XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Манохіна І.В. СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД ЯК ФОРМА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ-СИРОТАМИ ТА ДІТЬМИ, ПОЗБАВЛЕНИМИ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

Манохіна Ірина Вікторівна

Дніпропетровський університет економіки та права

               ім. Альфреда Нобеля

СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД ЯК ФОРМА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ-СИРОТАМИ ТА ДІТЬМИ, ПОЗБАВЛЕНИМИ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

Стратегія розвитку сучасного українського суспільства в умовах соціально-економічних реформ об'єктивно потребує підвищення вимог до освітньої системи, професійної підготовки фахівців високої кваліфікації та вирішення багатьох соціальних проблем. Зміни обставин суспільного життя спричиняють подальше зростання гостроти і актуальності питань соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, посилення соціально-педагогічного супроводу і соціально-психологічної підтримки цієї категорії дітей.

До проблеми соціального супроводу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зверталися Т.  Шанскова, М. Бітянова, Г. Бевз,                 В. Кузьміновський, О. Нескучаєва, К. Соколова, А. Капська, Н. Комарова,                І. Пєша та ін. Проте, на жаль, у практичній діяльності соціальних педагогів соціально-педагогічний супровід у більшості випадків не здійснюється.  

Соціальний супровід - робота, спрямована на здійснення соціальної опіки, допомоги та патронажу соціально незахищених категорій дітей та молоді з метою подолання життєвих труднощів, збереження, підвищення їх соціального статусу [1].

Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування,  потрібно забезпечити максимально можливий рівень фізичного та психічного здоров'я, доступ до отримання якісної освіти, надати можливість повністю реалізувати свій потенціал, розвивати почуття самоідентичності, навички міжособистісного спілкування і впевненості у різних ситуаціях суспільної взаємодії.

 Ми впевнені, що одним із сучасних напрямків соціальної роботи з вище зазначеною категорією дітей є соціальний супровід, який включає наступні компоненти:

•-         системний облік та догляд;

•-         систематичні та комплексні заходи, спрямовані на подолання життєвих труднощів, збереження та підвищення соціального статусу дітей цієї категорії;

•-         створення корегуючого і виховуючого середовища;

•-         врахування і захист інтересів та прав дитини.

Соціальний супровід дітей-сиріт повинен базуватися на таких принципах:

- поваги до людини, визнання її цінності незалежно від реальних
досягнень та поведінки особистості;

- реалізації першочергового права дитини  на зростання та виховання у сім'ї;

- індивідуального та диференційованого підходу до кожної дитини,

- толерантності та гуманізму,  відповідальності  за  дотримання
норм професійної етики [3].

Соціальний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, ми вважаємо доцільним здійснювати поетапно.

Перший етап - підготовчий:

- визначення характеристики соціальної ситуації, стану здоров'я та психофізіологічних особливостей дитини, а також первинне визначення потенційно можливих рішень проблеми;

- зібрання соціальним педагогом необхідної інформації, матеріалів про шляхи і засоби вирішення проблеми, можливість адаптації даної інформації;

- складання індивідуально орієнтованого плану дій щодо вирішення проблем дитини-сироти та її соціального супроводу. 

Другий етап - етап реалізації:

- забезпечення ефективного виконання плану вирішення проблеми вихованця, а саме: виведення дитини зі стану кризи, гарантія її повної соціальної захищеності;

- психолого-педагогічне консультування, що включає: 1) емоційно-вольову допомогу (підвищення впевненості дитини у собі, у своїх силах, власної впевненості у можливість подолання труднощів); 2) інформаційну допомогу (забезпечення дитини інформацією щодо вирішення проблемної ситуації - надання відповідних знань із самозахисту, власних прав тощо); 3) інтелектуальної допомоги (усвідомлення дитиною власної проблемної ситуації, у тому ж числі й у самовизначенні дитини відносно варіантів подальшого життя (місця та способу життя), отримання освіти тощо) [2].

Третій етап - етап рефлексії: осмислення результатів соціального супроводу.

При здійсненні соціального супроводу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, пропонуємо за основу використовувати розроблену нами модель соціального супроводу:

1. Соціальний супровід процесу формування і розвитку особистості дитини (полягає у створенні умов, які сприятимуть розвитку особистості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; формуванні у дитини самостійності, уміння орієнтуватися у складній соціальній реальності; вирішенні особистої кризової ситуації життя, пошуку особистих інтересів та власного місця у соціумі, відповідної соціальної ролі).

2. Соціальний супровід середовища формування і розвитку дитини (увага соціального педагога повинна бути зосереджена на середовищі, у якому живе дитина, і на тих його елементах, які покращуюють або гальмують процес  її формування і розвитку).

3. Захист прав дитини (спрямований на правове забезпечення та регулювання впливу з боку середовища, а також самого процесу формування і розвитку особистості дитини).

4. Цільовий соціальний захист (діяльність соціальних педагогів щодо здійснення спеціальної адресної допомоги дітям, які її потребують, у відповідності з індивідуальною життєвою ситуацією дитини, а також профілактична робота з метою попередження виникнення різних проблем у даної категорії дітей).

На нашу думку, покращити рівень знань майбутніх соціальних педагогів стосовно соціально-педагогічного супроводу у Дніпропетровському університеті економіки та права ім. Альфреда Нобеля можна за допомогою введення у навчальний план спецкурсу «Соціальний супровід дітей-сиріт».

Основними завданнями курсу вбачаємо:

1.  Усвідомлення студентами місця і ролі соціального супроводу  в системі соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.

2. Формування у майбутніх соціальних педагогів професійної спрямованості щодо надання соціально-педагогічної допомоги дітям цієї категорії.

3. Оволодіння майбутніми соціальними педагогами основними положеннями державних нормативних документів, що стосуються проблем виховання та опіки дітей-сиріт; особливостями соціального супроводу та методикою його проведення.

4. Розвиток у студентів комунікативної компетентності у роботі з дітьми-сиротами та способів ефективної роботи з ними у ході соціального супроводу.

У процесі вивчення курсу "Соціальний супровід дітей-сиріт" пропонуємо використовувати такі методи активної соціально-педагогічної підготовки, як аналіз соціальних ситуації, у яких можуть опинитися діти-сироти; ділові та рольові соціально-педагогічні ігри; розробка соціального супроводу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з урахуванням психологічних особливостей та життєвої ситуації, яка у них склалася; тренінги щодо вирішення проблем соціального супроводу дітей-сиріт майбутніми соціальними педагогами.

Література:

•1.     Закон України « Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (ст.1) м. Київ, 13 січня 2005 року N 2342-ІV .

•2.     Социальное воспитание в учреждениях дополнительного образования детей : [учеб. пособие для студентов пед. вузов] / Б. В. Куприянов, Е. А. Салина, Н. Т. Крылова, О. В. Миновская; ред А. В. Мудрик. - М. : Издат. центр «Академия», 2004. - 240 с.

•3.     Про затвердження Порядку здійснення соціального супроводу центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах: [Електронний ресурс]: М-во України у справах сім'ї, молоді та спорту, 2008 р. -  (Наказ №1795 від 25.04.2008 р.). - Режим доступу : URL http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0471-08.

 

E-mail:  baljuk-ira@rambler. ru


Комментариев: 2 к “Манохіна І.В. СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД ЯК ФОРМА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ-СИРОТАМИ ТА ДІТЬМИ, ПОЗБАВЛЕНИМИ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ”

  1. О.Жосан:

    Цікавий матеріал. Хотілося б глибше ознайомитися з окремими питаннями, зокрема: де автор проводила експериментальну перевірку свого курсу та які її результати. Крім того, якщо у Вас є розробки ділових та рольових соціально-педагогічних ігор, тренінги щодо вирішення проблем соціального супроводу дітей-сиріт майбутніми соціальними педагогами та ін., я б дуже хотів ознайомитися з ними. Якщо знайдете можливість, надішліть ці матеріали, будь ласка, на ел. адресу: sasha1@host.kr.ua З повагою - О.Жосан, канд. пед. наук, м. Кіровоград

  2. Світлана:

    Цікавий матеріал.Чим соціально-педагогічний супровід відрізняється від соціально-педагогічної підтримки, або просто від педагогіної підтримки дитини-сироти? Дійсно, було б дуже цікаво ознайомитись зі змістом спецкурсу.
    Дякую за розробки.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>