XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Матвієнко О.Л., Глуханюк В.Ю. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЮ СКЛАДОВОЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Матвієнко О.Л., асистент, Глуханюк В.Ю., студентка

Вінницький національний аграрний університет

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЮ СКЛАДОВОЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

         У статті розглядається значення управлінської діяльності в аграрних підприємствах. Розглянуто сутність інформації як невід'ємної складової частини управлінського процесу.

       Ключові слова: структура управління, інформація, інформаційне забезпечення.

       Постановка проблеми. Підвищення вимог до організації інформаційного забезпечення в системі управління викликане високим темпом розвитку сучасного аграрного виробництва. Тільки систематизована інформація та її глибокий аналіз дає змогу визначити ефективність організаційно-економічних, агротехнічних, соціально-трудових заходів. 

       Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням інформаційного забезпечення сільського господарства приділена значна увага у працях О. Гребешкова, А. Дацюка, А. Дєгтяра, В. Перебийноса, А. Світличної, Р. Штифанича та інших науковців [1-4]. Ними розглянуті питання інформаційних потреб аграрних підприємств, запропоновані сучасні методи їх ефективного консультування, впровадження у виробництво сучасних технологій, передового досвіду господарювання.

       Мета. Дослідити та проаналізувати значення інформаційного забезпечення в оптимізації управлінських процесів управлінських процесів сільськогосподарського підприємства.

       Виклад основного матеріалу. Економічні процеси не можуть відбуватися в інформаційному вакуумі. Саме тому, за умов збільшення інформаційних потоків та необхідності прийняття управлінських рішень, які спрямовані на оптимізацію виробничих процесів, постає питання впровадження комплексних інформаційних систем [3,c.14].

       Інформаційне забезпечення процесу управління підприємством - це складний механізм узгодження інформаційних ресурсів і способів їх організації, за допомогою яких керівництво отримує необхідні дані для прийняття відповідних управлінських рішень щодо подальшої діяльності сільськогосподарського підприємства. При цьому система управління підприємством включає організаційну структуру та структуру управління.

       Організаційна структура сільськогосподарського підприємства - це сукупність підрозділів і служб виробничого, допоміжного, культурно-побутового й господарського призначення. Вона відображає внутрішню будову підприємства й організаційне поєднання структурних одиниць, які діють на основі кооперації і поділу праці.

       Структура управління - це склад органів і працівників управління, а також система їх субпідлеглості й взаємодії в процесі управління виробництвом [2,c.4]. Кожна система управління для виконання своїх функцій потребує високого інформаційного забезпечення. Тобто, чим повніше і достовірніше інформація, чим оперативніше і якісніше її опрацьовано, тим вище обґрунтованість і потенційна ефективність управлінських рішень і дій [1,c.206].

       Як зауважує В. Афанасьєв, «управління є за своєю суттю підготовкою, прийняттям і реалізацією ланцюга послідовних рішень керованою підсистемою на основі інформації, що відбиває стан системи і навколишнього середовища, проміжні і кінцеві результати функціонування системи, інформації про виконання рішень».

       За сучасних ринкових умов господарювання виробникам сільськогосподарської продукції необхідно володіти інформацією про стан виробництва, цін, кон'юнктуру на ринку та багато інших факторів. Своєчасне і повне отримання інформації дає змогу прийняти стратегічні рішення, вжити необхідних заходів.

       Рішення - це основна форма оформлення управлінської інформації. Рішення нібито розриває інформаційну діяльність в управлінні на дві частини - попередню та наступну. На попередній стадії відбувається виявлення обставин, факторів, причин, що викликають необхідність прийняття управлінських рішень, визначають конкретні ресурси. На наступній стадії відбувається поширення положень і вимог управління рішень і доведення їх до виконавця, постійний аналіз їхнього сприйняття на виконавчому рівні. Підвищення ефективності використання інформаційних систем досягається шляхом наскрізної побудови і сумісності інформаційних систем, що дозволяє усунути дублювання і забезпечити багаторазове використання інформації, установити визначені інтеграційні зв'язки, підвищити ступінь використання інформації [4,c.18-19].

       Інформаційне забезпечення поширює інформацію для користувачів, необхідну для вирішення управлінських, науково-виробничих та інших питань, що виникають у процесі діяльності. Зміст кожної конкретної інформації визначається потребами управлінських ланок і процесів управління для прийняття обґрунтованих раціональних рішень. У зв'язку з цим інформація має відповідати  основним вимогам, серед яких:

-точність означає, що дані повинні мати однозначний зміст і не припускати різних тлумачень;

-періодичність вимагає своєчасного періодичного надходження інформації у відповідний структурний підрозділ чи до конкретного співробітника;   

-повнота означає, що кількість інформації повинна бути достатньою для оцінки ситуації і прийняття рішення на певному рівні в управлінні;

-корисність вимагає, щоб інформація не містила даних, які непотрібні для вирішення проблем управління;

-доступність полягає в тому, щоб інформація подавалася в такому вигляді, який не потребує додаткової переробки та не утруднює процес прийняття рішення.

       Умови ефективного використання сучасних інформаційних технологій передбачають, що темпи зростання прибутку підприємства мають випереджати темпи зростання витрат на інформатизацію. Визначення джерел отримання інформації передбачає виявлення суб'єктів та об'єктів, які забезпечують підприємство та підрозділи інформаційними ресурсами, що містять необхідну інформацію. При виборі джерел доцільно використовувати кількісні оцінки ефективності отриманої інформації з урахуванням умов її використання в діяльності підприємства [3,с.16-17].

       Сучасне забезпечення інформацією сільгоспвиробників має певні недоліки, а саме: недостатнє забезпечення в сільській місцевості засобами збору та обробки інформації, застарілість та недоступність її, застарілі методи збору інформації та неоперативна її передача. Усвідомлення та вчасне впровадження інформаційного забезпечення управління забезпечить прийняття ефективних управлінських рішень стосовно виробництва  та реалізації продукції [2,c.6-7].

       Висновок. Таким чином, кожне сільськогосподарське підприємство у процесі своєї діяльності стосовно управління повинно опиратись на інформаційне забезпечення системи управління, яка в свою чергу має ґрунтуватись на достатній для прийняття управлінських рішень інформації. При цьому, інформаційне забезпечення управління діяльністю підприємства слід розуміти як систему цілеспрямованих заходів щодо збирання, аналізу й доведення до відповідних підрозділів необхідної інформації, що відповідатиме вимогам ринку збуту, в результаті чого буде забезпечена висока ефективність діяльності будь-якого підприємства в цілому та окремих його підрозділів.

Література:

1. Гребешков О.В. Інформаційне забезпечення діяльності підприємства: інформаційні джерела та джерела їх задоволення / О.В. Гребешков // Вісник Хмельницького національного університету. - 2009. - №6. - С.205-208.

2. Дацюк А.А. Інформаційне забезпечення управління витратами допоміжних виробництв на сільськогосподарських підприємствах/А.Дацюк//Економічні науки.Серія.Облік і фінанси. - 2010. - Випуск №7. - С.3-8.

3. Дєгтяр А.О. Інформація як атрибут державно-управлінської діяльності/А. Дєгтяр//Держава та регіони.Серія. Державне управління. - 2010. - №2. - С. 14-18.

4. Перебийніс В.І., Світлична А.В. Удосконалення системи управління сільськогосподарським підприємством у ринкових умовах/В. Перебийніс, А. Світлична//Економіка АПК. - 2009. - №7. - С.17-24.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>