XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Мартинюк А. П. РОЛЬ СТРУКТУРУВАННЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТАМИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ.

Рубрика: Педагогіка

Дидактичні засади структурування змісту філологічних знань у студентів педагогічних коледжів зумовлюється розвитком сучасних тенденцій освіти, ефективністю у реалізації пошуково-дослідницької діяльності особистості на рівні вимог Болонського процесу. Безперечно на сьогодні творчий індивідуальний розвиток студента коледжу стає необхідною умовою його удосконалення у навчальному процесі, інструментарієм його особистісної та професійної самореалізації під час професійної підготовки.

У педагогічній науці дедалі актуальнішими стають проблеми розробки та впровадження в навчально-пізнавальний процес педагогічного коледжу особистісно орієнтованих новітніх дидактичних технологій, спрямованих на індивідуальний розвиток майбутнього вчителя, формування його творчих і професійних якостей (В.І.Бондар, А.С.Нісімчук, О.С.Падалка, О.М.Пєхота, О.С.Полат, Г.К.Селевко, С.О.Сисоєва, І.О.Смолюк та ін).

Недооцінка ролі дидактичних засад у формуванні творчої особистості студентів педагогічного коледжу обмежує можливості впливу на їх розвиток. Використання потенційних можливостей навчальної та позааудиторної пошуково-дослідницької діяльності у поєднанні з іншими видами творчої роботи, єдність навчання, пізнання та розвитку, гармонія дидактичних впливів коледжу, родини змогли б забезпечити найбільш високий рівень освіченості й професійній підготовці особистості. Такий підхід дозволяє сформувати майбутнього педагога, здатного здійснювати навчальний процес у початкових класах сучасної школи.

Здійснюючи науково-пошукову роботу, ми передбачили, що структурування змісту педагогічних та філологічних знань повинно спиратися на такі модулі навчального змісту:

•-                            модульно-пізнавальний аспект - основні наукові категорії (дефініції) та актуалізація попередньої уваги студентів коледжу для засвоєння наступного матеріалу;

•-                            модульно-технологічний аспект - розкриття механізму засвоєння певного обсягу сучасних знань на основі розвитку логічного мислення;

•-                            модульно-розвивальний аспект - узагальнення отриманої інформації, посильної здатності свідомості сприйняття певної суми знань, обґрунтування їх необхідності у майбутній професійній і практичній діяльності;

•-                            модульно-контрольний аспект - використання отриманої науково-теоретичної інформації у професійно-практичній діяльності та оцінювання набутих знань і їх корекція.

Реалізуючи формувальний експеримент в процесі навчання бакалаврів ми ввели спецкурс "Сучасна педагогічна технологія". Для цього новітнього спецкурсу запропонували такі теми, які подаємо у наступному викладі:

•1.                            Теоретичні та філологічні аспекти структурування змісту вивчення рідної, російської та англійської мови.

•2.                            Узагальнення основ філологічних знань.

•3.                            Педагогічна сутність підготовки вчителя.

•4.                            Технологія формування філологічного мислення.

•5.                            Технологія розвитку професійного мислення.

•6.                            Вивчення впливу інноваційних технологій.

•7.                            Роль інтенсивних педагогічних технологій у підготовці учителів у педагогічному коледжі.

Таким чином, спецкурс для студентів педколеджу має на меті: реалізувати інтеграцію професійно-педагогічних знань умінь і навичок студентів з проблеми структурування змісту філологічної освіти на основі системного узагальнення теоретичного матеріалу і практичного досвіду.

Ми встановили, що середовище, в якому вчитель може  актуалізуватися, повинне мати високий ступінь невизначеності і потенційну багатоваріантність. Невизначеність стимулює пошук власних орієнтирів, а не прийняття готових; багатоваріантність забезпечує можливість їх знаходження. Крім того, середовище повинне містити зразки креативної поведінки і її результати. У процесі нашого дослідження ми припустили, що поєднання деяких параметрів мікросередовища, в якому існує вчитель, - низький ступінь регламентації поведінки, інформаційна збагаченість і репрезентованість зразків рекреативної поведінки - робить визначальний вплив на інноваційну поведінку педагога. Це може виражатися і на технологічному рівні.

Важливу роль у розвитку творчих здібностей студентів педагогічного коледжу відіграє якість засвоєння філологічних знань, що впливає на розвиток їх інтелекту. У психології інтелектом вважають спільність здібностей, які характеризують рівень та якість розумових процесів особистості. Функція інтелекту полягає в умінні свідомо вирішувати об'єктивно існуючі проблеми.

Технологія управління засвоєнням філологічних знань майбутнім  вчителем у коледжі передбачає уміння викладача перетворювати задатки у здібності. Реальність такого процесу дуже складна і динамічна, бо залежить від уміння викладача визначити особливості інтелекту студента, які включають: 1) обсяг пам'яті; 2) швидкість сприйняття інформації; 3) час зберігання потрібної інформації; 4) здатність організму до сприйняття інформації. В основі сучасної технології управління засвоєння філологічних знань студентами коледжу лежить теза про те, що розвиток і становлення майбутнього вчителя повинен реалізуватися в процесі виконання таких завдань як:

- розвиток матеріально-технічної бази коледжу та поповнення бібліотеки найновішими виданнями;

•-       створення у педагогічному коледжі творчої атмосфери засвоєння філологічних знань на співпраці за схемою викладач-студент;

•-       забезпечення у коледжі технології управління філологічними знаннями як спільного руху викладачів і студентів на шляху вдосконалення професійного становлення особистості майбутнього вчителя.

Таким чином, реалізація формувального експерименту у процесі структурування педагогічно-філологічних знань у студентів коледжу дозволила нам використати сучасне ділове мовлення у процесі навчання, встановити певні принципи та методи на яких базується структурування філологічних знань у процесі вивчення української мови та літератури. Такий підхід дав змогу розв'язати одне із завдань дослідження, що спиралося на обґрунтування дидактичних умов засвоєння філологічних знань засобами, які включали професійну майстерність викладачів, творчу ініціативу студентів педагогічного коледжу у вивченні української, російської та англійської мов, що дало змогу розвивати їх індивідуальні особливості у здобутті професійних знань.

Література :

•1.     Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. - М.: Педагогика, 1989. -  192 с.

•2.     Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-методичний посібник. - К.: ІЗМН, 1998. - 204 с.

•3.     Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В.Г.Кременя. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004. - 384с.

•4.     Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник - К. Просвіта, 2000. - 368 с.


Один комментарий к “Мартинюк А. П. РОЛЬ СТРУКТУРУВАННЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТАМИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ.”

  1. Наталія:

    Стаття є дуже актуальною, особливо на сучасному етапі модернізації лсвіти, коли багато розмовляють про технічну, інформаційну підготовку, але зовсім забувають про філологів.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>