XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Марченко Ю.Г. ВИВЧЕННЯ ІДІОМ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ЮРИСТА

Марченко Ю.Г.

Вінницький фінансово-економічний університет

ВИВЧЕННЯ ІДІОМ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ЮРИСТА


Соціально-економічні зміни, процеси гуманізації, що активно відбуваються  в суверенній Україні, значною мірою сприяють розширенню можливостей для професійного становлення, інтелектуально-культурного розвитку особистості, вихованню її творчої індивідуальності. Гостро відчувається потреба в такій взаємодії людей, яка ґрунтувалася б на принципах діалогічного спілкування, співробітництва і співтвор­чості.

Активне використання ідіом та ідіоматичних висловів, прислів'їв та приказок, як важливий метод поглиблення пізнавальної діяльності  суб'єктів навчання, має створювати основу для формування іншомовної комунікативної компетенції студентів.

Аналіз літературних джерел свідчить, що в сучасній науці накопичено вже чималий обсяг доробок, які присвячені дослідженню проблем процесу спілкування (Г.М. Андреєва, О.О. Бодальов, В.А. Кан-Калік,  О.О. Леонтьєв, А.В. Петровський); комунікативної компетентності (М.М. Ісаєнко, О.О. Пав-ленко, Л.А. Петровська, Я.Яноушек), зокрема, іншомовної (І.А. Зімняя, Ю.І. Пасов, Н.Р. Петранговська, В.Л. Скалкін, Н.К. Скляренко).

Поряд з цим, питання доцільності використання ідіом та ідіоматичних висловів для формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх юристів розроблені ще недостатньо повно та однозначно, що зумовило актуальність дослідження. Метою дослідження є обґрунтування ефективності вивчення ідіом на заняттях з іноземної мови задля розвитку комунікативної компетентності майбутніх юристів.

Одним із підходів до викладання англійської мови як іноземної у вищій школі України є комунікативний підхід. Головна ідея цього підходу полягає у необхідності не тільки здобуття студентами знань, але й розвитку ними  навичок та вмінь використання мовних форм для реальних цілей, щоб стати ефективними користувачами мови. [3, с.7]

Іноземні слова слід вивчати  не окремо, а у словосполученнях, оскільки запам'ятовування  окремого слова, особливо полісемантичного, не робить можливим  правильне його використання у мовленні. Отже, знати іноземну мову означає: мати мовленнєві навички, вміти говорити, висловлювати свої думки так, як це робить носій мови у ситуаціях повсякденного або професійного спілкування.

Вивчення англійської мови з використанням при­слів'їв, приказок та ідіоматичних висловів вважається одним зі спо­собів опанування іноземною мо­вою, яке максимально наближає студента до мови носія, сприяє розвитку мовленнєвих навичок і допомагає відчути місцевий колорит, тобто реалізує комунікативний підхід до навчання.

Англійська мова високоідіоматична. Прислів'я  можна класифікувати за кількома темами: кохання; грошей;  працелюбності; подорожей. [1, с.18]

  Функціональні можливості при­слів'їв і приказок дозволяють студентам під час вивчення іноземної мови у невимушеній ігровій формі відпрацювати вимову окремих зву­ків, удосконалити ритміко-інтонаційні навички; сприяють автоматизації та активізації багатьох граматичних явищ; розвивають творчу ініціативу; збагачують словниковий запас студентів; допомагають засвоїти будову мови; розвивають пам'ять та емоційну виразність мови. Необхідність пошукових засобів ек­вівалентного перекладу ідіом рід­ною мовою розвиває перекладацькі навички та вміння, стимулює інтерес до роботи з словником.

Отже, використання ідіом та ідіоматичних висловів у процесі вивчення іноземної мови, сприяє розвитку комунікативної компетенції студентів-юристів. Комунікативна компетенція, як здатність до міжкультурного іншомовного спілкування, є змістом навчання англійської мови у вищій школі. Основними компонентами іншомовної комунікативної компетенції є: мовна, мовленнєва, соціокультурна компетенція. [4, с.7; 5, с.9] Нашим завданням було формування комунікативної компетентності майбутніх юристів, тобто складної інтегративної якості особистості, що характеризує рівень володіння знаннями та вміннями у сфері спілкування, складовою якої є іншомовна комунікативна компетенція, зокрема.

Виконати завдання використання найбільш поширених ідіом можна за допомогою застосування техніки мовної методики, яка полягає у практичному опрацюванні матеріалу на заняттях з іноземної мови. Дослідники виділяють такі кроки вивчення ідіом: прослухати диктора і промовити ідіоми хором, поодинці; намагатися відгадати значення ідіом, пояснити їх англійською мовою та знайти еквіваленти рідною мовою; прочитати та перекласти рідною мовою текст з ідіомами; поставити запитання до тексту; розповісти діалог з партнером; обговорити (робота у малих групах); написати власні твори, використовуючи вивчені ідіоми. [6, с.3]

Користуючись цією методикою будуємо заняття з англійської мови в економіко-правовому коледжі Вінницького фінансово-економічного університету. Майбутні юристи мають бути широко обізнаними з англо-американськими прислів'ями та приказками на тему права, злочину та покарання, правосуддя, що сприяє кращому оволодінню фаховою термінологією; розширює знання про мову та особливості її функціонування; залучає до культури країни, мова якої вивчається; дає відчуття при­четності до іншого народу:

•· Always tell your doctor and your lawyer the truth. - Завжди кажіть правду лікарю та адвокату.

•·  Fond of lawsuits, little wealth; fond of doctors, little health. - У тих, хто полюбляє судові процеси, мало грошей; у тих, хто полюбляє лікарів, мало здоров'я.

•·  Ignorance of the law is no excuse for breaking it. - Незнання закону не знімає відповідальності за його порушення. [2]

Отже, визначені особливості вживання ідіом на заняттях з іноземної мови  дозволяють нам зробити такі висновки: ідіоми являють собою значну частину загального словникового складу англійської мови; очевидною стає необхідність та доцільність використання ідіом для розширення комунікативної компе-тентності майбутніх юристів.

Використання прислів'їв, приказок, як частини душі народу, має важливе значення для представників багатьох професій, зокрема - юристів. Правознавець повинен бути обізнаний не лише у законодавстві, але і мати високий культурний рівень, а особливо культуру мовлення. Компетентність у володінні англійською мовою для юриста є обов'язковим атрибутом високого рівня професіоналізму особи як фахівця у своїй справі.

Література:

•1.     Антонова Г.В. Використання прислів'їв та приказок під час викладання англійської мови // Англійська мова та література. - 2006. - №15(133), травень. - с.17-23.

•2.     Дубенко О.Ю. Англо-американські прислів'я та приказки. Посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. - Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. - 416 с.

•3.     Комунікативні методи та матеріали для викладання англ. мови: Ознайомлювальна брошура для українських вчителів англійської мови // Перекл. і адаптовано Л.В. Биркун. - Oxford University Press, 1998.

•4.     Програма з англійської мови для професійного спілкування. Колектив авторів: Г.Є. Бакаєва, О.А. Борисенко, І.І. Зуєнок, В.О. Іваніщева та ін. - К.: Ленвіт, 2005. - 119 с.

•5.     Скляренко Н.К., Голованчук Л.П. Формування соціокультурної компетенції учнів за навчально-методичними комплексами серії English through Communication // Іноземні мови. - 2003. - №1. - С.9 - 10.

•6.     Шилінговська І.П. Техніка вивчення іноземної мови за допомогою ідіом та ідіоматичних висловів // Англійська мова та література. - 2006. - №6(124), лютий. - с.2-3.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>