XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Мельник Н.С., Підгірна В.Н. ІНВЕСТИЦЙНИЙ КЛІМАТ, ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Студентка ІІІ курсу, Мельник Н.С.

Науковий керівник: Підгірна В.Н.

Буковинська Державна Фінансова Академія

ІНВЕСТИЦЙНИЙ КЛІМАТ, ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

  Досягнення економічного зростання є необхідною умовою вирішення в Україні більшості соціально-економічних проблем. Одним з важливіших напрямків економічного зростання значна кількість економістів вважає становлення та ефективне функціонування інвестиційної моделі економічного зростання з її інноваційною складовою. Тільки в цьому разі економічне зростання буде мати якісно новий довгострокових характер, націлений на підвищення рівня та якості життя населення.

Актуальність дослідження економічного зростання через призму інвестицій пояснюється тим, що інвестиційне сприяння процесу економічного зростання на кожному етапі суспільного розвитку визначає стан не лише господарської системи, а й суспільства загалом, відображає масштаби діяльності економіки в даний час та перспективи її майбутнього розвитку.

Дослідженню інвестиційного клімату як фактора економічного зростання в Україні приділяється значна увага. Теоретичними та методологічними дослідженнями результативності інвестиційного процесу займалися такі відомі вчені: Фролова Г.І., Гаврилюк О.В., Зюкова Н.Б., Долінська Т. та інші.

Науково доведено, що інвестиційний клімат безпосередньо впливає на основні показники соціально-економічного розвитку країни. Позитивний інвестиційний клімат сприяє вирішенню соціальних проблем, забезпечує високий рівень зайнятості населення, дозволяє оновлювати виробництво, проводити модернізацію й нарощування основних фондів підприємств, впроваджувати новітні технології, сприяє економічному зростанню.

Для цього економіка України потребує нарощування інвестиційних ресурсів, послідовного збільшення части капітальних вкладень у валовий внутрішній продукт, оптимізації напрямів їх вкладення та поліпшення структури інвестиційних джерел. Але нажаль на сьогодні інвестиційна сфера України характеризується низькими темпами освоєння капіталовкладень.

За даними Міністерства закордонних справ України загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, спрямованих в Україну станом на 1 жовтня 2010 року склав 42,5  млрд. дол., а приріст сукупного обсягу іноземного капіталу в економіці країни, з урахуванням його переоцінки, утрат, курсової різниці тощо, за 9 місяців 2010р. становив 2546,7 млн. дол. [5]. Динаміка зміни обсягів іноземних інвестицій впродовж останніх шести років наростаючим підсумком з 1991 року наведена на рис.1.

image00115.png

Рис.1 Обсяги інвестицій в економіку України наростаючим підсумком з початку інвестування

 

Таким чином протягом січня-вересня 2010 року іноземні інвестори спрямували в економіку України  3423,2 млн. дол. прямих інвестицій, що на 13% менше обсягу залучених за 9 місяців 2009 року прямих іноземних інвестицій.

У структурі капітальних інвестицій частка інвестицій в основний капітал складає 81,2%. На поліпшення стану об'єктів (капітальний ремонт, модифікацію, модернізацію) направлено 9% загального обсягу капітальних інвестицій, в нематеріальні активи - 4%; інше - 1,8%. За оцінками Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, загальна потреба в інвестиціях для структурної перебудови економіки України становить від 140 до 200 млрд. дол. США. Фактичний обсяг необхідних іноземних інвестицій в економіку України становить 40-60 млрд. дол., що не відповідає інвестиційним потребам національної економіки [1, 27]. За оцінками експертів Всесвітнього банку, для досягнення рівня розвитку США Україні потрібно загалом 4 трлн. дол. США [3, 30]. Отже, фактичні обсяги інвестицій в Україну є мізерними в порівнянні з необхідними ресурсами.

Існуючі в Україні перешкоди реалізації пріоритетів формування інвестиційного клімату мають системний характер і охоплюють правову, економічну, науково-технологічну та фінансову складові. Ключовими характерними особливостями, які стримують поліпшення інвестиційного клімату в Україні є:

1. Відсутність в Україні сталої стратегії та відповідного національного плану дій, який є прийнятним та наслідується усіма політичними «командами» й орієнтований на забезпечення усім суб'єктам економічних відносин рівних економічних прав та обов'язків у здійсненні фінансово-економічної діяльності.

2. Обмеженість потенціалу залучення прямих іноземних інвестицій в Україну через приватизацію державних підприємств.

3. Суттєве податкове навантаження. Ставка податку на прибуток в Україні є вищою, ніж у багатьох країнах Центрально-Східної Європи [4, 88].

4. Недієздатність механізмів забезпечення ринкових прав і свобод інвесторів, а також низький рівень захисту інвесторів.

5. Низький рівень ефективності законодавства з питань корпоративного управління, що обумовлює виникнення конфліктів та протистоянь із залученням силових органів, блокування діяльності підприємств, нагнітання соціальної напруженості. Зокрема, найгострішими проблемами є непрозорість системи реєстрації та можливість викривлення відомостей про акціонерів, розмивання капіталу внаслідок додаткових емісій акцій, блокування проведення зборів акціонерів тощо.

6. Негативний міжнародний імідж України, який склався внаслідок відсутності масових «успішних» інвестиційних історій, які б могли слугувати засобом реклами національного інвестиційного клімату, низький рівень підготовки суб'єктів національної економіки до формування інвестиційних пропозицій, значні диспропорції регіонального та галузевого розвитку, що обумовлюють концентрацію інвестицій у вузьких сегментах ринків та територій, застарілість інфраструктури тощо [2, 38].

Таким чином для досягнення стабільного соціально-економічного розвитку економіка України потребує нарощування інвестиційних ресурсів, послідовного збільшення части капітальних вкладень у валовий внутрішній продукт, оптимізації напрямів їх вкладення та поліпшення структури інвестиційних джерел.

Підготовку та реалізацію заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату і залучення іноземних інвестицій, а отже і економічного зростання потрібно здійснювати у визначеній послідовності, тобто за такими етапами:

- дослідження інвестиційного потенціалу України;

- вибір пріоритетних галузей та технологій;

- розробка способів залучення інвестицій;

- реалізація розробленої політики та контроль за її виконанням.

Одним із головних передумов успішної економічного зростання є низький рівень інфляції та передбачуваність рівня цін в економіці. Необхідними завданнями державної політики є якісна ревізія існуючої системи формування та підтримання інвестиційного клімату України, як фактора економічного зростання, стратегічний аналіз пріоритетів розвитку національної економіки, а також покращення інформаційного забезпечення іноземних інвесторів про потенційні можливості та переваги інвестування в Україну       [1, 28].

Серед основних переваг інвестування в Україну варто відзначити:

•     46 мільйонів споживачів - один з найбільших ринків Східної Європи;

•     високий науково-освітній потенціал - потужна мережа університетів та науково-дослідних центрів;

•     наявність кваліфікованої конкурентноспроможної робочої сили - згідно з даними дослідницької компанії «BrainBench» Україна посідає 4-те місце у світі за кількістю дипломованих професіоналів у сфері hi-tech;

•     стратегічно зручне географічне розташування - Україна знаходиться на перехресті торгівельних шляхів Схід-Захід та Північ-Південь;

•     широко розвинена транспортна інфраструктура - залізниці, порти в Чорному морі та загальноєвропейські транспортні коридори.

Але нажаль на сьогодні інвестиційна сфера України характеризується низькими темпами освоєння капіталовкладень і тому проблема формування сприятливого інвестиційного потенціалу підвищення ефективності інвестиційних процесів, як одного з головних факторів економічного зростання має бути одним з основних напрямів державної політики на сучасному етапі.

Література:

•1.   Фролова Г.І. Проблеми формування інвестиційного потенціалу України / Г.І. Фролова // Інвестиції: практика та досвід. - 2010. - № 2. - С. 25-28.

•2.   Гаврилюк О. В. Інвестиційний імідж та інвестиційна привабливість України / О. В. Гаврилюк // Фінанси України. - 2009. - № 2. - С. 34-41.

•3.   Зюкова Н.Б. Інвестиційний потенціал як основа економічного зростання / Н.Б. Зюкова // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 7. - С. 27-32.

•4.   Долінська Т. Інвестиційний клімат України та шляхи його формування / Т. Долінська // Наукові праці НДФІ. - 2010. - № 4. - С. 86-89.

•5.    Посольство України в Канаді [Електронний ресурс] - режим доступу: http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.ukremb.ca%2Fcanada%2Fua%2F32704.htm

e-mail: nata_spy@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>