СИСТЕМІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Світовий досвід свідчить, що країни не в змозі розвивати свою економіку без залучення та ефективного використання інвестицій. Інвестиції відіграють найважливішу роль у системі економічного відтворення, оновлення і збільшення виробничих ресурсів, прискорюють темпи економічного зростання. Інвестиції здебільшого стосуються виробництва і є матеріальною основою його розвитку [3, с.4].

Інвестиційна політика, що сприяє приливу капіталу в розвиток економіки, є невід'ємним компонентом стійкого зростання будь-якої цивілізовано функціонуючої економічної системи [1, с.70]. Виявлення, ідентифікація та вимір факторів ризику, небезпек і загроз є одним з найважливіших завдань забезпечення економічної та інвестиційної безпеки.

Однозначне визначення сутності інвестиційної безпеки на сьогодні відсутнє. Так, окремі автори під інвестиційною безпекою розуміють такий рівень інвестування економіки, який забезпечував би її розширене відтворення, раціональну реструктуризацію та технологічне переозброєння [4, с. 14]. Інші ж зазначають, що інвестиційна безпека визначається можливістю нагромадження ресурсів або капітальних вкладень [5, с. 24]. За належного його рівня підвищується капіталовіддача функціонування секторів економіки, зростають темпи розширеного відтворення і технологічного переозброєння економіки.

Інвестиційна безпека означає процес забезпечення такого стану інвестиційної сфери, за якого економіка здатна зберігати і підтримувати достатній рівень інвестиційних ресурсів в умовах дії внутрішніх і зовнішніх загроз, що є необхідним для забезпечення стійкого розвитку і соціально-економічної стабільності країни, зростання конкурентоспроможності національної економіки та добробуту населення.

Інвестиційна безпека дає змогу оптимально задовольнити поточні потреби економіки в капітальних вкладеннях за обсягом і структурою з урахуванням ефективного використання і повернення коштів, які інвестуються, досягнення оптимального співвідношення між розмірами іноземних інвестицій у країну і вітчизняних за рубіж, підтримання позитивного національного платіжного балансу.

Головним критерієм достатності інвестиційної безпеки є конкурентоспроможність економіки. Виходячи з того, що критерієм економічної безпеки є підтримання в адекватному стані умов життєдіяльності (економічне зростання, добробут населення), то матеріальною основою цього виступає певний рівень інвестування та інвестиційної безпеки. Використання критеріїв інвестиційної безпеки пов'язане з визначенням порогових граничних значень ймовірного порушення безпеки.

Держава, шляхом регулятивних заходів, здійснює вплив на інвестиційну складову економічної безпеки. Державне регулювання інвестиційної складової економічної безпеки, являє собою сукупність форм і способів, що забезпечують: об'єднання державних і приватних інтересів; формування в економіці раціональних пропозицій між споживанням, нагромадженням і інвестуванням; сполучення прогнозування, індикативного регулювання і заходів державного впливу на інвестиційний ринок [2, с.5]. Таким чином, інвестиційна складова економічної безпеки визначає стартові умови для розробки інвестиційної політики, з одного боку, і є її результатом - з іншого.

Інвестиційна безпека має суперечливий характер. З одного боку, відбуваються процеси адаптації та модернізації; наука дедалі більшою мірою прагне відповідати вимогам економічної діяльності; здійснюються спроби пошуку української ніші на світових ринках; високими темпами розвиваються деякі виробництва та послуги у сфері хай-тека. З іншого боку, існують проблеми і негативні тенденції, що не сприяють формуванню необхідної інноваційно-інвестиційної безпеки. Вони особливо помітні при міжнародних порівняннях: рівні та тенденції фінансування не відповідають ні потребам України, ні практиці лідерів світової економіки; має місце відрив української науки за результатами реалізації відкриттів і винаходів, за рівнями технологічного розвитку, за ефективністю державних науково-технічної та інноваційної політик не тільки від розвинутих країн, але й від країн, що розвиваються.

Отже, інвестиційна безпека визначається чіткою інвестиційною політикою, розрахованою на тривалу перспективу. інвестиційна безпека - це і стан, і процес. З одного боку, вона характеризує досягнутий рівень використання інвестиційних ресурсів в економіці, а з іншого - визначає процес та напрями ефективного їх використання.

Література:

•1.     Кириленко В.І. Інвестиційна складова економічної безпеки: Монографія. - К.: КНЕУ, 2005. - 232 с.

•2.     Кириленко В.І., Кириленко Л.М. Управління інвестиційними процесами в контексті економічної безпеки / Науковий часопис, НПУ імені М.П. Драгоманова.-2009- Випуск 7. Серія 18: Економіка і право. - с.3-8.

•3.     Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: підруч.- К.: Центр учбової літератури , 2009.- 472 с.

•4.     Міжнародна інвестиційна діяльність: Підручник / Д.Г. Лук'яненко, Б.В. Губський, О.М. Мозговий та ін.; 3а ред. Д.Г.Лук'яненка. - К.: КНЕУ, 2003. - 387с.

•5.     Сундук А., Юрін Я. Банківське кредитування як чинник гарантування інвестиційної безпеки регіонів України // Вісник Національного банку України. - 2004. - № 1. - С. 24-26.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>