XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Мельникова А. П., Мацак Ж. Г. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ АБРЕВІАТУР УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ В ЕКОНОМІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Мельникова А. П.,

Науковий керівник: Мацак Жанна Григорівна

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ  АНГЛІЙСЬКИХ АБРЕВІАТУР УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ В ЕКОНОМІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

У мові економічної літератури зустрічається велика кількість різного роду скорочень. Зростання числа скорочень в сучасній англійській мові є абсолютно закономірним. Наслідком розвитку науки і техніки, міжнародних інтеграційних процесів в області економіки і народного господарства є поява все більше нових понять. Більшість цих понять в українській і в англійській мовах виражається за допомогою словосполучень чи складних слів, але вони громіздкі. Тому  з'являється бажання скоротить їх тим чи іншим способом. Цим і пояснюється необхідність вивчати економічну абревіатуру.

Абревіатура (лат. аbbrevio - скорочую) - складноскорочені слова, утворені з перших літер або з інших частин слів, що входять до складу назви чи поняття. Вживаються в усній та письмовій мові [2, с. 45].

Розрізняють такі способи перекладу абревіатур:

1)Переклад відповідною повною формою слова або словосполученням.

2)Транскодування (транскрибування або транслітерування) скорочення.

3)Передача англійського скорочення еквівалентним українським скороченням або інакше кажучи переклад відповідним скороченням.

4)Транскодування повної (вихідної) форми відповідного скорочення [3,с.65].

Найбільш поширеним є переклад відповідними скороченнями: PC (personal computer) - ПК (персональний комп'ютер), CIS (The Commonwealth of Independent States) - СНД (Співдружність Незалежних Держав).

Скорочення можна перекладати за допомогою такої лексичної трансформації як транскодування (транслітерування або транскрибування): COBOL (common business-oriented language) - Кобол (мова), XETEL Corporation - корпорація КСЕТЕЛ.

Наступним, досить уживаним способом перекладу абревіатур є переклад відповідною повною формою слова або словосполученням. Цей спосіб використовується тоді, коли у мові перекладу відсутнє відповідне скорочення, причому для перекладу необхідно визначити повну форму скорочення у мові оригіналу (за словником або текстом оригіналу). Якщо в оригіналі скорочення вживається кілька разів, перекладач може ввести у текст перекладу відповідне скорочення у дужках після подання повної форми скорочення і далі у тексті перекладу вживати відповідне скорочення українською мовою [2, с. 65]. Наприклад: САВ (Citizens Advice Bureau) -  «Бюро консультацій населення», IBC (International Business Company) - Міжнародна ділова компанія (МДК) [3].

Крім того, перекладачі також використовують метод транскодування повної (вихідної) форми відповідного скорочення [3, с. 65]: AP - (агенство) Асошиейтед прес.

Часто перед перекладачем виникають різні проблеми при перекладі текстів різноманітної тематики, а особливо при перекладі фахових текстів, таких як економічні. Необхідно виокремити ряд проблем, які виникають перед перекладачем.

Абревіатура, як правило, однозначна, а це полегшує переклад. Проте, тут необхідно додати, що разом з тим скорочення при різних референтах мають однаковий або приблизно однаковий буквений склад, однакову графічну форму: при майже повній невмотивованості цих одиниць (наприклад, ініціальні скорочення) навіть в широкому контексті така омонімічність створює вагомі труднощі і стає причиною перекладацьких помилок. Наприклад, абревіатура  DD в англійських економічних текстах може позначати 6 різних понять:

Damage Done -  завданий збиток; Deep Discount - "глибокий дисконт": термін вживається в основному по відношенню до цінних паперів з купонами, які на вторинному ринку продаються з дисконтом понад 20%, або при випуску цінних паперів за низькою ціною;  Demand Draft -перевідний вексель / тратта, терміновий по пред'явленню;Direct Debit - прямий дебет: інструкція клієнта банку автоматично дебетувати його рахунок регулярними, але такими, що міняються сумами(напр., за комунальні послуги); Dishonourable Discharge - відмова в акцепті або оплаті векселя; Documentary Draft - документований перевідний вексель/ тратта; тратта, що супроводжується товаророзпорядчими документами [1];

Отже, проведене дослідження показало, що найбільш розповсюдженим способом перекладу абревіатур є транскодування відповідного скорочення. Також, слід зазначити, що під час перекладу абревіатур в економічних текстах перекладач повинен бути максимально уважним, адже переклад цих лексичних одиниць вимагає використання точного відповідника, який вдало та точно передаватиме значення слова мови оригіналу.

Література:

1. Дуда О.І. Процеси термінологізації в сучасній англійській мові (на матеріалі літератури з кредитно-банківської справи): дис. канд. філол. наук. - Львів, 2000. - 259 с.

2. Єрмоленко С. Я. Українська мова: Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / С. Я.  Єрмоленко, С.П. Бибик, О.Г. Тодор.  - К. : Либідь, 2001. - 156 с.

3. Рецкер Я.И. Пособие по переводу из английского языка на руський /
И.Я. Рецкер. - М. : Просвещение, 1982. - 160 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>