XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Мартиняк І.О. ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ В СФЕРІ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА.

Мартиняк І.О., аспірант

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

Особливості транскордонної співпраці в сфері інфраструктури підтримки малого підприємництва

В умовах глобалізації світових економічних процесів, процеси розвитку малого підприємництва регіону виходять за межі мікро та мезо рівнів економіки та стають невід'ємною частиною світового господарства. Особливого значення ці процеси набувають для наближених та віддалених територій прикордонної зони. М.Долішній наголошує, що "прикордонні території перебувають під впливом таких стратегічних чинників, як наявність так званих прикордонного потенціалу, перспективність використання ефекту кооперації прикордонних економік (синергетичних ефектів)".[1, 8-9]

Паралельно із формуванням системи транскордонного співробітництва, однією із складових регіональної політики повинен визначатися розвиток інноваційних кластерів як моделі об'єднання підприємств. [2] Основа кластерного підходу - це розвиток мережі зв'язків відповідно до потреб ринку. Регіональні кластери фірм сприяють підвищенню рівня активності бізнесу, посилюючи його інноваційність та конкурентоспроможність.

Згідно чинного законодавства, суб'єкти транскордонного співробітництва - територіальні громади, їх представницькі органи, місцеві органи виконавчої влади України, що взаємодіють з територіальними громадами та відповідними органами влади інших держав у межах своєї компетенції.

Співробітництво України та країн-членів ЄС можливе на наступних інституційних рівнях кооперації:

•-       на рівні підприємств - B2B;

•-       на місцевому та регіональному рівні - місцеві та регіональні органи влади, муніципалітети, інші інституції підтримки підприємництва (громадські асоціації);

•-       на державному рівні - відповідні міністерства та відомства, національна інфраструктура підтримки підприємництва;

•-       на міждержавному рівні - програми двосторонньої співпраці ЄС - Україна; програми для країн - членів ЄС.

Дослідження показують, що в світовій практиці найбільш поширеними є наступні інтернаціональні проекти, спрямовані на підтримку розвитку підприємництва: моніторинг та аудит діяльності громадських організацій; бізнес-освіти в системі вищої освіти країни); міжнародні форуми, конференції та семінари; проекти підтримки підприємництва.

При включенні в стратегію кластерного розвитку України транскордонної складової, основні напрями співпраці розподілятимуться між:

•-       Кластерними організаціями та окремими компаніями для кращого розуміння їх конкурентної позиції;

•-       Дослідниками кластерів для розширення їх бази даних;

•-       Регіональними органами влади та агенціями територіального розвитку для визначення пріоритетів кластерної політики.

Проведені дослідження підтверджують важливість розробки стратегії економічного розвитку регіону, яка б враховувала необхідність забезпечення сталого інноваційного розвитку.

Література:

•1.     Долішній М. Актуальні завдання інтенсифікації соціально-економічного розвитку регіонів України // Регіональна економіка. - 2005. - №2. - с.7 - 14.

•2.     Балян Ануш Валеріївна. Міжрегіональне транскордонне співробітництво України та Угорщини в умовах розширення Європейського Союзу (питання методології, методів і практики): Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.10.01 / НАН України; Інститут регіональних досліджень. - Л., 2006. - 36с.

 

e-mail:i.martynyak@rambler.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>