XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Маловецька Д.П., Савенко А.Ю. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТНОГО РИНКУ У КРИЗОВИЙ ПЕРІОД В УКРАЇНІ

Маловецька Д. П., ст. вик. Савенко А. Ю.

Автомобільно-дорожній інститут Державного вищого учбового закладу «Донецький  національний  технічний університет»

АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТНОГО РИНКУ У КРИЗОВИЙ ПЕРІОД В УКРАЇНІ

Постановка проблеми.  Кредитний ринок, що регламентується та контролюється з боку держави, повинен забезпечувати оптимальний розподіл обмежених фінансових ресурсів серед галузей економіки та сприяти економічному зростанню країни [1, 2]. Однак у кризовий період ці функції виконуються не повною мірою чи не виконуються взагалі, що пов'язано з відсутністю стабільної економіки, високими темпами інфляції, зростанням валютного курсу тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробці теоретичних засад кредитного ринку та кредитної політики  присвячені  праці  наукових діячів як:  Д. Алексєєва [3], В. Вітлинський, А.  Гальчинський, О.Дмитрієва [1], Н.Івченко, Дж. М. Кейнс, О. Мрак [2],  Ф. Мишкін, Е. Палехова, А. Сміт, Д. Рікардо, І.Фішер, М.Фрідмен та ін.

Мета дослідження - провести аналіз економічних характеристик функціонування кредитного ринку України на початку 2009 року.

Основні результати дослідження.  Згідно з Рішенням Ради Національного банку України від 15.09.2008 № 14 кредитно-грошова політика у 2009 р. повинна була бути цілеспрямованою на підтримку валютного курсу, мінімізацію інфляції та економічне зростання [4]. Складність її здійснення у кризовий період викликала наш інтерес до більш докладного вивчення цієї проблеми.

До основних економічних показників, що характеризують стан кредитного ринку, можна віднести: обсяг грошової маси, монетарну базу, обсяг мобілізаційних операцій, середньозважену процентну ставку за операціями рефінансування тощо.

 Відобразимо ці основні економічні показники та їх динаміку  у табл. 1.

Таблиця 1 - Економічні показники 2009 р. [1; 2; 4]

Період Обсяг грошової маси Монетарна база Обсяг мобілізаційних операцій
величина,

млрд. грн

динаміка у порівнянні з попереднім періодом величина, млрд. грн динаміка у порівнянні з попереднім періодом величина, млрд. грн динаміка у порівнянні з попереднім періодом
січень 491,8 - 4,60% 180 -3,6% 1,4 -58,82%
лютий 470,8 -4,27% 173,4 -3,8% 1,95 +39,29%

Продовження таблиці 1

  Середньозважена процентна ставка за операціями рефінансування, %
Період Загальна у тому ж числі
за кредитами овернайт за кредитами, що надані на тендерах з підтримки ліквідності банків за операціями прямого репо з державними облігаціями за іншими                                короткостроковими кредитами
величина, % динаміка,% величина, % динаміка,% величина, % динаміка,% величина, % динаміка,% величина, % динаміка,%
січень 17 - 16,8 - - - - - 17,1 -
лютий 17,2 +1,2 18 +7,14 22,6 +100 22,1 +100 15,9 -7,0

Як бачимо з табл. 1 протягом січня-лютого 2009 р. відбулось зменшення обсягу грошової маси та монетарної бази. Обсяг мобілізаційних операцій у січні 2009 р. зменшився майже на 60% у порівнянні з попереднім місяцем та вже у лютому цей показник зріс майже на 40%. Спостерігалося збільшення загальної середньозваженої процентної ставки за операціями рефінансування, в тому числі за кредитами овернайт, за операціями прямого репо тощо.

Зміна загального обсягу депозитів у цей період відображена у табл. 2.

Таблиця 2 -  Загальний обсяг депозитів на кінець відповідного періоду [1; 2]

Обсяг депозитів грудень 2008 р. січень 2009 р. лютий 2009 р.
млрд. грн (згідно курсу НБУ за відповідний період)
у нац. вал у дол. США  у нац. вал у дол. США у нац. вал. у дол. США
фізичних осіб 108,025 112,751 105 107,68 99,9 112,5
юридичних осіб 92,308 52,714 80,4 54,24 76,7 55,8
всього 200,333 165,465 185,4 161,92 176,6 168,3

 

З табл. 2 бачимо, що внески фізичних осіб за ці 3 місяці значно зменшились, зокрема, обсяг депозитів у національній валюті зменшився на 8,125 млрд. грн. Обсяг депозитів юридичних осіб у національній валюті також зменшився, однак в іноземній валюті зріс на 3,086 млрд. грн. Перш за все це пов'язано із коливанням процентної ставки. Так, у січні 2009 р. процентні ставки за кредитами, наданими протягом місяця нефінансовим корпораціям, в гривнях зросли до 25,6%, в доларах США знизилися до 10,04%, в євро знизилися до 9,32%. Процентні ставки за депозитами, залученими протягом січня від нефінансових корпорацій, в гривнях зросли до 18,34% , в доларах США знизилися до 7,61%, в євро зросли до 7,33% [2, c. 17].

Cередньозважена вартість кредитів у національній валюті за два місяці збільшилася на 6,3% (до 27,9%), в іноземній валюті зменшилась на 1,9 (до 10,7%). Вартість депозитів у гривнях за цей період також збільшилась на 3,4% (до 16,4%), в іноземній - збільшилась лише на 0,4% (до 8,6%). Інтегральна ставка за кредитами збільшилася на 3,8% (до 23,2%), а за депозитами -  збільшилася на 2,1% (до 13,3%).

Висновки. Аналіз кредитного ринку України показав, що на початку 2009 р. країна знаходилась у складному становищі. Дійсно, згідно з кредитно-грошовою політикою, декларованою на державному рівні, у 2009 р. низка дій була спрямованою на підтримку валютного курсу, мінімізацію інфляції та економічне зростання, про що свідчить зріст середньозваженої процентної ставки за операціями рефінансування на 1,18%, зріст відсоткових ставок за депозитами, зменшення обсягу грошової маси (дефляція) на 8,87% та ін.   Однак зменшення загального обсягу депозитів у національній валюті на 11,85%, коливання його в іноземній валюті (у січні 2009 р. він зменшився на 2,14%, а у лютому - збільшився на 1,71% у порівнянні з початком року) тощо свідчить про те, що цих заходів для кризового періоду було замало. Тому слід розуміти, що кредитний ринок і економіка в цілому взаємозалежні, і вимагають знаходження комплексу рішень відносно подальшого розвитку кредитного ринку, законодавства, контролю за цими процесами, здійснення відповідних заходів, що допоможуть прискорити розвиток кредитного ринку України.

Література:

1. Дмитрієва О.А. Депозитна політика комерційного банку в умовах стабілізації грошово-кредитного ринку України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук:: 08.04.01 / Дмитрієва Олена Анатоліївна  - К., 2004. - 18 с.

2. Мрак О. Кредитний ринок і його розвиток в Україні: наукова  робота ст. / керівник  Саталкін С.С. - Л., 2009. - 33с.

3. Алексеева Д.Г.  Банковское  право:  уч. пособие  [для  студ.  высш.  уч.  зав.]   /  Д.Г. Алексеева,    С.В. Пыхтин,  Е.Г. Хоменко. - [4-е изд.]. - Москва.: Юристъ, 2010 - 480 с.

4. Основні засади грошово-кредитної політики на 2009 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу:

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=va014500-08 - Назва з титул. екрану


Один комментарий к “Маловецька Д.П., Савенко А.Ю. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТНОГО РИНКУ У КРИЗОВИЙ ПЕРІОД В УКРАЇНІ”

  1. Маловецкая Дарья Павловна:

    malovetskie-mironovi@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>