XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Мацедонська Н.В., Саковська А.Д. ПРОБЛЕМА РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Мацедонська Наталія Вікторівна, Саковська  Анастасія Дмитрівна

Вінницький торговельно-економічний інститут

Київський національний торговельно-економічний університет

 ПРОБЛЕМА РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Реалізація цілей сучасної  земельної реформи передбачає, насамперед, формування земельних відносин ринкового типу.

Земельна реформа - це комплекс правових, економічних, технічних і організаційних заходів, здійснення яких забезпечує удосконалення земельних відносин, перехід до нового земельного ладу, що відповідає характеру регульованої соціально орієнтованої ринкової економіки країни. Завдання реформи полягає в перерозподілі земель з одночасною передачею їх у приватну та колективну власність, а також у користування підприємствам, установам й організаціям з метою створення умов для рівноправного розвитку різних форм господарювання на землі, формування багатоукладної економіки, раціонального використання та охорони земель.

За час проведення земельної реформи відбулися принципові зміни у формах власності на землю, істотно змінилась структура землеволодіння і землекористування в аграрній сфері.

Земельна реформа вимагає, насамперед, здійснення широкомасштабних ринкових перетворень, стрижнем яких виступає приватизація - відчуження майна держави на користь фізичних і юридичних  осіб.   Процес приватизації в Україні відбувається болісно і непослідовно, тому що здійснити приватизацію - це не тільки змінити форму власності, а й створити сприятливі організаційно-правові умови для подальшого ефективного розвитку господарства, докорінно перебудувати економічний механізм його функціонування, дати можливість іноземному капіталу вливатись у вітчизняну економіку, ліквідувати застарілий механізм впливу виконавчих структур.

Сьогодні Україна знаходиться на відповідному етапі практичного запровадження ринкових земельних відносин,  де неприпустимі спонтанність дій, зміна пріоритетів і змісту політичних намірів та конкретних дій.

Ринкові перетворення, що відбулися в Україні потребують невідкладного вдосконалення засобів управління земельними ресурсами  та нерухомим майном на основі використання всебічної інформації про земельні ділянки та інші об`єкти нерухомого майна та їх правовий стан, яка міститься в базах даних кадастрово-реєстраційної системи.

Важливою передумовою запровадження в Україні єдиної кадастрової системи є розробка та прийняття відповідного законодавства та нормативно-методичного забезпечення, яке б базувалось на єдиній концепції і повною мірою відповідало сучасним вимогам до кадастрово-реєстраційної діяльності та враховувало позитивний світовий досвід.

Підсумки реформування земельних відносин в Україні підтверджують актуальність і значимість наявності відповідного сприятливого правового поля.

Серед головних проблем нормативно-правового забезпечення реформ земельних відносин в першу чергу виділяється відсутність законів, спрямованих на реалізацію земельного кодексу.

Проведення аналізу земельного фонду свідчить, що сучасний стан земель не відповідає їх продуктивному потенціалу, вимогам раціонального природокористування.

За умови розвитку багатоукладності сільського господарства, збільшення кількості об`єктів господарювання на землі, з метою збереження охорони та забезпечення раціонального землекористування в Україні необхідно виділити  основні напрями розвитку земельних відносин, а саме:


•1)     завершити формування земельного законодавства, зосере­дивши увагу на адаптації його до загальноєвропейських норм та на розвитку регіонального законодав­ства шляхом введення норм пря­мої дії (інструкції, положення, статути, методики та інше) в розви­ток Земельного Кодексу України;

•2)     розбудовувати Державний земельний кадастр, як базову ос­нову для ведення інших видів ка­дастрів, реєстрів, в тому числі і екологічних та природоохоронних;

•3)     поступово здійснювати вилучення з інтенсивного обробі­тку деградованих і малопродуктив­них земель;

•4)     здійснити розмежування земель права державної і комунальної власності, тим самим підняти відповідальність за використання земельних ресурсів та посилити економічну базу місцевого самоврядування;

•5)     запровадити систему еко­номічного стимулювання раціо­нального використання та охоро­ни земель.

-- page break -- Світова практика дає багатий арсенал механізмів удосконалення земельних відносин. Цей досвід полягає у системному підході до реформування аграрної сфери, зокрема: надання суб`єктам господарювання правової підтримки удосконалення інституціональних засад земельних відносин, державна ресурсна підтримка аграрних товаровиробників, оптимізація розмірів господарських структур, державне регулювання земельного обігу.

Література:

•1.     Земельний Кодекс України від 25.10.2001 р.

•2.     Голік Г.К. Правові засади реформування земельних відносин в АПК // Економіка,Фінанси, Право. - 2004.- №2. - С. 26-31.

•3.     Даниленко А.С., Манько І.П. Вдосконалення земельного законодавства та реформування земельних відносин  в умовах ринкової економіки // Регіональна економіка. - 2004.- №3. - С. 147-153.

•4.     Даниленко А.С., Манько І.П. Актуальні проблеми та перспективи розвитку земельних відносин // Економіка та держава. - 2006.- №1. - С. 12 -15.

•5.     Чеботарьов В.А. Деякі аспекти нормативно-правового обґрунтування удосконалення земельних відносин // Актуальні проблеми економіки. - 2004.- №4(34). - С. 163 - 169.

 

mailto:Sakovska18@ukr.net.


Один комментарий к “Мацедонська Н.В., Саковська А.Д. ПРОБЛЕМА РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ”

  1. антон:

    стаття не якісна із-за дуже малої кількрсті опрацьованої наукової літератури в цьому напрямі


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>