XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English




Научные конференции Наукові конференції

Манюк Н.А. СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

Манюк Наталія Анатоліївна,

Буковинська державна фінансова академія,

м. Чернівці

СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

  Невід'ємною умовою  успішного функціонування економіки будь-якої держави є наявність високоякісної, конкурентоспроможної робочої сили. Ринок праці являє собою один з найбільших динамічних елементів ринкової економіки, складну систему, яка постійно розвивається і вдосконалюється.

З кінця 90-х років минулого сторіччя вітчизняними вченими було досягнуто значних успіхів у розробці теоретичних основ ринку праці. Визначенням суті, дослідженням основних проблем функціонування ринку праці займалися В.Г. Федоренко, В.М. Петюх, К.С. Лазоренко, Н.В. Волкова, О.В. Бріт, О.В. Акіліна, О.В. Пругло та інші. Однак низка питань потребує подальшого вивчення, особливо враховуючи вплив світової фінансової кризи з метою розробки комплексу заходів для покращення стану ринку праці України.

Метою дослідження є моніторинг сучасного стану ринку праці України, особливостей його функціонування та визначення пріоритетних напрямів його подальшого розвитку.

В умовах світової фінансової кризи негативні тенденції розвитку торкнулися і ринку праці в нашій країні. Напруженими для України були 2008-2009 роки кризи. [5, c.4] Не дивлячись на це, на ринку праці України вже 2010 року стали помітними позитивні зрушення. Так, за даними Державного комітету статистики у 2010 році чисельність зайнятого населення збільшилася на 74,5 тис. осіб порівняно із 2009 роком. Рівень зайнятості населення в середньому по Україні зріс з 57,7%  у 2009р. до 58,5% у 2010р. Зростання рівня зайнятості відбулося в більшості регіонів України. Чисельність безробітних зменшилася на 173,2 тис. осіб і в середньому за 2010 рік склала 1,8 млн осіб. [6] Зменшення чисельності безробітних відбулося найбільшою мірою серед жителів міст, що пов'язано із покращенням стану всіх видів діяльності після фінансової кризи, зростанням попиту на робочу силу. Дослідженням основних проблем і розробкою перспективних шляхів розвитку міжнародного ринку праці, в тому числі України, особливо в період фінансово-економічної кризи, займається Міжнародна організація праці (МОП).

МОП - це організація, яка приймає конвенції і розробляє рекомендації, а також встановлює міжнародні стандарти у сфері праці, зайнятості, професійної підготовки, умов праці, соціального забезпечення, безпеки праці й здоров'я. Рівень безробіття населення, визначений за методологією МОП, знизився з 8,8% 2009 року до 8,1% 2010 року економічно активного населення. Скорочення рівня безробіття спостерігалося в усіх регіонах України. [6]

Слід звернути увагу, що сьогодні на ринку праці великим попитом користуються не офісні працівники, а фахівці технічних та робочих спеціальностей: інженери, електрики, слюсарі та інші. Як і раніше затребуваними на ринку залишаються програмісти, легко можна працевлаштуватися фахівцям з великим досвідом роботи юристам, програмістам, бухгалтерам тощо.

А от молодим спеціалістам знайти роботу досить складно. Більшість студентів (78%) занепокоєна з приводу майбутнього працевлаштування, 2% про це ще не замислювались, а 20% студентів не хвилюються над своїм працевлаштуванням, проте 8% із них не певні, що отримають бажану роботу. За цими даними видно, що у молоді немає надії на бажану роботу в майбутньому  або взагалі не має надії на працевлаштування. [3, c.28] Причинами цього є як неефективна політика держави, так і низка інших проблем українського ринку праці. Їх вирішення можливе лише через реалізацію ефективного комплексу заходів щодо працевлаштування молоді.

Отже, незважаючи на позитивну динаміку за цифрами Держкомстату,  найактуальнішими проблемами ринку праці України залишається широкомасштабна трудова міграція, зростання неформальної зайнятості, дисбаланс попиту й пропозиції робочої сили, некваліфікованість працівників, занепад регіональних ринків праці основних галузей господарства, низький соціальний захист непрацездатних громадян.

Варто зазначити, що всі процеси, які відбуваються на ринку праці нерозривно пов'язані з процесами підприємницької, грошово-кредитної, податкової, інвестиційної діяльності країни. [1,с.107] Тому пріоритетними напрямками розвитку українського ринку праці є:

•-  вдосконалення системи оплати праці, розширення можливостей отримання населенням офіційних основних і додаткових доходів, соціальна підтримка окремих груп;

•-  підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили;

•-  сприяння ефективним і доцільним переміщенням працездатного населення;

•-  запобігання зростанню безробіття через створення робочих місць за рахунок різних джерел фінансування, впровадження механізмів звільнення і перерозподілу зайнятих, перекваліфікація працівників, якісна освіта, реструктуризації економіки і піднесення вітчизняного виробництва;

•-  розробка та прийняття державою відповідних юридичних, трудових, фіскальних законодавчих актів. [4, c.5]

Таким чином ринок праці дзеркально відображає більшість політичних і соціально-економічних процесів, що відбуваються в державі, та фокусує  в собі найгостріші проблеми, які спричиняють поглиблення кризових явищ, стримують структурні зміни, а їх вирішення створює передумови для соціального і економічного зростання. [2, с.152]

Ринок праці України на сьогоднішній день характеризується зниженням рівня безробіття по всім регіонам, зростанням зайнятості населення, збільшенням пропонування робочих місць. В той же час, є небезпека виникнення дисбалансу попиту праці та ії пропозиції, що може негативно позначитися на добробуті  підприємств, призвести  до зростання соціальної напруги серед населення. Вже сьогодні можна спостерігати збільшення соціально-економічних проблем, спричинених зростанням рівня інфляції, низькою ефективністю державної політики, зростанням тіньового сектору зайнятості тощо. Подальший розвиток вітчизняної економіки потребує інноваційно - інвестиційного пожвавлення, оновлення основних фондів на новій, конкурентоспроможній основі. Якщо ми хочемо подолати безробіття, неефективну і тіньову  зайнятість, то потрібно боротися з їх причинами, а не наслідками.

Література:

•1.  Акіліна  О.В.   Аналітичний огляд ринку праці в Україні / О.В. Акіліна // Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - № 10. - С. 152-159.

•2.  Бріт О.В. Сучасний зареєстрований ринок праці як інструмент державного регулювання забезпечення роботою фахівців з вищою освітою / О. В. Бріт // Економіка та держава. - 2009. - №1. - С. 106-108.

•3.  Волкова Н.В. Політика держави щодо зайнятості молоді та її ефективність / Н.В. Волкова // Науково-теоретичний журнал Дніпропетровської державної фінансової академії.  - 2010. - № 1 (23). - C.  26-32.

•4.  Лазоренко  К.С.  Роль, значення та особливості функціонування ринку праці на сучасному етапі / К.С. Лазоренко // Вісник СНАУ, - випуск 5/1. - 2010. - С.5.

•5.  Федоренко В.Г.   Ринок праці в Україні та економічні тенденції в умовах світової економічної кризи / В.Г. Федоренко // Економіка та держава. - 2009. - №1. - С. 4-5.

•6. Офіційний сайт державної служби зайнятості України  [Електронний ресурс]. - Режим доступу: - http://www.dcz.gov.ua/.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>