XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Михайлишин У.І. ВІДОБРАЖЕННЯ ЗООМОРФНОЇ МОДЕЛІ У ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЯХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Михайлишин У.І.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

ВІДОБРАЖЕННЯ ЗООМОРФНОЇ МОДЕЛІ У ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЯХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

У фразеологічних одиницях до сьогодні збереглися сліди зооморфної моделі світовлаштування, яка існує з давніх-давен. У стародавніх людей анімістичні уявлення поширювалися на тваринний світ. Тому цілком закономірно, що тварини посідали особливе місце у світобаченні людей і відігравали першочергову роль у їх поглядах на Всесвіт. Людина не просто шанобливо ставилася до тварин, але й забобонно приписувала їм дивовижні й надприродні властивості, підносила їх у ранг космічних істот, які посідають в системі світобудови одне з найважливіших місць. Часто земля уявлялася стародавнім германцям в образі гігантської лосиці. Відповідно до такого розуміння світоустрою, земні ліси розглядалися як шерсть космічного лося, тварини - як паразити на його тілі, а птахи - як комарі, що над ним літають. Вважалося, що, втомлюючись від тривалої нерухомості, лосиця час від часу переступає з ноги на ногу, викликаючи таким чином землетруси.

Із часом стародавня зооморфна модель світу щораз більше відходила на задній план, витіснена іншими космогонічними концепціями. Уявлення про Всесвіт у вигляді тварини трансформувалися і в деякому іншому, складнішому вигляді простежуються в міфології та фольклорі багатьох народів, зокрема й німецького. Земні тварини уособлюють різні космічні рівні Всесвіту, його полюси - верх і низ, добро і зло, життя і смерть тощо. Їх основна функція полягає в тому, щоб слугувати ланкою між істотами верхнього та нижнього світів, тим самим об'єднуючи Всесвіт в єдине й завершене ціле. Таким чином, усі тварини співвідносяться з космічним конфліктом добра і зла.

Розглянемо символічне значення деяких домашніх тварин, що відображаються в німецьких фразеологізмах : корова, кінь, собака, кішка.

Kuh/корова. Корова «вважалася небожителем, уособленням неба й божества» [1, с.105]. Вірування в те, що на чорній корові з'являється смерть [4, с.904], породило фразеологізми: нім. die schwarze Kuh hat ihn getreten [4, с.903]; нім. die schwarze Kuh hat ihn gedrückt [4, с.903]; нім. Kuh hat ihn nicht getreten [4, с.903].

Pferd/Кінь. У германській міфології коня першочергово уявляли провідником у потойбічний світ. Кінь уособлював сутінки хтонічного світу, він вважався народженням ночі. Співвідносячись із вогнем, кінь символізує одночасно життя і смерть [1, с.105]. Підземна символіка коня підтверджується також етимологічним аналізом. Відображення таких вірувань бачимо у виразах: нім. da schaut (або guckt) der Pferdefuß hervor (також da guckt  der Pferdefuß heraus; der Pferdefuß kommt zum Vorschein) [2 с.437]; нім. den Pferdefuβ wittern [2, с.437]. У складі фразеологічної одиниці нім. Mach mir nicht die Pferde scheu! спостерігаємо розвиток семантики лексеми Pferd «кінь» від «тварина родини парнокопитних» до «важлива справа». У семантиці фраземи домінує метонімія, яка базується на суміжності процесів «полохати коней» та «псувати чиюсь справу». На основі розширеної внаслідок відокремлення нових семем семантичної структури лексеми Pferd відбувається трансформація прямого значення вислову Mach mir nicht die Pferde scheu! (Не лякай мені коней!) у переносне «бодай мені не наврочив», що, у свою чергу, уможливлює його вживання в значенні «щоб усе було гоже». У наведеній фразеологічній одиниці відображені вірування, що іржання або форкання коня через сполох є передвісником невдачі. Тому й досі живе забобон, що коней не можна полохати, щоб не накликати біду. Молода господиня, наприклад, якщо вперше входить у приміщення, де знаходиться худоба її чоловіка, обов'язково тихенько побажає їй Viel Glück!. Отже, шляхом поєднання реальної поведінки тварини з народними забобонами виникає семантичний мотив фразеологічної одиниці.

Katze/кішка. Кішка для древніх германців - перетворена відьма, супровідник чорта, символ чаклування і зла. Особливо боялись чорного кота. Його поява віщує щось погане. Коли якусь справу зовсім не вдається виконати, говорять: нім. da ist die schwarze Katze zwischen gekommen [4, с.824]. Такі уявлення відображені у фразеологізмах : нім. sie ist die eine falsche Katze (також: sie ist falsch wie die Katze) [2, с.317], нім. das ist eine Katze, die sich in den Schwanz beiβt [4, с.301].

Hund/собака. Собака відповідно до міфопоетичної традиції супроводжував душі мертвих у потойбічний (нижній) світ і був незамінним сторожем біля воріт пекла. Собака - символ смерті, хтонічних і місячних божеств уособлюється тріадою «земля - вода - місяць». Нижній світ і пекло, безперечно, пов'язують із вогнем, а вогонь інтерпретується, як «той, хто несе шкоду, сіє смерть» [1, с.114], звідси фразеологічні одиниці з негативною конотацією: нім. der Hund, der sich in den Schwanz beiβt [4, с.276]; нім. j-n, etw. auf den Hund bringen [293, с.353]; нім. auf den Hund kommen [3, с.353]; нім. auf dem Hund sein - укр. розм. фам. терпіти нестатки, бідувати [3, с.353]; нім. mit allen Hunden gehetzt sein [3, с.353]; нім. das ist unter allem Hund [3, с.353]; нім. vor die Hunde gehen (або kommen) [3, с.353]; нім. etw. vor die Hunde werfen [3, с.353].

Вказані космогонічні фразеологізми можуть бути також предметом німецької лінгводидактики.

Література:

1. Маковский М.М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских язиках : Образ мира и миры образов / М.М. Маковский. - М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996. - 416 с.

2. 292. Немецко-русский фразеологический словарь / Под ред. Л.Э. Бинович, Н.Н. Гришина. - 2-е. испр., доп. изд-во. - М. : Русский язык, 1975. - 656 с.

3. 293. Німецько-український фразеологічний словник. В 2-х т. / Уклад. В.І. Гаврись, О.П. Проротченко. - К. : Рад. школа, 1981. - Т. 1. - 416 с. - Т. 2. - 382 с.

4. 313. Röhrich L. Lexikon der Sprichwörtlichen Redensarten / L. Röhrich. - Freiburg, Basel, Wien : Herder, Taschenbuchausgabe, 1995. - Band I, Band ІІ, Band Ш, Band IV, Band V.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>