XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Малик Г. Д. ОСОБЛИВОСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

Малик Г. Д.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ОСОБЛИВОСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

Ключові слова: компетентнісний підхід, освіта,

: компетентнісний підхід, освіта,  Позитивні зрушення в освіті, пов'язані з підсиленням її компетентнісної орієнтації, дають підстави стверджувати, що компетентнісний підхід (КП) переходить зі стадії "самовизначення" на якісно новий щабель розвитку - "обов'язкової нормативної реалізації" [28].

: компетентнісний підхід, освіта,Позитивні зрушення в освіті, пов'язані з підсиленням її компетентнісної орієнтації, дають підстави стверджувати, що компетентнісний підхід (КП) переходить зі стадії "самовизначення" на якісно новий щабель розвитку - "обов'язкової нормативної реалізації" [28].Вагомий внесок у розробку методичних підходів до впровадження КП зробили В.Байденко, О.Бермус, Н.Бібік, І.Гушлевська, І.Зимня, І.Єрмаков, О.Локшина, О.Овчарук, О.Пометун, О.Субетто, С.Трубачова, Л.Хоружа, А.Хуторськой та ін. Однак, незважаючи на активні дослідження різних аспектів КП, який  визнано основним інструментом розбудови національної освіти всіх ланок, він усе ще вимагає додаткової теоретичної аргументації, .

Мета даного дослідження - узагальнити характеристики та функції КП.

Як будь-який складний феномен, КП має широкий спектр інтерпретацій. Вітчизняні і зарубіжні теоретики виокремили значну кількість диференційних ознак КП. В.Авдєєв, наприклад, вважає визначальним фактором у реалізації КП зорієнтованість на розвиток системного комплексу умінь, смислових орієнтацій, адаптаційних можливостей, досвіду і способів трансформаційної діяльності з отриманням конкретного продукту [1]. Н.Бібік надає принципового значння їдеї переорієнтації "з процесу на результат в діяльнісному вимірі, розгляд цього результату з погляду затребуваності в суспільстві, забезпечення спроможності випускника відповідати новим запитам ринку, мати відповідний потенціал для практичного розв'язання життєвих проблем, пошуку свого "Я" в професії, в соціальній структурі" [3, 47]. О.Калегіна підкреслює значення КП як засобу досягнення мети освітньої системи професійної підготовки: залучення студентів до вирішення проблем професійної діяльності, сприяння усвідомленню значущості навчання та засвоєнню знань і досвіду, формування готовності і здатності застосовувати їх на практиці" [15]. На думку Б.Канаєва, КП є особливою формою пізнання і здійснення освітньої діяльності, управління нею в умовах конкретних галузевих меж з позицій компетенцій, які визначаються суспільством  [цит. за: 22]. Е.Зеєр, Е.Симанюк і Л.Єлагіна  звертають увагу на такі пріоритетні орієнтації КП як: научуваність, самовизначення, самоактуалізацію, соціалізацію і розвиток індивідуальності [12; 9].

Ряд авторів (О.Заблоцька, О.Пометун, С.Трубачова) трактують КП як засіб інтеграції ключових і предметних компетентностей особистості [10; 11; 25; 27]. О.Лєбєдєв і М.Стрюков зводять КП до розвитку ключових компетенцій, які визначають успішну адаптацію студентів у суспільстві [18; 26].

Наведені вище інтерпретації КП відображають лише окремі аспекти цієї освітньої інновації, однак дають підстави характеризувати КП як диверситну інновацію. Порівняльно-зіставний аналіз наукового фонду (А.Андреєв [2], А.Вербицький [4], Н.Глузман [5], Л.Дибкова [7],  Є.Іванова [14], О.Заблоцька [10; 11], О.Ларіонова [17],  М.Лукьянова [19], Г.Митяєва [20], Н.Нурієв [21], О.Петрук [23],  Д.Погонишева [24], О.Шемет [29])  уможливив виокремлення основних характеристик  КП та його відмінностей від традиційного підходу. Результати аналізу узагальнено в табл. 1.

Таблиця д.1

Відмінності між традиційною та компетенрнісною парадигмами

Критерії Традиційна  парадигма Компетентнісна парадигма
•1        Співвідне-сення з типом суспільства закрите, тоталітарне суспільство відкрите, мобільне суспільство
•2        Суть освітньої парадигми "освіта на все життя" "освіта впродовж усього життя", 

формування потреби в безперервній самоосвіті, доучуванні, підвищенні кваліфікації в процесі трудової та суспільної діяльності.

•3        Продукт  освітньо-професійної підготовки людина-гвинтик, від рішення якої нічого не залежить відповідальна особистість, готова  до вико-нання всього спектра життєвих і професій-них функцій, до здійснення   вільного гуманістично орієнтованого вибору
•4        Роль інформації і знання в суспільній практиці знання призначене для запам'ятовування, репродукції або отримання іншого знання логічним або емпіричним шляхом знання призначене для практичного застосування; 

добування інформації, її інтеріоризація та трансформація в знання є пріоритетною сферою професійної діяльності людини й умовою існування сучасного виробництва

знання є основою научування "вічним істинам" знання само по собі не забезпечує життєвого й професійного успіху
•5        Основа змісту освіти інформація, ЗУНи в рамках навчального предмета складна культурно-дидактична цілісна структура - компетентність
•6        Предмет наукова галузь наукова галузь і практична діяльність
•7        Сфера  

предметна надпредметна, міжпредметна, міждисциплінарна, багатомірна
•8        Актуальність набутих знань отримані  професійні і загальнокультурні знання залишаються актуальними впродовж довгого періоду часу отримані  професійні і загальнокультурні знання старіють і втрачаються
•9        Роль викладача транслятор інформації і знань навігатор у потоках інформації і знань, розробник навчальних програм, фасилітатор, презентатор, тренер, наставник, менеджер, консультант, дослідник, агент змін
•10    Роль наукової інформації  в системі навчального знання визначені статичні обсяги навчальної інформації та елементи наукової інформації необхідність динамічного перетворення значних обсягів нової наукової інформації в навчальну
•11    Місце ЗУНів підсумковий етап проміжний етап
•12    Форма реалізації репродукція, застосування в аналогічних предметних контекстах якість ступеня вмілості, спосіб особистісної самореалізації (звичка, спосіб життєдіяльності, захоплення), певного результату саморозвитку індивіда або форми виявлення здатності
відомі контексти нові контексти
•13    Соціокуль-турний досвід знаннєвий компонент як основний елемент соціокультурного досвіду цілісний соціокультурний досвід вирішення життєвих (освітніх, соціальних, професійних) проблем, виконання ключових функцій та соціальних ролей
  формування вміння оновлювати оперативну частину свого культурного досвіду
•14    Орієнтова-ність передача необхідного запасу знань від  викладача до студента самостійне навчання впродовж усього життя
загальнопредметна  поінформованість, професійна кваліфікація здатність до активної соціальної адаптації, самостійного життєвого вибору, початку трудової діяльності та продовження професійної освіти
масова освіта, "конвеєрна" підго-товка фахівців індивідуальна освіта
інваріантність, негнучкість системи освіти, нездатність підготовленого фахівця до перелаштування  варіативність, гнучкість системи освіти, здатність підготовленого фахівця до перелаштування
безконкурентне середовище конкурентноздатність  як системи освіти, так і підготовленого фахівця
•15    Планування / проектування плануються теми, визначаються мета і завдання планується результат: мета, завдання, критерії оцінок; вимірюваність; стійкість
готові формули, в які треба підставити значения дії і ставлення, які вимагають прийняття певних рішень
нейтральний для студента предметний матеріал дії (способи роботи з інформацією, які залежать від завдання й позиції студента)
діяльність щодо вирішення проблеми, пов'язаної з мотивами студента та його ціннісними орієнтаціями
•16    Навчальний результат формування понятійного "академічного" знання. складний синтез когнітивного, предметно-практичного й особистісного досвіду.
розрізнені предметні знання, вміння й навички; інтегровані знання, вміння й навички, 

що стосуються широких сфер діяльності та особистісних якостей;

компетентність як потенційна здатність людини до ефективної, продуктивної діяльності в різних соціально значущих ситуаціях

навчальний результат є продуктом научування і прямо випливає з нього навчальний результат є наслідком само розвитку індивіда, його особистісного росту, наслідком самоорганізації й узагальнення діяльнісного й особистісного досвіду
у кінці курсу результати навчання різні у різних студентів/груп. у кінці курсу результати навчання однакові у різних студентів
•17    Процес засвоєння змісту освіти засвоюється готове знання, визначене зовнішнім суб'єктом для засвоєння простежуються умови походження даного знання
студент сам формулює поняття, необхідні для вирішення завдання
предметом засвоєння стає навчальна діяль-ність, яка періодично набуває дослідного або практико-перетворювального характеру
зміст і логіка науки логіка пізнання цієї науки, логіка життя і майбутньої професійної діяльності
ланцюг логічно зв'язаних ідей і понять. галузі діяльності й концентри соціокультурного досвіду
•18    Переважаючі методи та форми організації навчальної діяльності канонізована лекційно-семінарська форма та практичні заняття лекції, семінари, практичні заняття, презентації, проекти, практики, стажування
"інформаційні", вербальні методи традиційного, пояснювально-ілюстративного та репродуктивного навчання пояснювально-ілюстративний, проблемний, пошуковий, дослідницький, індуктивний, дедуктивний, аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, ранжування
лекція, розповідь, інструктаж, пояснення, робота з підручником, частково пошукова у вигляді курсовий робіт і проектів лекція, розповідь, інструктаж, пояснення робота з підручником, , ілюстрування, ігри, дискусії, круглі столи, кейси, дослідження (спостереження, моделювання)
запам'ятовування, репродуктивний характер пізнавальної діяльності продуктивно-креативний характер пізнавальної діяльності
застосування на практиці за зразком, інструкцією застосування на практиці без зразка
•19    Тривалість навчання інваріантна заданість тривалості навчання тривалість навчання різна (гнучкі вимоги для кожного
відсутність індивідуальної траєкторії; неврахування індивідуального навчального ритму індивідуальна траєкторія навчання з урахуванням індивідуального навчального ритму
•20    Суб'єкти визначення змісту освіти найвищі державні освітні органи. держава, роботодавці, професійні асоціації, викладачі.
•21    Спосіб визначення змісту освіти адміністративний: накази, розпорядження державних освітніх органів багатосторонній соціальний полілог держави, роботодавців, професійних асоціацій, викладачів
•22    Оцінювання знання нормовані в формі процентних заданостей оцінювання ґрунтується на визначеному стандарті за однозначними критеріями
суб'єктивні методи діагностики об'єктивні та суб'єктивні методи діагностики
оцінюються знання, а не можливості їх досягнення оцінюється прогрес студента
недостатній рівень знань із однієї теми може компенсуватися вищим рівнем із інших тем недостатній рівень однієї із визначених компетенцій не може компенсуватися за рахунок інших
•23    Структура описових процедур на першому плані - об'єктоцентричність; основним елементом змісту є  об'єкти і знання про них на першому плані - дія, операція,яка співвідноситься не з об'єктом (реальним або ідеальним), а з ситуацією, проблемою
•24    Креативний елемент забезпечує реалізацію орієнтуваль-ного компонента творчої активності забезпечує діяльно-творчий аспект освіченості
•25    Зв'язок теорії навчання  і виховання теорія навчання і теорія виховання частково поєднуються інтегрує теорію навчання і теорію виховання в організації навчального процесу
система виховних заходів реалізується переважно в рамках позааудиторної роботи система виховних заходів, яка  реалізується в рамках як аудиторної, так і позааудиторної роботи, враховується у підсумковій оцінці

Таким чином, функціональний спектр КП у проектуванні сучасних освітніх систем значно ширший, ніж його окреслено у дисертаційних роботах Г.Мітяєвої (чотири позиції) [21] та Л.Єлагіної (шість позицій) [9]. Узагальнений нами перелік включає такі функції КП:

•1)     методологічно-регулятивну, яка закладає основи побудови і переносу в зміст освіти моделей ефективного виконання майбутнім фахівцем соціокультурних і професійних функцій (Л.Єлагіна; Г.Мітяєва);

•2)     концептуально-теоретичну, яка визначає практико-орієнтований зміст професійної освіти на широкому тлі культури у вигляді нового типу освітнього результату - компетенцій (Л.Єлагіна; Г.Мітяєва);

•3)     проектно-технологічну, яка оптимізує вибір системи навчальних технологій, що забезпечують  формування парціальних компетенцій - ключових, базових, спеціальних, що відповідають вимогам освітнього стандарту (Л.Єлагіна; Г.Мітяєва);

•4)     моделювально-прогностичну, яка полягає в проектуванні моделі отримання нового типу освітнього результату, який не зводиться до простого когнітивно-операційного конструкта, а орієнтований на вирішення реальних завдань  (загальнокультурних, соціокультурних, пізнавальних, дослідницьких, організаційних, інформаційних) (Л.Єлагіна);

•5)     критерійно-оцінювальну, яка дозволяє: a) оцінювати якість вітчизняної професійної освіти й ефективність управління якістю освіти; б)оптимізувати процес формування культури професійної діяльності майбутнього фахівця; в) порівнювати якість підготовки фахівців у різних системах освіти (Л.Єлагіна; Г.Мітяєва);

•6)     квалітативну, завдяки якій підвищується якість підготовки фахівців;

•7)     орієнтувальну у визначенні: а) напрямку формування ефективної професійної діяльності майбутнього фахівця як результату виявлення її особливостей та зіставлення діяльності суб'єкта з нормами культури; б) відповідності професійної діяльності фахівця міжнародним тенденціям; в) вихідних  позицій учасників навчального процесу (їх професійної орієнтації, особистісних якостей, цінностей, рівня культури); г) можливостей виконання професійної діяльності на рівні мінімальних компетенцій для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня; д) пріоритетних напрямків організації навчального процесу для формування професійної компетентності майбутнього спеціаліста; е) переліку компетенцій (Л.Єлагіна);

•8)     практико-орієнтовану, яка спонукає студента до практичного пізнання та розуміння обраної професії, виконання типових професійних завдань;

•9)     адаптивну, яка забезпечує професійну соціалізацію випускника ВНЗ;

•10) гуманітарну або особистісно-розвивальну, яка виявляється в прагненні людини до нових особистісних, навчальних і професійних звершень, постійному цілепокладанні й досягненні певних рубежів, і складається з підфункцій: а)  гносеологічної або когнітивної, яка змушує студента простежити умови отримання знань як освоєних способів діяльності, необхідних подальшої діяльності у постіндустріальному суспільстві (Л.Єлагіна);  б) операційно-діяльнісної, яка дозволяє набути плюралістичного досвіду використання різних методів роботи;  в) мотиваційно-ціннісної, яка спрямована на створення системи цінностей особистості, що формує внутрішні потреби в пізнанні, активній діяльності, саморозвитку, є підґрунтям для усвідомленого вибору життєвих і професійних траєкторій та власної відповідальності за свої дії; г) аутопсихологічної, яка виступає психологічною детермінантою успіху в навчально-професійній діяльності завдяки побудові адекватної аналітичної стратегії поведінки, передбачуваності позитивних результатів; г)  ПЗЯ особистості;

•11) стандартизаційно-нормотворчу, яка унормовує певні уявлення про вимоги до підготовки фахівця у формі професійних і освітньо-професійних стандартів;

•12) координаційно-гармонійну, яка: a) уможливлює консенсус усіх учасників освітнього процесу: студентів, викладачів, ВНЗ, роботодавців, державу, міжнародні освітні інститути; б) забезпечує баланс амбівалентних  елементів особистості студента-майбутнього фахівця;

•13) інтеграційну, яка забезпечує: а) зближення освіти і професійної сфери; б) входження України у світовий освітній простір; в) мобільність фахівців на міжнародному ринку праці.

Таким чином, КП є невід'ємним елементом модернізації освіти і передбачає якісну зміну педагогічної системи, спрямовану на вдосконалення існуючої освітньої практики. Він має значний потенціал для розвитку особистості майбутнього фахівця й до його активної участі в професійній діяльності.

Література:

•1.      Авдеев В.М. Анализ подходов к научному описанию и построению образовательных моделей / В.М.Авдеев. - Режим доступу: http://www.sgu.ru/faculties/physical/departments/it-physics/international/docs/AvdeevVM.doc

•2.      Андреев А. Знания или компетенции? / А. Андреев // Высшее образование в России. - 2005. - № 2. - С. 3-11.

•3.      Бібік  Н.М. Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування / Бібік Н.М.  // Компетентісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред О.В. Овчарук. - К. : "К.І.С.", 2004. - С.47-52. - Режим доступу: http://www.undp.org.ua/files/en_33582maket_competence_eng_ost.pdf

•4.      Вербицький А.А. Компетентностнвй подход и теория контекстного обучения : материалы к четвертому заседанию методологического семинара 16 ноября 2004 г. / А.А. Вербицький. - М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. - 84 с.

•5.      Глузман Н.А. Проблеми реалізації компетентнісного підходу в період методико-математичної підготовки майбутніх учителів початкової школи / Н А. Глушман // е-журнал "Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції рохвитку". - 2010. - Випуск №1. - Режим доступу:

•6.      Грачев В.В.Компетентностый подход в высшем профессиональном образовании / В.В.Грачев, О.А.Жукова, А.А.Орлов // Педагогика. - 2009. - № 2. - С. 107-112.

•7.      Дибкова  Л.М. Індивідуальний підхід у формуванні професійної компетентності майбутніх економістів: aвтореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти / Л.М. Дибкова; АПН України. Ін-т вищ. освіти. - К., 2006. - 20 с. - Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/inode/21714.html 

•8.      Дондокова Н.Б. Педагогические условия формирования базовых компетенций в процессе подготовки будущих специалистов: автореф. дис...  канд. пед. наук: специальность 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования    / Дондокова Наталия Бальжинимаевна . - Улан- Удэ, 2006. - Режим доступу: http://www.bsu.ru/content/diss/doc/13.doc

•9.      Елагина  Л.В. Формирование культуры профессиональной деятельности будущего специалиста на основе компетентностного подхода (методология, теория, практика) :  автореф. дис. ... д-ра пед. наук ; 13.00.08 - теория и методика профессионального образования / Л.В. Елагина. - Челябинск, 2009. - 59 с. - Режим доступу: http://vak.ed.gov.ru/common/img/uploaded/files/vak/announcements/pedagogicheskie/15-12-2008/ElaginaLV.doc

•10.  Заболоцька О.С.  Компетентнісний підхід як освітня інновація: порівняльний аналіз / О.С. Заболоцька // Вісник Житомирського державного університету. - 2008. - Випуск 40. - Педагогічні науки. - C. 63-68. - Режим доступу:  http://eprints.zu.edu.ua/2473/1/63-68.pdf

•11.  Заболоцька О.С.  Реалізація компетентнісного підходу у вітчизняній освіті / О.С.  Заболоцькa // Вісник Житомирського державного університету. - 2009. - Випуск 43. - Педагогічні науки. - C. 58-63. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/VZhDU/2009_43/12_43.pdf

•12.   Зеер Э., Сыманюк Э. Компетентностный подход к модернизации профессионального образования / Э. Зеер, Э. Сыманюк // Высшее образование в России. - 2005. - № 4. - С. 23-30. - Режим доступу:  http://portal.ntf.ru/BolonskProcess/NFPK-MONI/ou-cp_r_stat_zeer.doc

•13.  Ибрагимов Г.И.  Компетентностный подход в профессиональном образовании / Г.И. Ибрагимов // Образовательные технологии и общество (Educational Technology & Society). - 2007. - 10 (3). - С. 361-365- Режим доступу: http://ifets.ieee.org/russian/depository/v10_i3/pdf/3_Ibragimov.pdf

•14.  Иванова Е.О. Компетентностный подход в соотношении со знаниево-ориентированным и культурологическим / Иванова Е.О. // Интернет-журнал "Эйдос". - 2007. - 30 сентября. - Режим доступу: http://www.eidos.ru/journal/2007/0930-23.htm.

•15.  Калегина О.А. Библиотечно-информационное образование в контексте мировых тенденций:  Теоретико-методологический аспект: автореф. дис. ...  д-ра пед. наук ; спец. 05.25.03 "Библиотековедение, библиографоведение и книговедение" / Калегина Ольга Анатольевна. -Санкт-Петербург, 2007.- Режим доступа: http://www.spbguki.ru/files/Avtoreferat_Kolegina_1183549603.doc

•16.  Компетентностный подход: реферативный бюллетень / Российский государственный гуманитарный университет. - РГГУ, 2005. - 27 с. - Режим доступу: http://rggu.ru/binary/56572_11.1173464019.22977.doc

•17.  Ларионова  О.Г.  Интеграция личностно-центрированного и компетентностного подходов в контекстном обучении (на материале подготовки  учителя математики): автореф дис. ... д-а пед. наук: специальность 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования   / Ларионова  Ольга Гавриловна. - Москва, 2007. - Режим доступу:  http://ismo.ioso.ru/dis/ref-larionova.doc

•18.  Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании / Лебедев О.Е. // Школьные технологии. - 2004. - №5. - С.3-12. - Режим доступу:  http://www.orenipk.ru/seminar/lebedev.htm

•19.  Лукьянова М.И. К вопросу о соотношении  между знаниевым и  компетентностным подходами / Лукьянова М.И. - Режим доступу: http://ipk.ulstu.ru/files/ipk/internet_tribuna/lukianova.doc

•20.  Митяева А.М.  Компетентностная модель многоуровнего высшего образования (на материале формирования учебно-исследовательской компетентности бакалавров и магистров): автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.08 - теория и методика профессионального образования / Митяева Анна Михайловна. - Волгоград, 2007. - Режим доступу:  http://vspu.ru/dissovet/d-212-027.02/avtoreferaty/ doktorske/10-2.20/Avtoreferat%20Mityaevoi%20A.M..doc/at_download/file

•21.  Нуриев Н.К. Формирование компетентного специалиста на основе синергетического подхода / Нуриев Н.К., Старыгина С.Д. // Образовательные технологии и общество (Educational Technology & Society). - 2007. - 10 (3). - С.  476-494

•22.  Первин Ю. Компетентность и операционный стиль мышления / Юрий Первин // Энциклопедия учителя информатики. Дидактика и информатика. - Режим доступа: http://inf.1september.ru/?year=2007&num=11

•23.  Петрук В.А. Теоретико-методичні засади формування базових професійних компетенцій у майбутніх фахівців технічних спеціаль-ностей : дис. ... д-ра пед. наук ; 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти / Петрук В.А. - Київ, 2008.

•24.  Погонышева Д.А. Моделирование как метод реализации компетентностного подхода в профессиональном образовании / Д.А.Погонышева // // Педагогика. - 2009. - № 10. - С. 22-28.

•25.  Пометун О.І. Теорія та практика послідовної реалізації компетентісного підходу в досвіді зарубіжних країн / Пометун О.І. // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В.Овчарук. - К.: "К.І.С.", 2004. - C. 16-25. (C. 18). - Режим доступу: http://www.undp.org.ua/files/en_33582maket_competence_eng_ost.pdf,

•26.  Стрюков М.Б. Компетентностный подход в подготовке специалиста по информационной безопасности в ГОУ СПО РКСИ/  Стрюков М.Б., Сущенко М.И., Беленький П.П. - Режим доступу:  http://www.rksi.ru/rksi/comp_pod

•27.  Трубачева С.Е. Умови реалізації компетентісного підходу в навчальному процесі / Трубачева С.Е. // Компетентісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред О.В. Овчарук. - К: "К.І.С.", 2004.- С. 53-58. - Режим доступу: http://www.undp.org.ua/files/en_33582maket_competence_eng_ost.pdf

•28.  Чернишов О. Упровадження компетентнісного підходу / О. Чернишов // Відкритий урок : розробки, технології, досвід. - 2007. - № 10. - С. 9-16. - Режим доступу: http://osvita.ua/school/technol/641/?list=0

•29.  Шемет О.В. Дидактические основы компетентностного подхода в высшем профессиональном образовании / О.В.Шемет // Педагогика. - 2009. - № 10. - С. 16-22.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>