XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Майстренко-Вакуленко Ю. В. ЗБІРКИ УКРАЇНСЬКОГО РИСУНКА ХVІІІ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ У ФОНДАХ ВІТЧИЗНЯНИХ МУЗЕЇВ

Майстренко-Вакуленко Ю. В.

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

м. Київ

ЗБІРКИ УКРАЇНСЬКОГО РИСУНКА ХVІІІ - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ У ФОНДАХ ВІТЧИЗНЯНИХ МУЗЕЇВ  

Тяжіння сучасної науки до комплексного вивчення мистецтвознавчих явищ передбачає необхідність системного аналізу передумов виникнення та етапів розвитку українського станкового рисунка, який становить невід'ємну складову образотворчого мистецтва України. Вагомість українського рисунка як самостійного виду мистецтва підтверджується багатими колекціями музеїв України. Музейні збірки дають можливість простежити етапи стилістичного розвитку українського рисунка, його жанрове розмаїття.

Зразки українського рисунка ХVІІІ ст. зберігаються в Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського НАН України (НБУВ), відділі рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України (ЛННБ), а також у Центральному державному історичному архіві України у м. Львові (ЦДІАЛ України). Це кужбушки - альбоми рисунків викладачів та учнів іконописної майстерні Києво-Печерської лаври (НБУВ), рисунки вихованця Київської академії В. Григоровича-Барського (НБУВ), альбоми етнографічних рисунків Д. П. Де ля Фліза (НБУВ), ілюстрації нотних ірмолоїв (ЛННБ), ілюстрації церковних рукописних книг, аматорські малюнки канцеляристів Західної України (ЦДІАЛ України, ЛННБ) [1].

Складність соціально-політичної та економічної ситуації в Україні кінця ХVІІІ - початку ХІХ ст. зумовила роботу переважної більшості українських митців за межами Батьківщини. Відповідно, у вітчизняних музейних колекціях зразки тогочасного українського рисунка майже відсутні. У фондах графіки Національного художнього музею України (НХМУ) збереглися лише окремі взірці: ескізи київського золотаря Ф. Коробки, рисунки та акварелі О. Кунавіна, Є. та П. Лазарєвих, а також невідомих митців. Рисунок галицьких майстрів ХІХ ст. зберігається в музейних колекціях Львова (ЛНГМ, ЛННБ) [2].

Твори митців другої третини ХІХ ст. - Т. Шевченка, а також його сучасників та послідовників зберігаються, головним чином, у музейних колекціях Києва та Харкова. У фондах Національного музею Тараса Шевченка (НМТШ) зберігається найповніша колекція рисунків, малюнків та акварелей великого Кобзаря. Також міститься значна кількість рисунків українських художників, його сучасників та послідовників: М. Башилова, Л. Жемчужникова, І. Соколова, І. Сошенка, К. Трутовського, Г. Честахівського, В. Штернберга. Сконцентрованість матеріалу у фондах одного музею, його ретельна систематизація, атрибуція, велика кількість допоміжного матеріалу, дають можливість для формулювання узагальнюючих висновків щодо становлення українського рисунка як самостійного виду мистецтва в середині ХІХ ст. Альбоми Т. Шевченка зберігаються також у збірці Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України.

Починаючи з другої половини ХІХ ст. в основних мистецьких центрах нашої держави - Києві, Харкові, Львові та Одесі - сформувалося доволі велике коло потужних мистецьких сил, що позначилося і на кількісному, і на якісному розмаїтті рисунків, що знаходяться нині в фондах українських музеїв. В кінці ХІХ ст. до активного художнього життя починають долучатися менші міста: Полтава, Суми, Чернігів, в яких також формуються музеї. Рубіж ХІХ - ХХ ст. характеризується значним за обсягом спадком українського станкового рисунка, що зберігається у багатьох музеях нашої держави. Протягом ХХ ст. музейні колекції поповнюються, відкриваються музейні філіали.

Найбагатші колекції станкового рисунка України зосереджені в Києві. Сьогодні Національний художній музей України має найбільшу та найповнішу в Україні колекцію українського станкового рисунка. У фондах НХМУ зберігаються значні збірки рисунків українських художників середини - другої половини ХІХ ст.: А. Башилова, В. Орловського, І. Соколова, І. Сошенка, К. Трутовського, Т. Шевченка, В. Штернберга.

Основу колекції українського рисунка НХМУ кінця ХІХ - початку ХХ ст. складають твори майстрів Києва, яку доповнює багате зібрання рисунків художників інших регіонів України. У фондах НХМУ зберігається цінна збірка рисунків засновника Київської рисувальної школи М. Мурашка, твори викладачів цієї школи: І. Селезньова, В. Яблочкіна, І. Макушенка, а також велика кількість учнівських та творчих робіт її вихованців, зокрема О. Курінного, А. Крюгер-Прахової, І. Шульги та багатьох інших.

Збереглася значна збірка рисунків українських реалістів: М. Пимоненка, Ф. Красицького, М. Ярового, О. Сластьона, І. Їжакевича, Г. Світлицького, С. Світославського, С. Яремича. Етап формування модерних та авангардних напрямків в українському станковому рисунку представлено рисунками та акварелями Г. Дядченка, Г. Лукомського, робочими альбомами та самостійними рисунковими аркушами О. Мурашка, рисунками О. Богомазова, В. Максимовича, графічними аркушами М. Жука, В. Кричевського, Г. Нарбута.

На жаль, зовсім обмаль збереглося рисунків таких знаних українських майстрів, як М. Бойчук, М. Бурачек, І. Бурячок, В. Замирайло, Ф. Шаврин.

Для вивчення розвитку рисунка Слобожанщини велике значення мав збережений у фондах НХМУ альбом рисунків М. Раєвської-Іванової, акварелі Д. Безперчого, рисунки та акварелі С. Васильківського, М. Самокиша, П. Левченка, рисунки П. Мартиновича, В. Єрмилова, М. Ткаченка, які доповнюють колекцію Харківського художнього музею (ХХМ). У збірці НХМУ представлено також рисунок одеських митців: К. Костанді, П. Нілуса, Г. Ладиженського, В. Бальца, О. Стіліануді, М. Кузнецова, Л. Пастернака, Д. Крайнєва, О. Шовкуненка, окремі аркуші полтавського художника Г. Цисса та львівських майстрів - О. Куриласа, О. Кульчицької.

В архівному відділі НХМУ зберігається частина фонду видатного українського мистецтвознавця Д. Гордєєва. Матеріали цього архіву містять унікальні рисунки харківських художників, членів угруповання «Голубая лилия»: Є. Агафонова, М. Недашковського, М. Синякової, А. Загонова та В. Пічети.

В Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтв України (ЦДАМЛМ України) зберігається друга частина архіву Д. Гордєєва [4]. Її основу становлять твори Є. Агафонова - робочі альбоми, портрети; альбом рисунків студійців «Голубая лилия», зокрема, І. Запорожець, І. Надєждіної, Новикова, фотографії рисунків К. Сторожниченка, О. Почтєнного.

В колекції Київського музею російського мистецтва зберігаються окремі твори українських рисувальників, зокрема, рисунки художників другої половини ХІХ ст. А. Гороновича, Й. Будкевича, а також одеського художника кінця ХІХ - початку ХХ ст. Т. Дворникова.

Фонди кафедри рисунка Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури містять колекцію рисунків П. Волокидіна, академічні рисунки О. Кокеля, В. Корєнєва, О. Шовкуненка.

Рисунки М. Жука зберігаються у збірці Чернігівського літературно-меморіального музею-заповідника імені М. Коцюбинского.

Колекція рисунка українських художників другої половини ХІХ - початку ХХ ст., яка зберігається у фондах Харківського художнього музею (ХХМ), досить велика та охоплює творчість переважної більшості митців Східного регіону України вказаного періоду. Особлива цінність збірки полягає в тому, що представлені у ній рисунки дають можливість простежити стилістичний розвиток станкового рисунка Слобожанщини, починаючи з академізму середини ХІХ ст. і до символізму початку ХХ ст.

Окрасою фондів графіки ХХМ є надзвичайно цінна колекція рисунків Л. Жемчужникова, яка налічує понад двісті аркушів, а також П. Мартиновича (близько двохсот тридцяти робіт), причому періоду найбільшого злету його таланту. Збереглися рисунки Д. Безперчого, С. Васильківського, О. Сластьона, П. Левченка, К. Пинєєва, М. Ткаченка, К. Первухіна, М. Беркоса, акварелі харківського архітектора О. Бекетова, декілька робіт Н. Онацького. Важливим розділом фондів графіки ХХМ є рисунки харківського символіста Є. Агафонова, а також альбом рисунків членів угрупування «Голубая лилия», які становлять третю частину вищевказаного архіву Д. Гордєєва.

У фондах Харківського історичного музею також зберігаються рисунки митців Слобожанщини: П. Левченка, К. Пинєєва, акварелі С. Васильківського, архітектора О. Бекетова та інших художників.

Доповнюють колекцію рисунка митців Слобожанщини фонди Сумського художнього музею ім. Никанора Онацького (СХМ). Основу зібрання становлять твори організатора та першого директора музею - Н. Онацького, зберігаються твори його земляка К. Власовського, а також Д. Безперчого, С. Васильківського, Л. Жемчужникова, С. Колесникова, П. Мартиновича, Г. Нарбута, М. Самокиша, О. Сластьона, Б. Смирнова, К. Трутовського, М. Ярового.

Скарби західноукраїнського образотворчого мистецтва зосереджені в колекції Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького (НМЛ). Колекція українського рисунка кінця ХІХ - початку ХХ ст. НМЛ досить значна, репрезентована відомими іменами та великою кількістю творів, зокрема,  Т. Копистинського, О. Кульчицької, О. Куриласа, О. Новаківського, Ю. Панькевича, Я. Пстрака, І. Северина, М. Сосенка, І. Старчука, Я. Струхманчука, С. Томасевича. Окремими творами представлена рисункова спадщина М. Бойчука, Т. Вацика, А. Гольки, Д. Горняткевича, І. Іванця, М. Івасюка, В. Кобринського, В. Козакевича, Г. Кузневича, А. Манастирського, В. Пещанського, Т. Романчука, І. Труша, Т. Терлецького, К. Устияновича, М. Федюка, П. Холодного. Значне місце посідав рисунок у творчості львівських архітекторів, про що свідчать архітектурні креслення, а також рисунки та акварелі О. Лушпинського, В. Нагірного та І. Левинського.

У фондах Львівської національної галереї мистецтв (ЛНГМ), яка формувалася як збірка західноєвропейського та польського мистецтва, наразі зберігаються твори багатьох галицьких митців, зокрема рисунки художників першої половини ХІХ ст. І.-П. Лучинського, Ю. Ґлоґовського, К.-В. Кєлісінського [2]. Колекція містить також деякі графічні твори львівських митців польського походження кінця ХІХ - початку ХХ ст., зокрема, С. Дембіцького, К. Сіхульського, Л. Квятковського, Ф. Паутча, О. Добровольського, Я. Мальчевського, В. Яроцького [3]. Крім того, у фондах ЛНГМ знаходяться майже всі збережені твори М. Бойчука, а також графічні твори киянина П. Ковжуна.

У фондах Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника зберігаються також рисунки львівських митців першої половини ХІХ ст.: Т. Чишковського, Ю. Ґлоґовського, К.-В. Кєлісінського, О. Рачинського [2], а також рубежу ХІХ -ХХ ст., зокрема К. Сіхульського.

У Львівському історичному музеї зберігаються твори художника ХІХ ст. Ф.-К. Ґерстенбергера [2]. У фондах Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського зберігаються рисунки Я. Пстрака, які доповнюють колекцію НМЛ.

Колекція Одеського художнього музею (ОХМ) містить, на жаль, лише окремі зразки рисунків художників південного регіону: С. Кишинівського, С. Олесевича, Л. Пастернака, Т. Колци, М. Кузнецова, Ю. Бершадського, М. Лепетича, О. Размарицина, І. Бродського, М. Алексоматі, Й. Браза, П. Волокидіна, Г. Головкова, Т Дворникова, С. Земського, М. Кравченка, С. Колесникова та М. Лінського. У значній кількості збережена рисункова творчість К. Костанді, Є. Буковецького, Б. Егіза. Такі видатні художники Одеси досліджуваного періоду, як П. Нілус, Д. Крайнєв, Г. Ладиженський не представлені як рисувальники зовсім. Також у фондах графіки ОХМ зберігаються окремі рисункові твори художників кінця ХІХ - початку ХХ ст. інших регіонів України: М. Жука, К. Крижицького, В. Орловського, М. Пимоненка, К. Трутовського.

У фондах Одеського художнього училища з низки несприятливих причин збереглися лише лічені рисунки кінця ХІХ - початку ХХ ст. Є. Буковецького, В. Синицького та І. Мормоне.

Доповненням до збірки рисунка ОХМ є фонди Одеського історико-краєзнавчого музею, в яких зберігаються рисунки одеського художника-етнографа А. Ждахи. Значне зібрання (сто п'ятдесят аркушів) шаржових рисунків та карикатур М. Линського містить відділ рукописів та рідкісних видань Одеської наукової бібліотеки ім. М. Горького.

Вивчення музейних колекцій дозволило ввести у науковий обіг маловідомі рисунки ряду українських художників, зокрема Григорія Честахівського, Михайла Башилова, Сергія Костенка, Олексія Курінного, Михайла Ярового, Марії Раєвської-Іванової, Михайла Беркоса, Костянтина Первухіна, Костянтина Пинєєва, Василя Пічети, Івана Старчука, Теофіла Терлецького, Степана Томасевича, Євгена Буковецького, Володимира Синицького та інших.

Через ряд несприятливих причин рисунок у спадщині деяких українських художників зберігся фрагментарно або не зберігся зовсім, внаслідок чого українські музейні колекції мають деякі лакуни у цій галузі. Для всебічного та об'єктивного аналізу етапів становлення та розвитку українського станкового рисунка до вивчення українських музейних збірок необхідно долучити дослідження закордонних та приватних колекцій, а також різноманітних літературних джерел (альбомів, каталогів, буклетів тощо).

Література:

•1.   Жолтовський П. М. Художнє життя на Україні в XVI - XVIII ст. / П. М. Жолтовський. - К. : Наук. думка, 1983. - 180 с. : іл.

•2.   Король С. І. Малярство і графіка Галичини періоду Романтизму: жанрова структура і художньо-стильові особливості : дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Король Софія Іванівна ; Ін-т народознавства НАН України. - Львів, 2007. - 202 с. + Додатки : [ 13 с. + 141 іл.].

•3.   Лагутенко О. А. Українська графіка першої третини ХХ століття / О. А. Лагутенко. - К. : Грані-Т, 2006. - 240 с. : іл. - ISNB 966-2923-14-4.

•4.   Центральний державний архів-музей літератури і мистецтв України Ф. 208. Гордеев Дмитро Петрович. Оп. № 1., 236 арк.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>