XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Міхєєв О.Б. ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Міхєєв Олексій Борисович

Міжнародний Соломонів університет, 4 курс, фінанси

 

Оцінювання стану підприємства на основі фінансової звітності

За допомогою наведених у даній публікації методів аналізу фінансової звітності, власники підприємства, аудитори та комерційні банки зможуть оцінити фінансовий стан підприємства-позичальника. Банки зацікавлені у видачі короткострокових кредитів, а підприємства - у застосуванні товарного кредиту.

Результатом аналізу є рейтинговий бал, що дозволить класифікувати потенційних позичальників в розрізі груп (класів) платоспроможності. Дана класифікація сприятиме прийняттю рішень щодо можливості кредитування, а також допоможе визначити умови кредитування (необхідний вид забезпечення, відсоткова ставка за кредитором тощо).

Для оцінювання стану підприємства необхідні такі джерела квартальної звітності:

•·                   Баланс підприємства (Форма 1) - мінімум 2 останні періоди;

•·                   Звіт про фінансові результати (Форма 2) - також 2 періоди;

•·                   Додатки до бухгалтерського балансу;

•·                   Розшифровки дебіторської та кредиторської заборгованостей на розглянуті звітні дати (назва підприємства-боржника (кредитора), суми та строки виникнення та погашення)

•·                   Довідки про місячні обороти з погашення кредиторської та дебіторської заборгованості за останні 6 місяців.

Вертикальний аналіз дає змогу дослідити фінансовий стан підприємства за допомогою абсолютних коефіцієнтів. (Табл. 1)

Табл. 1 Абсолютні коефіцієнти

Назва показника Нормативні значення Вклад в рейтинговий бал
Коефіцієнт незалежності > 0,4 4
Співвідношення позикових і власних засобів 0,3 - 1 3
Загальний коефіцієнт покриття > 1 4
Коефіцієнт швидкої ліквідності > 0,6 2
Коефіцієнт абсолютної ліквідності > 0,1 2
Рентабельність продажу > 0,1 2
Рентабельність основної діяльності > 0,1 2

 

Якщо за даними фінансової звітності виконується так зване „золоте правило економіки підприємства", йому присвоюється додатково 1б. Дане правило означає виконання такої нерівності:

Тп>Тр>Тк>100%, де

Тп - темпи зростання балансового прибутку

Тр - темпи зростання обсягу реалізації

Тк - темпи зростання суми активів підприємства.

У випадку, коли понад 70% загальної суми дебіторської заборгованості підприємства припадає на одного контрагента, вводиться коригувальний бал для обліку можливого ризику непогашення дебіторської заборгованості. Коригувальний бал складатиме:

1б - коли доля дебіторської заборгованості в оборотних активах складає менше 25%

2б - при долі від 25% до 50%

3б - більше 50%

Підсумковий рейтинговий бал розраховується як різниця суми балів за абсолютними показниками та коригувального балу.

Для зручності, дані аналізу зобразимо у вигляді таблиці (Табл. 2):

Табл. 2 Розрахунок рейтингового балу

Назва показника /нормативні значення/ Звіт №1 Звіт №2 Зміна за період (+) Рейтинговий бал на 1 період Рейтинговий бал на 2 період
Коефіцієнт незалежності / >0,4 /          
Співвідношення позикових і власних засобів / 0,3 - 1 /          
Загальний коефіцієнт покриття / >1 /          
Коефіцієнт швидкої ліквідності / >0,6 /          
Коефіцієнт абсолютної ліквідності / 0,1 /          
Рентабельність продажу / 0,1 /          
Рентабельність основної діяльності / 0,1 /          
Виконання «золотого правила          
Рейтинговий бал    
Коригувальний бал    
Скоригований рейтинговий бал    
Клас платоспроможності    

 

Класифікація за скоригованими рейтинговими балами матиме такий вигляд:

20 - 15б. - КЛАС А

14 - 10б. - КЛАС В

9 - 5б. - КЛАС С

4 - 0б. - КЛАС D

Як свідчить практика, клас А - найменш чисельний. Представники цього класу можуть очікувати на м'які умови кредитування як зі сторони комерційних банків, так і зі сторони підприємств-кредиторів.

При кредитуванні підприємств класу В існує незначний ступінь розумного ризику, але платоспроможність забезпечена наявністю високоліквідної застави. Кредитні умови стануть трохи жорсткішими.

Підприємства класу С, при низькому значенні рейтингового балу, можуть розраховувати на отримання кредиту при наявності стабільного росту оборотів, достатнього рівня ліквідності, існуючого значного прибутку від неосновної діяльності. В той же час, позичальники скоріше за все застосують досить жорсткі умови кредитування, які можуть бути пом'якшені відсутністю короткострокових зобов'язань або гарної кредитної історії.

Належність підприємства до класу D свідчить про вкрай незадовільний фінансовий стан підприємства і може бути причиною відмови в кредитуванні.

Оцінювання фінансового стану підприємства за наведеною методикою є основою комплексного аналізу, який підкріплюється:

•· аналізом динаміки готівкових та безготівкових оборотів підприємства

•· дослідженням ринку на наявність та ступінь ризику (посилення конкуренції, зниження попиту, затримки або непостачання оборотних засобів контрагентами тощо)

•·  розглядом техніко-економічного обґрунтування проекту

Література:

•1.     Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів, спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця - Житомир: ПП "Рута" 2003. - 680с.

•2.     П(С)БО 2 "Баланс" затверджений наказом Міністерства фінансів № 87 від 31.03.1999р.

•3.     П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати" затверджений наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.1999р.

 

e-mail: mumitroll@mail.ru

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>