XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Метельська А. В. СЕРТИФІКАЦІЯ В УКРАЇНІ

студентка IV курсу Метельська Аліна Вадимівна

Полтавський юридичний інститут Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

СЕРТИФІКАЦІЯ В УКРАЇНІ

Стійке положення суб'єктів господарювання на ринку товарів і послуг визначається рівнем конкурентоспроможності. У свою чергу, конкурентоспроможність пов'язана з дією різноманітних факторів, серед яких можна виділити два основних - рівень ціни та якість продукції. Проблема забезпечення й підвищення якості продукції в Україні на сьогоднішній день є досить актуальною. Сертифікація продукції є одним з шляхів забезпечення високої якості продукції, підвищення торгівельно-економічної співпраці між державами, укріплення довіри між ними.

Актуальність питання даної статті полягає в тому, що сертифікація є важливим елементом захисту продукції, а також для впровадження міжнародних стандартів підвищення якості своїх товарів до рівня міжнародних вимог та забезпечення перебудови виробництва, його організації, технології, системи управління якістю до рівня розвинутих країн.

Дане питання у своїх працях досліджували: Н.І. Новицький,  В. М. Олексюк, В. В.Окрепилов, С. В. Цюцюра, О. В. Звєрєва, Т. О. тощо.

В Україні у Законі «Про підтвердження відповідності» сертифікацією є процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку уповноважений орган документально підтверджує відповідність продукції, систем управління якістю, систем управління навколишнім середовищем, систем управління охороною праці, персоналу, встановленим законодавством вимогам, чинним в Україні.

Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів», продукція, на яку актами законодавства або іншими нормативними документами встановлено обов'язкові вимоги щодо забезпечення безпеки для життя, здоров'я споживачів, їх майна, навколишнього середовища і передбачено нанесення національного знака відповідності, повинна пройти встановлену процедуру оцінки відповідності. Виробник має право маркувати продукцію національним знаком відповідності за наявності декларації про відповідність та/або сертифіката відповідності, виданих згідно із законодавством.

Згідно з Декретом Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» державну систему сертифікації становлять Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (далі - Держспоживстандарт) і державні підприємства, що входять в його систему: ДП «Укрметртестстандарт» та ДП «Український науково-дослідницький і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості». Держспоживстандарт визначає основні принципи, структуру та правила системи сертифікації України; затверджує переліки продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації, та визначає її запровадження; веде Реєстр державної системи сертифікації.

Процес сертифікації регламентує державна система сертифікації продукції - Система УкрСЕПРО. Усі роботи з сертифікації продукції та систем менеджменту якості в Системі УкрСЕПРО виконуються відповідно до вимог серії стандартів Системи УкрСЕПРО [4, с. 40].

В Україні запроваджена обов'язкова та добровільна сертифікація. Обов'язкова сертифікація в усіх випадках повинна включати перевірку та випробування продукції для визначення її характеристик і подальший державний технічний нагляд за сертифікованою продукцією. Законодавством визначено перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні. Добровільна сертифікація проводиться на відповідність вимогам, що не відносяться до обов'язкових.

Зі вступом України до СОТ виникли певні ризики загострення конкуренції на внутрішньому ринку й необхідність уведення нових норм безпеки та якості продукції. Разом із тим угоди СОТ не встановлюють вимог щодо якості товарів, які реалізуються на внутрішньому ринку. Проте від українських експортерів країни-імпортери вимагатимуть підтвердження відповідності характеристик продукції міжнародним стандартам якості та безпеки. Тому необхідність дотримання міжнародних норм існує об'єктивно, оскільки є передумовою підвищення конкурентоспроможності національних товаровиробників як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках.

Вихід на ринок України згідно з умовами СОТ мають виробники 151-ї країни-члена СОТ, і вітчизняним підприємствам необхідно буде витримати конкуренцію з ними. Захищеними є лише ті, які впровадили міжнародні та європейські стандарти, системи управління якістю згідно з ISO 9000, системи управління навколишнім середовищем згідно з ISO 14000, системи управління безпечністю харчових продуктів на основі концепції НАССР [5, с. 39].

Отже, для ефективного управління якістю та проведення сертифікації на державному рівні треба сприяти фінансуванню розробок та впровадженню передових методів управління якістю з удосконаленням нормативних документів, переглядати діючу нормативно-технічну документацію, розробляти новий конкурентоспроможний асортимент, створити прогресивні технології та обладнання для використання їх на підприємствах.

Література:

•1.       Закон України «Про підтвердження відповідності» від 17.05.2001 р.

•2.       Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р.

•3.       Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» від 10.05.1993 р.

•4.       Ліхота А. І. Дослідження процесу сертифікації продукції та послуг в Україні / "Управління розвитком", № 24(121) 2011.- с. 39-41.

•5.       Орищин Т.М., Василик І.І. Проблеми стандартизації і сертифікації продукції окремих галузей промисловості та шляхи їх подолання в умовах членства України в СОТ / Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Випуск 5.- 2009.- с. 37-42.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>