XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Маменко О. О. ФУНКЦІЇ І ПРИНЦИПИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Маменко О.О.

Полтавська державна аграрна академія

ФУНКЦІЇ І ПРИНЦИПИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

С. 9. У структурі національної економіки підприємство є первинною ланкою. Саме тут безпосередньо поєднуються різноманітні фактори виробництва для створення матеріальних благ та надання послуг, реалізуються особисті та колективні інтереси. Упорядкована сукупність підприємств та їх об'єднань утворює економічну систему країни.

У ринковій економіці підприємство самостійно планує основні напрямки та умови своєї діяльності, розпоряджається трудовими, матеріальними та фінансовими ресурсами. Воно саме вибирає ділових партнерів, вступає в договірні відносини з ними, здійснює зовнішньоекономічну діяльність. Організаційні форми управління також визначаються підприємством. Воно вільне у виборі видів господарської діяльності та реалізує останню в межах чинного законодавства. [ 3 ].

Кожне підприємство вступає як юридична особа, тобто має свій статут, баланс доходів і витрат, рахунок у банку, право ведення договірних відносин.

Закон України «Про підприємство в Україні» визначає основні функції та принципи діяльності підприємств державної власності. Вони також характеризують діяльність підприємств, які належать до інших сфер                 власності [2, с.200 ].

Головне полягає в тому, що в своїй економічній діяльності підприємство має керуватися принципами комерційного розрахунку і самофінансування. Воно зобов'язане згідно з законодавством самостійно відшкодовувати поточні та капітальні витрати. Підприємства Полтавської області несуть повну відповідальність за своїми зобов'язаннями перед державою, іншими підприємствами та організаціями щодо виконання кредитних договорів і взаєморозрахункових операцій.

С. 22-23Уперше функції підприємства були визначені й систематизовані одним із представників школи адміністративного управління Ф. Файолем. Майже всі сучасні функції з організації управління підприємством спираються на них. При цьому в практиці їх часом критикують або доповнюють, а інколи просто використовують без будь-яких змін.

Функції будь-якого підприємства знаходять своє відображення в системі його цілей, що містить такі головні складові:

задоволення потреб персоналу підприємства;

удосконалення структури підприємства, її адаптація до внутрішніх та зовнішніх змін;

створення та підтримка потенціалу для майбутнього розвитку, безперервності  існування підприємства;

задоволення зовнішніх вимог до підприємства та пред'явлення власних вимог до навколишнього середовища.

Лише одночасно здійснюючи реалізацію усіх цілей, підприємство здатне функціонувати та розвиватися. Такий підхід визначає підприємство як унікальний соціально-економічний феномен, здатний, по-перше, забезпечити суспільні потреби і, по-друге, реалізувати органічну єдність виробничих та відтворювальних процесів. [ 3 ].

Державне підприємство наділено правом самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність. Однак це право може бути реалізоване тільки після державної реєстрації його як учасника зовнішньоекономічної діяльності.

Організовуючи виробничу діяльність, підприємства визначають свої стратегічні цілі та завдання. Вони визначають напрями його діяльності на  майбутню перспективу. Отже, можна стверджувати, що головним з них є такі:

•-       удосконалення виробництва;

•-       забезпечення високої якості та конкурентоспроможної продукції на ринку;

•-       підпорядкування виробничої діяльності підприємства задоволенню потреб споживачів.

С. 62.

Ефективна діяльність підприємств (фірм) значною мірою визначається їх структурною організацією. В різних галузях вони неоднакові. Все ж однотипними структурними підрозділами підприємств є такі: у промислових - цехи, відділи виробництва, дільниці, в аграрних - ферми, бригади.

З метою досягнення своєї виробничої мети підприємства визначають стратегію і тактику діяльності. Стратегічні завдання підприємств розраховані на перспективу. Головним серед них є: розробка нових видів продукції, зниження її собівартості, поліпшення якості та підвищення конкурентоспроможності, здійснення заходів щодо реалізації продукції, забезпечення високого прибутку. Тактика підприємства пов'язана з повсякденними заходами, які мають забезпечити реалізацію визначеної стратегії.

Підприємства будь-яких видів власності виконують різноманітні функції, які можна узагальнити так:

•-       виробничо-технологічна функція;

•-       економічна функція;

•-       соціальна функція;

•-       екологічна функція;

•-       зовнішньоекономічна функція.

Функції підприємства взаємопов'язані. Реалізація їх безпосередньо впливає на кінцеві результати виробництва.

Хоча підприємства і є самостійними ланками економіки, але діють вони зовсім не ізольовано. Всі підприємства, фірми, компанії перебувають у спільному економічному просторі. Ті з них, що виробляють однорідну продукцію, об'єднаються в галузі(вугільна, металургійна,машинобудівна, хімічна тощо).

Між галузями існують тісні зв'язки щодо поділу праці, спеціалізації, кооперування та обміну продукцією.

Такі кооперативні виробничі зв'язки свідчать про те, що галузі утворюють єдиний господарський організм - національну економіку. Отже, підприємства - це найчисленніші складові економіки. Вони тісно поєднані між собою технологією виробництва, фінансово-економічними, транспортними та іншими зв'язками. У кожній національній економіці існує своє співвідношення галузей. Воно визначається історико-географічними чинниками, наявними природними ресурсами, місцем країни у міжнародному поділі праці.

Національна економіка характеризується не тільки галузевою, а й територіальною структурою виробництва, тобто розміщенням виробництва по регіонах країни.

Місце і роль підприємства в національній економіці країни багато в чому залежить від типу господарської системи. Проведення економічних реформ в Україні з метою створення умов для переходу до ринкової системи, посилення пріоритету інтересів споживача створює для підприємств усіх форм власності нові умови діяльності. Для того, щоб отримати високі економічні результати в таких умовах, потрібно спиратися на ініціативу, підприємливість, вміти маневрувати ресурсами; вивчати ринок і його кон'юнктуру, ціни, самостійно і своєчасно приймати рішення.

Згідно з Законом України «Про підприємства в Україні» відносини підприємства з державою, іншими підприємствами, організаціями і громадянами у всіх сферах господарської діяльності мають здійснюватися на таких засадах:

•-       розширення компетенції підприємств у прийнятті рішень та юридичних прав колективу підприємства у сфері виробництва і реалізації продукції;

•-       самостійності у плануванні власної діяльності, виходячи з попиту на певну продукцію (роботи, послуги);

•-       використання державних контрактів, замовлень і прямих договорів;

•-       самостійного налагоджування експортно-імпортних зв'язків із зарубіжними партнерами [ 2 с.204 ].

Література:

1. Основи ринкової економіки і підприємництва: / В.Я. Бобров [підручник]. - Вища шк., 2003. - с. 719.

2. // Економіка / Г.Л. Ковальчук, В.Г. Мельничук, В.О. Огнєв'юк. - К., 2003.

3.Економіка підприємства: Навч.посіб. / А.В.Шегда, Т.М. Литвиненко, М.П. Нахаба та ін..;за ред.. А.В. Шегди. - 2ге вид., стер. - К.: Знання-Прес, 2002. 335с.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>