XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Мехтієва Е. Е. ДЕЯКІ АСПЕКТИ НЕЗАЛЕЖНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Студентка Полтавського юридичного інституту НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого»

Мехтієва  Ельвіра Ехтібарівна

ДЕЯКІ АСПЕКТИ НЕЗАЛЕЖНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

             У системі фінансового-економічного контролю сьогодення склалася така ситуація, яка призвела до того, що незалежний фінансовий контроль  став невід`ємною частиною фінансового контролю взагалі. За ті дев`ятнадцять  років ,які минули з моменту юридичного визнання аудиту можемо спостерігати, що дедалі жорстокішим стає бізнес середовище, тому потреба в аудиторських  послугах значно зростає.

           На разі аудиторська діяльність в Україні врегульована на законодавчому рівні у 1993 році  було прийнято Закон України «Про аудиторську діяльність» №3126-ХІ, слід зазначити ,що хоча цей вид діяльності є не новим, але проблеми його здійснення лишаються малодослідженими.

           Однією з проблем аудиторської діяльності є падіння рівня якості послуг  це повязано з низькими вхідними бар'єрами на ринок аудиторських послуг  і нерегулювання якості роботи аудиторських компаній. Як наслідок, з'явилося таке явище як «договірний» аудит .Таким чином постає питання недовіри щодо аудитора та незалежності його діяльності.

Чимало науковців вивчають стан та перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні, це, зокрема О.А.Петрик,Р.Адамс,А.Д. Шеремет, Ф.Ф. Бутинець Д.В. Єременко   та ін. Вказані науковці розглядаючи аудиторську діяльність досліджували її розвиток, перспективи,значення та сутність, але досить мало  науковцями приділяється уваги щодо порушення незалежності аудиторів.

            У  своїй роботі Гуцаленко.Л. «Контроль якості аудиту у вітчизняній та зарубіжній практиках» під аудитом розуміє  - перевірка даних  бухгалтерського обліку і показників  фінансової звітності субєктів господарювання з метою висловлення незалежної думки аудиторів  про її відповідність усім вимог закону [1,с.98.] Виходячи з наведеного визначення  аудиторів слід визначити як незалежних від держави ,керівника аудиторської фірми ,економічного суб єкта, що перевіряється та будь-якої іншої особи. Аудитор повинен залежати тільки від закону, що регламентує порядок його діяльності.

         Вітчизняне та міжнародне законодавство розглядає в  особі аудитора незалежного субєкта фінансового контролю. Однак на практиці досить часто можемо спостерігати ситуацію коли аудиторські фірми дають позитивний висновок за визначену винагороду,навіть не звертаючи увагу на документацію клієнта. Фірма яка замовила незалежний фінансовий контроль сплачуючи відповідну обумовлену суму може повною мірою контролювати всі висновки аудитора. Закон України "Про аудиторську діяльність" передбачає лише деякі економічні аспекти незалежності аудиторів ,а саме :

- обмеження діяльності з надання аудиторських послуг іншими видами робіт, які безпосередньо стосуються надання аудиторських послуг у формі консультацій, перевірок або експертиз;

- обмеження загального розміру частки засновників (учасників, акціонерів) аудиторської фірми, які не є аудиторами: 30% у статут-ному фонді;

- заборона проведення перевірки аудитором, що має особисті май-нові інтереси, є членом правління, засновником чи власником підприє-мства, його працівником чи працівником дочірнього підприємства, філіїтабо представництва. [2]. В законі майже не передбачається ніяких моральних чи етичних вимог щодо особи аудитора,але  в Україні існує  кодекс професійної етики аудиторів України в якому досить чітко окресленно яких етиних норм повинен дотримуватися аудитор.

         Єремеко Д.В .наголошує на тому,що «Договірний» аудит застосовується ,в основному лише дрібними фірмами,що намагаються в такий спосіб підвищити своє ділове реноме [3, с.129]. Його позиця є цілком обгрунтованою,адже  фірми що мають гарну репутацію ,які є лідерами серед  замовлення незалежного фінансового контролю не стали б ризикувати і в такий спосіб  збільшувати коло своїх клієнтів. . Відомі випадки коли на компанії так званої «великої  четвірки» були накладенні грошові стягнення, а саме : ": у 2002 р., за неправильно проведені 16 перевірок протягом 1996-2001 рр. фірмою Pricewaterhouse-Coopers сумою 5 млн дол. США; у 2003 р., за порушення під час проведення аудиту фірмою KPMG сумою 200 млн дол. США; у 2004 р., за помилку під час проведення аудиту фірмою Ernst & Young сумою 1,7 млн дол. США та заборона проводити аудит протягом 6 місяців та ін. [4, с. 15].

       На практиці недовіра до аудиту та аудиторської діяльності підтверджується тим, що висновки аудиторів не мають ніякої юридичної сили, вони не враховуються іншими органами державної влади, що проводять різноманітні перевірки.  Тобто, аудит на разі замовляється лише для того, щоб попередньо виявити порушення фінансового законодавства.

          На шляху розвитку і ефективного функціонування аудиторської діяльності в Україні необхідно врахувати вище приведену проблему, та визначити всі можливі шляхи її подолання,тільки в цьому разі аудиторську діяльній в дійсності можна буде назвати незалежною.

          Аудит потрібний як державі так і економічним субєктам ,тому важливо і необхідно виробити політику щодо усунення проблем та його удосконалення. За результатами дослідження можна визначити такі шляхи подолання  так званого «договірного» аудиту ,як:

- прийнятті нормативно - правових актів, що більш детально будуть регулювати аудиторську діяльність в України. Викласти у ньому принципи незалежності аудиторів . 

- встановлення  твердих критеріїв і методів оцінки рівня професійної підготовки  і моральних якостей фахівців .

-узгодження вітчизняного законодавства ,що регулює аудиторську діяльність з міжнародним, зокрема щодо підвищення кваліфікаційних вимог до аудиторів.

Вирішення проблеми аудиторської діяльності ,можливе в тому випадку коли на законодавчому рівні буде чітко прописаний принцип незалежності аудиторів.Встановлення цього принципу повино зспиратися на досвід інших країн ,прийняття відповідних нормативних  актів  допоможуть більшою мірою контролювати якість аудиторських послуг і допомагати суб'єктам економіки розвиватися і приносити користь країні. Потенціал аудиторської діяльності в Україні ,на жаль, залишаються не реалізованими повністю, оскільки існуюча система контролю якості аудиту невідповідає принципам незалежності  та пріоритетності суспільних інтересів.

Література:

1.Гуцаленко Л.  Аудит в Україні : розвиток,проблеми та шляхи їх вирішення/Л.Гуцаленко//Економічна діагностика підприємств.-2010.-№5.-С.97-101

2. Закон України "Про аудиторську діяльність в Україні" № 3126-XII від 29.05.1993 р. (зі

змінами та доповненнями). [Електронний ресурс]. - Доступний з http://www.zakon1.rada.

gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=3125-12.

3.Єременко Д.Проблеми незалежності аудиторської діяльності в Україні/.Д.В Єременко //Бухгалтерський облік і аудит.-2009.-№5.-с.128-133

4. Загородній А.Г. Ризики аудиторської діяльності: методика виявлення й оцінювання :монографія / А.Г. Загородній, Л.М. Пилипенко. - Львів : Вид-во ЗУКЦ, 2010. - 232 с.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>