XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Малицький А.А. ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ НАФТОПРОДУКТАМИ

Малицький Андрій Анатолійович
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ НАФТОПРОДУКТАМИ

В умовах ринкової економіки забезпечення ефективності управління є метою будь-якого підприємства, оскільки саме ефективність управління забезпечує успішне функціонування та розвиток кожної організаційно – господарчої ланки.
Підприємства роздрібної торгівлі нафтопродуктами здійснюють свою діяльність в умовах жорсткої конкуренції та несприятливої державної політики по відношенню до підприємств даної галузі. Ефективність діяльності підприємств роздрібної торгівлі також залежить від основних характеристик соціально-економічного розвитку регіону, в якому підприємство здійснює свою діяльність; ємності регіонального ринку; наявності транспортних засобів у населення і підприємств регіону та їх характеристик; джерел і обсягів надходження нафтопродуктів; роздрібних цін нафтопродуктів на споживчому ринку певного регіону; якості нафтопродуктів; обсягів споживання нафтопродуктів; платоспроможності споживачів нафтопродуктів тощо.
Однак, ефективність управління не визначається лише факторами зовнішнього середовища підприємства, в першу чергу ефективність залежить від дій персоналу в процесі діяльності організації, в процесі реалізації розроблених планів і програм розвитку підприємства, в процесі досягнення певних цілей. Тобто, ефективність управління залежить від якості цілеполагання, адекватності обраних стратегій цілям підприємства, оптимальності процесів реалізації стратегій, мотивації персоналу на досягнення цілей, кваліфікації персоналу, технології та стилю управління.
Існує багато підходів до визначення поняття ефективності управління. Узагальнення різних підходів дало можливість запропонувати наступне визначення: ефективність управління - це результативність функціонування системи і процесу управління як взаємодії керуючої і керованої систем, що забезпечує досягнення цілей підприємства; яка визначається співвідношенням ефекту від реалізації різноманітних інвестицій в систему управління підприємством з розміром витрат, необхідних для їх впровадження.
Отже, забезпечення ефективності управління вимагає концентрації уваги керівників підприємств роздрібної торгівлі нафтопродуктами як на внутрішньому стані справ, так і на змінах, що відбуваються у навколишньому середовищі. Для забезпечення врахування можливостей та погроз підприємства повинні використовувати концепцію стратегічного управління.
Оцінка ефективності управління підприємствами роздрібної торгівлі нафтопродуктами повинна передбачати визначення зовнішньої і внутрішньої ефективності управління.
Зовнішня ефективність управління характеризується ступенем досягнення цілей та ступенем виконання планів діяльності підприємства. Внутрішня ефективність може бути охарактеризована за допомогою показників економічної, фінансової, ресурсної ефективності, а також показників, що характеризують соціальний, науково-технічний та екологічний ефект управління підприємством.
Економічна ефективність управління підприємств роздрібної торгівлі нафтопродуктами характеризується такими показниками, як: прибуток від реалізації, рентабельність витрат, приріст обсягу збуту, скорочення строку окупності інвестицій в стратегічні програми, збільшення частки ринку.
Фінансова ефективність характеризується приростом доходу підприємства, сумою маржинального доходу та коефіцієнтом маржинального доходу підприємства.
Ресурсну ефективність управління підприємства роздрібної торгівлі нафтопродуктами характеризують показники використання ресурсів підприємства.
Соціальний ефект управління підприємства роздрібної торгівлі нафтопродуктами визначається наступними показниками: приріст доходу робітників; підвищення ступеню задоволення фізіологічних, соціальних та духовних потреб робітників; підвищення ступеню безпеки робітників; збільшення робочих місць; підвищення кваліфікації робітників; покращення умов праці та відпочинку; тривалість життя робітників.
Науково-технічний ефект управління характеризується: збільшенням частки нових інформаційних технологій, збільшенням частки прогресивних технологічних процесів, підвищенням коефіцієнту автоматизації робіт на підприємстві, підвищенням організаційного рівня торгівлі і праці на підприємстві, підвищенням конкурентоспроможності підприємства.
Екологічний ефект управління характеризується: підвищенням екологічності та ергономічності роботи підприємства; збільшенням частки високоекологічних товарів в асортименті підприємства; збільшенням частки товарів з високою ергономічністю в асортименті підприємства; зниженням штрафів за порушення екологічних норм.
Таким чином, ефективність управління підприємствами роздрібної торгівлі нафтопродуктами можна охарактеризувати не лише за допомогою монетарних величин, не зважаючи на те, що ефективність передбачає співвідношення отриманих результатів та витрат, оскільки і витрати, і результати не завжди можна визначити за допомогою кількісних показників, якщо цілі підприємства, в основному, являються якісними.
Література:
1. Маркіна І.А. Системний підхід до ефективності управління підприємством.// Вісник ДонДУЕТ. Сер. ек-ні науки.-2000, №8 - с.104-110.
2. Менеджмент: Учебник для вузов \ под. ред. проф. М.М. Максимцова, проф. М.А. Комарова. – 2-е изд. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, Единство, 2002. – 359 с.
3. Пахта Ю.І. Ключі до успіху, або організаційна та управлінська культури.- К.:Вид-во Європейського університету фінансів, інформ. Систем мен-ту і бізнесу, 2000.- 211 с.


Один комментарий к “Малицький А.А. ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ НАФТОПРОДУКТАМИ”

  1. Бець Мар'яна:

    Актуально... Які на Вашу думки автори досліджували цю проблему....


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>