XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Мартинюк Ю.В., Токарчук О.С. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО МАРКЕТИНГУ ТА ЙОГО ОСНОВНІ ЦІЛІ

Мартинюк Ю.В., Токарчук О.С.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО МАРКЕТИНГУ ТА ЙОГО ОСНОВНІ ЦІЛІ

Маркетинг - відоме і цікаве явище у світовій економічній науці тим, що охоплює усі сторони життя людини; це еклектична наука, яка в своєму розвитку вбирає знання фундамен­тальних і прикладних загальнонауко­вих та економічних дисциплін; розви­вається разом із прогресом соціально-економічних відносин у суспільстві та суспільства загалом, а також, маю­чи економічне підґрунтя, дедалі більше спирається на соціологію та психологію.

Проникнення маркетингової кон­цепції у всі сфери діяльності суспільства, різноплановість і різноспрямованість запровадження марке­тингу веде до неоднозначності ро­зуміння і визначення поняття «марке­тинг».

Маркетинг існував завжди і мав місце за будь-яких товарно-обмінних операцій. Появу терміна та наукового напряму «маркетинг» датують на межі ХІХ-ХХ ст. Зміст і термінологія маркетингу постійно розвиваються і змінюються у ході колективної твор­чості підприємців, менеджерів, на­уковців різних країн, діючих за кон­кретних політичних і соціально-еко­номічних умов. У зв'язку цим погляди на маркетинг і тлумачення даної дефініції неоднозначні.

Разом з появою і розвитком марке­тингу формувались і його концепції, які за час існування пройшли трива­лий шлях еволюційного розвитку і послідовно виокремились у такі види: виробнича, товарна, збутова, марке­тингова та концепція холістичного маркетингу[1].

На сьогодні поширюється твердження про кризу маркетингу, спричинену глобалізаційними процесами, посиленням конку­ренції, прискоренням науково-технічного прогресу, зміною споживача, його поведінки і стилю життя, зниження ефективності традиційних маркетингових комунікацій, а також зростання очікувань суспільства щодо компаній, які володіють великими обсягами ресурсів, а отже, і економічною владою. І це твердження не є голослівним. Світ змінився, змінились умови та можливості маркетингової діяльності.

Сучасні тенденції розвитку суспільства, зміни способу та стилю життя людей призводять до того, що споживач став іншим. Вік інформації та інфор­матизації призвів до двох основних наслідків: зросла «ринкова грамотність» споживача і в той же час знизилася ефективність традиційних видів маркетин­гових комунікацій. Сьогодні тільки 20-40% споживачів звертаються до рекла­ми, щоб обрати товар. Через посилення конкуренції і появу великого вибору споживачі стають більш вимогливими. Вони мають вищі очікування до якості товарів і послуг, прагнуть зручного розташування та графіка роботи магазинів, вищого рівня сервісу, нижчих цін[3].

В основі формування сучасних економічних відносин закладені такі центральні ідеї маркетингу:

• люди прагнуть отримати особисту винагороду від життя;

• характер винагороди визначається індивідуальними вподобаннями, що залежать від смаків, культури, цінностей тощо;

• за допомогою вільного або кон­курентного обміну люди й ор­ганізації,   з   якими   вони взаємодіють, досягають своїх цілей найліпшим чином. Якщо обмін вільний, то він відбудеть­ся лише у тому разі, коли його умови створять корисність для обох сторін; якщо ж він конку­рентний, то ризик зловживан­ня своєю ринковою позицією з боку виробників є обмеженим;

• функціонування ринкової еко­номіки базується на принципі індивідуальної свободи, у тому числі на принципі пріоритету споживача.

Отже, найважливішою метою сучасного маркетингу є виявлення нових, іще не задоволених потреб чи нових форм задоволення вже відомих потреб, орієнтація виробництва на задово­лення реально наявного попиту, а завдяки цьому - випередження конкурентів. Сучасне підприємни­цьке мислення виходить із того, що ринок збуту є вихідним пунктом усієї ділової активності підприємства. Кожне підприємство, фірма чи ор­ганізація живуть завдяки ринку та задля ринку. У зв'язку із цим марке­тинг інтегрує та координує всі уп­равлінські функції на підприємстві й спрямовує їх на об'єкт маркетингу - ринок збуту.

Характеризуючи сучасну маркетингову науку, можна зазначити такі тенденції її розвитку:

1. Якщо для ненасичених ринків є характерним маркетинг, «зорієнтований на продукт», то сучасний маркетинг - це «маркетинг зорієнтований на споживача», а найбільш передовими компаніями під силу здійснювати «змішаний маркетинг» , зорієнтований як на продукт, так і на споживача[2].

2. Сучасний маркетинг можна назвати «інноваційним» та стратегічним. Інноваційний підхід - це опе­раційний маркетинг, що складається зі стратегічного маркетингу, а саме, аналізу сегментації, привабливості, рівня конкурентоспроможності, дослідження портфеля, ретельне вивчення бюджету, а також контроль за стратегією та розвитком.

Серед вихідних завдань стра­тегічного інноваційного маркетингу чільне місце посідає розробка систе­ми заходів проникнення нововведеннь на ринок. Тому в основу стра­тегічних маркетингових досліджень закладено аналіз ринку з вдоскона­ленням сегментів ринку, ор­ганізацією і формуванням попиту, моделюванням поведінки покупця[4].

На нашу думку стратегічний інноваційний маркетинг дозволяє зменшити негативний вплив зовнішніх факторів та можливість виготовлення підприємством конкурентної продукції. Проте в Україні інноваційний маркетингє не досить розвинутим, так як інноваційність полягає в постійному пошуку удосконалення продукції, а фірми українського виробника не затрачають великі кошти для удосконалення виробництва.

Стратегічний інноваційний мар­кетинг ґрунтується на поділі ринку і позиціонуванні товару. Ключовий момент стратегії маркетингу - це дослідження і прогнозування попиту на новий товар, яке спирається на вивчення сприйняття споживачем нововведень. У ході стратегічних досліджень директор з маркетингу і розвитку інноваційного проекту по­винен визначити, яку продукцію, якої якості і яким споживачам він буде пропонувати. Стратегічний маркетинг орієнтований перш за все на контакт маркетингових і соціологічних служб зі споживачем[4].

3. Сучасний маркетинг є «глобальним»

4. На сучасному етапі виникли умови для розвитку маркетингу нового типу, який часто називають «соціально - відповідальним» або «соціально - етичним»[2].

Отже, маркетинг стає розумнішим і гуманнішим. І це означає не тільки краще ставлення до споживача. На сучасному етапі, у розквіті концепції іміджу на організації екстраполюються чесноти і пороки індивіда. Це природно, якщо враховувати те, що будь-яка організація є неодмінним членом суспільства.

Література:

1.Войчак А. Дослідження сучасної концепції маркетингу та маркетингового менеджменту // Маркетинг в Україні. - 2009. - №4. - с.52-55

2.Пилипчук В. Сучасні бізнес - тенденції та розвиток маркетингу вітчизняних компаній // Маркетинг в Україні. - 2008. - №2. - с.61-67

3.Хоменко П.Г. Сучасні тенденції розвитку маркетингу // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - №12. - с.123-133

4.Шаргородський А. Сучасний маркетинг, або новий погляд у майбутнє // Маркетинг в Україні. - 2010. - №1. - с.32-33


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>