XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Мацера О.А. СУЧАСНІ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ Й ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Мацера О.А.

Вінницький торговельно-економічний інститут

СУЧАСНІ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ Й ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ  ІНОЗЕМНИХ МОВ

У галузі вивчення різних методів контролю знань досягнуто значних результатів. Аналіз спеціальної літератури засвідчує, що в методиці навчання іноземних мов робилося багато спроб щодо вирішення проблеми організації контролю й оцінки знань студентів з іноземної мови.

Попри проведені дослідження, проблема організації контролю  у вищій школі залишається актуальною. Це й зумовило загальну спрямованість нашого дослідження.

Контроль та оцінка знань, умінь та навичок студентів - невід'ємний структурний компонент навчального процесу. З огляду на логіку процесу навчання, він є, з одного боку, завершальним складником  оволодіння певним змістовим блоком, а з іншого - важливою ланкою в системі навчальної діяльності особистості.

Основні завдання контролю - виявлення рівня правильності, обсягу, глибини та дієвості засвоєних студентами знань, отримання інформації про характер пізнавальної діяльності, про рівень самостійності та активності студентів в навчальному процесі, встановлення ефективності методів, форм та способів їхнього навчання.

Залежно від дидактичної мети використовують різні види контролю за навчанням: попередній, поточний. повторний, тематичний, періодичний, підсумковий, комплексний.

Попередній контроль носить діагностичний характер. Напередодні вивчення певної теми, засвоєння якої має грунтуватися на раніше вивченому матеріалі, викладач може з'ясувати рівень розуміння опорних знань, актуалізувати їх, аби успішно рухатися вперед.

Поточний контроль передбачає перевірку якості засвоєння знань у процесі вивчення конкретних тем.

Повторний контроль спрямований на створення умов для формування умінь і навичок. Повторна перевірка якнайкраще сприяє переведенню знань з короткотермінової до довготривалої пам'яті.

Тематичний контроль пов'язаний з перевіркою рівня знань, умінь га навичок студентів в обсязі певного розділу.

Періодичний контроль передбачає встановлення обсягу знань студентів з тих або інших проблем стосовно вимог програм.

Підсумковий контроль має на меті з'ясувати рівень засвоєння учнями навчального матеріалу в кінці семестру або навчального року. Це проводиться у формі заліків, іспитів.

Комплексний контроль передбачає перевірку рівня засвоєння знань, умінь та навичок з кількох суміжних дисциплін, які забезпечують комплексний підхід до формування професійного світогляду студентів.

Щодо методів контролю знань, умінь та навичок, то в історії розвитку вищої школи виокремилися такі основні методи контролю знань, умінь і навичок студентів: усна перевірка, письмова,  практична, тестова перевірки. Дещо умовно до методів перевірки можна віднести метод спостереження.

Усна перевірка зазвичай займає переважаюче місце в методах контролю знань з іноземних мов у вищих навчальних закладах. Використання цього методу вимагає від викладача значних зусиль і майстерності: грамотно формулювати запитання, спонукаючи студентів до активного мислення, будувати систему запитань у певній логічній послідовності, уважно слухати відповіді, враховувати індивідуальні особливості студентів. Проте цей метод не позбавлений недоліків, зокрема призводить до неефективного використання часу на занятті.

Письмова перевірка  порівняно з усною більш ефективна, оскільки всі студенти отримують завдання для підготовки письмових відповідей на них. Це спонукає студентів до самостійної пізнавальної діяльності, формування культури писемного мовлення, ефективності використання навчального часу.

Практична перевірка передбачає залучення студентів до конкретної практичної діяльності, що сприяє перевірці вмінь застосовувати знання на практиці, а також рівень сформованості вмінь і навичок. Логічно така перевірка випливає із сутності процесу пізнання, в якому практика відіграє спонукальну і контролюючу роль.

Тестова перевірка все більше набуває свого поширення. Сутність цього методу полягає у визначенні завдань (запитань) різних рівнів, на які або подані альтернативні відповіді  або  пропонується студентові доповнити відповідь, або ж  її сформулювати. Можуть бути завдання для конструювання відповіді. Тестова перевірка може здійснюватися на паперовому носієві або з комп'ютерним забезпеченням. Перевага цього методу полягає в тому, що за допомогою най­простіших засобів (бланків, матриць) можна отримати відповідь практично на будь-яке запитання, а недоліком є можливість вгадування правильної відповіді.

Отже, контроль рівня засвоєння і якості знань,  здобутих студентами в процесі вивчення іноземних мов, а також їх розвиток та готовність до застосування цих знань на практиці й демонструє співвідношення між тим, що студент знає з програмових дисциплін, і тим, що він може знати з цих же дисциплін на певному етапі навчання. На нашу думку, це визначення характеризує важливість контролю знань, суть якого, однак, набагато глибша і функціонально значуща.

Література:

1. Булах I.Є., Шило I.М. Мотивацiя навчання i валiдизацiя оцiнювання рiвня знань. //Педагогiка i психологiя. Вiсник АПН. - 1996. - №3. - С. 125-129.

2.  Ніколаєва С.Ю., Петращук О.П. Тестовий контроль лексичних навичок аудіювання (англійська мова). - К.: ЛЕНВІТ, 1997. - 91c.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>