XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Мальованчук О.С. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ

Мальованчук Ольга Святославівна

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

   ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ

Рішення багатьох економічних проблем вимагає нових економічних механізмів. Одним з таких механізмів є франчайзинг. Можна стверджувати, що франчайзинг в даний час - єдиний відомий інструмент, що дозволяє підвищити ефективність малого бізнесу. Він дає можливість об'єднати переваги малого та великого бізнесу.

Франчайзинг - це форма співпраці між юридично та фінансово незалежними сторонами (компаніями та/або фізичними особами), в рамках якої одна сторона (франчайзер), що володіє успішним бізнесом, відомою торговою маркою, ноу-хау, комерційними таємницями, репутацією та іншими нематеріальними активами, дозволяє іншій стороні (франчайзі) користуватися цією системою на обумовлених умовах. У франчайзинговому процесі беруть участь щонайменше дві сторони, між якими укладено договір франчайзингу (франшиза). Перша сторона - франчайзер. Це велика фірма (корпорація), що має широко відому торгову марку і високий імідж на споживчому ринку. Ця фірма надає іншій стороні (франчайзі) оплатне право діяти на заздалегідь обговорених умовах і  на ринку від імені франчайзера, і під його торговельною маркою [1, c.382-383]. Найбільш відомими франчайзерами у світі є McDonald's, Xerox,    Coca-Cola, Ford, Hilton, Zinger, Kentucky Fried Chicken, Perkits Yogurt, Great American Cookie, Holliday Inn, Kodak, Benetton, Pepsi Co, в Україні - ТМ «Піцца Челентано», Форнетті, Дім кави, Картопляна хата, ТМ «Михайло Воронін», Джинси Суперціна, ТМ «ZARINA», Галопом по Європам, Наша ряба тощо [5, c.15].

Проблеми та перспективи розвитку франчайзингу як бізнес-концепції розглядали у своїх працях зарубіжні та вітчизняні вчені і практики: Широбокова Н.М., Шкромада В.В., Кошелеві Є.Г., Ляшенко В.І., Анін В.І., Дідик М.Ж., Козаченко М.П. та інші.

Основні напрямки франчайзигну - це, в першу чергу, послуги з обслуговування споживачів: прибирання, миття, ремонт, доставка квитків, туризм, бронювання готелів, здача приміщень в оренду, організація дозвілля.  По-друге - це послуги для бізнесу, а саме доставка витратних матеріалів, копіювальні послуги, поліграфія, візитки, послуги із зберігання, упорядкування й архівація документів, обслуговування техніки, заправка картриджів, виконання частини робіт з аутсорсингу, навчання лінійного персоналу базових знань та ін. Сюди також можна віднести доставку в рамках існуючих мереж супермаркетів, піцерій і магазинів.

 Усі ці напрямки - послуги по своїй суті. Частина концепцій запозичується з-за кордону, особливо в сфері послуг для споживачів (чищення будинків, дахів, домашніх тварин, доставки, тренінгів та іншого обслуговування). А у сфері послуг для бізнесу наші підприємці адаптують свої послуги під місцевий менталітет, використовуючи світовий досвід і напрацювання [3, c.57].

Основні види франчайзингу поділяються відповідно:

•-         за видами діяльності: торговельний; сервісний, виробничий, змішаний;

•-         за видами ноу-хау: франчайзинг дистрибуції продукту; франчайзинг       бізнес-формату;

•-         відповідно організації системи: прямий франчайзинг, розвиток території, мастер-франчайзинг (субфранчайзинг) [7].

Сьогодні, на нашу думку, франчайзинг в Україні не набув широкого поширення, хоча потенційні можливості його впровадження досить широкі. Основні проблеми стримування розвитку франчайзингу в нашій країні можна класифікувати з причин їх виникнення.

Економічні проблеми. Франчайзинг - економічний інструмент, і для його впровадження необхідні відповідні економічні передумови, які в Україні не сформувалися або взагалі, або частково:

•-         нестабільність розвитку економіки України. Франчайзингові схеми вимагають стабільності та передбачуваності економіки;

•-         відсутність у більшості підприємців - потенційних франчайзі - необхідного стартового капіталу для входження до франчайзингової системи;

•-         складність отримання кредитів для створення стартового капіталу.

Організаційно-правові проблеми. Хоча франчайзинг - це економічний інструмент, його проблеми, в першу чергу, слід шукати у сфері економіки. В Україні стримування розвитку франчайзингу відбувається насамперед у правовій сфері. Вони, ці проблеми, пов'язані з практично повною відсутністю правового забезпечення франчайзингу в Україні. Все це ускладнює використання франчайзингу у вітчизняній економіці. Підвищення ефективності та розвиток франчайзингу в Україні вимагає внесення змін до законодавства, які допоможуть  досягти наступних цілей:

•-         створення умов для реальної конкуренції франчайзингових систем, що традиційно склались, механізмами реалізації товарів;

•-         забезпечення зручності застосування законодавчих актів для учасників франчайзингової системи;

•-         створення прозорості франчайзингової системи та її елементів для      контролюючих органів [2, c.64-65].

Ці зміни, які тісно пов'язані між собою, мають наблизити як законодавство, так і термінологію франчайзингу до світової практики, що особливо важливо для створення франчайзингових систем з участю іноземного капіталу. В результаті у підприємців буде достатній нормативний матеріал для укладання договорів, де вони в залежності від обраної схеми роботи будуть застосовувати ті чи інші нормативні документи і підбирати зразки договорів. В нормативних актах, що регулюють право інтелектуальної власності та відповідальність за її порушення, обов'язково повинні враховуватися франчайзингові схеми, що в даний час просто відсутні.

Соціально-психологічні проблеми. До них можна віднести: відсутність вітчизняного досвіду та високий ризик ведення ділової активності суб'єктів франчайзингової системи - франчайзера і франчайзі; відсутність належної поваги до інтелектуальної власності; небезпека втрати франчайзі самостійності та «обличчя» підприємця та менеджера.

Особливе місце серед проблем франчайзингу займає освіта як механізм вирішення соціально-психологічних проблем. Ця проблема викликана слабкою підготовкою представників малого бізнесу в сфері франчайзингу.

Природно, що розглянуті проблеми не можна аналізувати локально, вони тісно пов'язані та роблять серйозний вплив одна на одну.

Найважливішою економічною проблемою українського франчайзингу стає відсутність стабільності. Якщо повернутися до визначення франчайзингу, то це, в першу чергу, система відносин, закріплена знову ж таки системою договорів. Природно, що подібна система, до того ж яка об'єднує економічно незалежних підприємців, стає інерційною.

Для останнього десятиріччя, протягом якого почався прискорений розвиток  франчайзингу в Україні, характерні відсутність стабільності економіки країни, постійні стрибки в її розвитку, що призводить до відповідних різких коливань попиту на всі види товарів, регулярних перерозподілів власності, які не можуть не  впливати на франчайзі [4, c.6-7].

Згідно відомостей Української асоціації франчайзингу та компанії Team Vision у 2008 р. ринок франчайзингу в Україні не може розглядатися як розвинений, проте він характеризувався доволі стрімкими темпами росту:

    - помітно зібльшилась кількість франчайзерів: з 301 до 380 за рік;

    - зросла кількість точок в мережевому бізнесі:  із 18170 до 33631;

    - відбулось охоплення 92 галузей економічної активності;

    - з'явився новий сегмент мережевого та франчайзингового бізнесу [6].

Підсумовуючи проблеми франчайзингу, слід зазначити, що франчайзинг має широкі  перспективні можливості для розвитку в Україні. Проте для їх реалізації необхідно створити певні умови, а саме:

1. Включити системи розвитку франчайзингу в урядову програму підтримки малого підприємництва.

2. Створити систему податкових пільг для франчайзі, особливо на початковому етапі розвитку франчайзингової системи.

3. Надати можливість застосування франчайзі спрощеної системи бухгалтерського обліку.

4. Створити мережу навчально-консультаційних центрів з франчайзингу, не тільки в найбільших містах, але й по всій країні.

Література:

•1.     Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. - Київ: Лібра,2004. - 712с.

•2.     Данніков О.В  Проблеми побудови та функціонування франчайзингових систем в Україні //Маркетинг в Україні. - 2008. - №5(51). - С.62-69

•3.     Лопушанський Т.В Правовий та економічний аспект розвитку  франчайзингу в країнах ЄС та Україні // Зовнішня торгівля: Право та Економіка. - 2007. - №4(33). - С.56-61

•4.     Львова І. Франчайзинг в Україні // Все для бухгалтера в торгівлі. - 2007.- №9. - С.6-8

•5.     Суковатий О.В  Особливості реалізації франчайзингу в Україні // Проблеми науки. - 2007. - №2. - С.14-18

•6.      Сайт асоціації франчайзингу http://www.franchising.org.ua/index.php?pageid=63

•7.     http://franchising.ua/franchise-basics/3

 

e-mail: olya_mal@list.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>